Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2492544
Aanvang-sluiting 31-03-2020 20:00 - 31-03-2020 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 31 maart 2020 zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt indien mogelijk publiekelijk uitgezonden via internet en/of kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de adviescommissie van 24 maart 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

  • De heer Kuhlmann (VVD) vraagt naar de stand van zaken van de werkzaamheden aan de Wantijbrug en of de werkzaamheden in de vroege morgen van 3 april worden afgerond.
    Wethouder Van der Linden antwoordt dat de Wantijbrug vrijdagmorgen 3 april weer open gaat voor alle verkeer.

  • Mevrouw Klein-Hendriks (CU-SGP) vraagt of er een mogelijkheid is om bij begraafplaats Dubbeldam een paar parkeerplaatsen te realiseren. De bereikbaarheid van de begraafplaats is nu slecht vanwege gemis aan parkeerruimte direct naast de begraafplaats.
    Wethouder Van der Linden antwoordt dat het mogelijk is 2 of 3 parkeerplaatsen te realiseren op het terrein zelf. Daar kijkt de wethouder momenteel naar.  

STUKKEN TER BESPREKING

4

5

min
Besluit
Ten aanzien van met PFAS verontreinigde grond worden vragen gesteld over of de huidige aanpak van het college niet in strijd is met het stand still principe, of de verwachting is dat met nieuw landelijk beleid er meer ruimte ontstaat voor doorgaan van projecten, hoeveel initiatieven er stranden vanwege de huidige normering, in hoeverre de gemeente nog aanvullende normen kan stellen, bewustwording bij consumenten, het gebruik van alternatieve stoffen door de industrie en wat er gebeurt er met verbeurde gelden uit dwangsommen van provincie.

Wethouder Van der Linden geeft over de rol van de gemeente aan dat de provincie de vergunning afgeeft en handhaaft. De gemeenten hebben een goede samenwerking met de provincie. Chemours-Dupont moet zich conformeren aan wat wordt gevraagd in aangepaste vergunning. Dordrecht heeft een eigen handreiking voor vervuilde grond met andere normen omdat onze bodem een andere achtergrondwaarde heeft. Projecten kunnen wel doorgaan. Stand still principe: binnen bepaalde zones kun je vervuilde grond verwerken. Maar licht vervuilde zones mogen niet extra vervuild worden. Er wordt gewerkt aan alternatieven door de industrie. Het is afwachten of er door landelijk beleid meer ruimte ontstaat. Op dit moment kan het college goed uit te voeten met de eigen handreiking. Er zijn  geen aantallen bekend van initiatieven die niet lukken vanwege het PFAS probleem. De wethouder heeft eerder al toegezegd in de volgende RIB over de stand van zaken Chemours-Dupont terug te komen op wat er met de verbeurde dwangsommen gebeurt.

De commissie neemt de beantwoording de antwoordbrief van het college voor kennisgeving aan.

 

6

min
Besluit

De vraag van de fractie van GroenLinks is of er meer onderzoek wordt gedaan naar vervuild oppervlaktewater en grondwater.

Wethouder Van der Linden geeft aan dat op dit moment niet veel meer bekend is dan wat nu is gepubliceerd. Er is nauw contact over met het waterschap, zij hebben hier ook een belang bij.

De commissie neemt de beantwoording de antwoordbrief van het college voor kennisgeving aan.

7

min
Besluit

De commissie neemt het bericht voor kennisgeving aan.

8

Agendapunten 4 t/m 8 worden gezamenlijk besproken.

Geagendeerd op verzoek van GroenLinks met de politieke vraag: Zijn de PFAS-norm die Dordrecht hanteert en de uitvoeringspraktijk adequaat?

min
Besluit

De commissie neemt het bericht voor kennisgeving aan.

9

min
Besluit

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de commissievergadering van 21 april. De commissie verzoekt de ingediende zienswijzen dan aan de stukken toe te voegen.

11

min
Besluit

  • De 4e herziening van de Structuurvisie wordt toegevoegd aan de agenda van 21 april.

  • Op de termijnagenda staat voor 21 april het ontwerp van de Omgevingsvisie gepland. Inmiddels is bekend dat dit minimaal een maand opschuift.

  • De heer Oostenrijk (CDA) zal met een aantal anderen de vervolgbespreking n.a.v. de uitgangspuntennotitie mobiliteit voorbereiden en de commissie een voorstel doen. Daarna kan de commissie het al dan niet agenderen voor 21 april of een latere vergadering.

12

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

13

min
Besluit

De vergadering wordt om 21.52 uur gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: JD Veldman
Portefeuillehouder: H van der Linden / PH Sleeking
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.