Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2492535
Aanvang-sluiting 24-03-2020 20:00 - 24-03-2020 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 24 maart 2020 zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt indien mogelijk publiekelijk uitgezonden via internet en/of kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de adviescommissie van 18 februari 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

De heer Soy (Beter voor Dordt) stelt vragen aan het college over het geluidsscherm bij Willemsdorp:
- In hoeverre is het college betrokken geweest bij de ontwikkeling van het geluidsscherm langs de A16 ter hoogte van Willemsdorp? 
- Is het college bereid zich hard te maken voor de bewoners van Willemsdorp en wil zij met Rijkswaterstaat in gesprek gaan met als doel tot een door de omwonden gedragen oplossing te komen?

Wethouder Van der Linden antwoordt dat hij kennis heeft van de gemaakte afspraken. Die behelzen een hoger scherm dat voldoet aan de eisen van de wet. Er is een gesprek met een deel van de bewoners geweest. De wethouder is bereid om met Rijkswaterstaat het gesprek te voeren. Er is ruimte om vergroening toe te passen. De wethouder zegt toe de vraag schriftelijk uitgebreider te beantwoorden.

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit
De commissie benadrukt dat de geluidsoverlast een probleem is, maar steunt de lijn van het college dat Rijkswaterstaat ervoor moet zorgen dat de geluidsproductie onder de afgesproken normen blijft. Wel wordt waardering uitgesproken voor de geste van de gemeente om extra bomen langs de N3 te planten. De commissie hoop ook op effect van het dubbellaags ZOAB dat op de N3 wordt aangebracht. Een aantal fracties vraagt ook om meer inzet op het terugbrengen van de maximum snelheid van 100 naar 80 kilometer per uur en om het zelf uitvoeren van (nul)metingen.

Wethouder Van der Linden geeft aan dat Rijkswaterstaat tot 2030 liever geen grote werkzaamheden meer wil uit hoeven voeren. Daarom doet zij nu soms meer dan nodig, zoals dubbellaags ZOAB. Hogere geluidseisen stellen kan, maar dat kan bij Rijkswaterstaat wel leiden tot een meer afwachtender houding. Er is nog geen reactie van het Rijk ontvangen na de laatste brief over de maximum snelheid naar aanleiding van de stikstofdiscussie.

Beter voor Dordt kondigt aan wellicht met een voorstel te komen om als gemeente zelf te gaan investeren in (nul)metingen. Dit wordt eerst in de fractie besproken.

Wethouder Van der Linden zegt toe de commissie te voorzien van informatie over geluidsmetingen.

De commissie adviseert de raad het burgerinitiatief niet te honoreren. De griffier stelt hiertoe een ontwerp raadsbesluit op. De commissie adviseert de raad dat dan als hamerstuk te agenderen. De commissie verzoekt wel later nog in bredere zin in de commissie te spreken over geluidsnormen.

Agendadeel

5

De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de moties waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder wordt de commissie gevraagd kennis te nemen van het overzicht.

Vragen en opmerkingen bij het overzicht graag vooraf mailen naar de commissiegriffier. Dan kunnen de verzamelde vragen en opmerkingen in de vergadering gemakkelijker worden afgehandeld.

min
Besluit

De commissie stemt in met het afvoeren van de moties waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld, met uitzondering van 190709/M6A Motie Het dak op! De commissie wil eerst de in de RIB 'Beantwoording motie M6A 'Het Dak Op!' aangekondigde uitwerking afwachten voordat zij deze motie kan afvoeren. 
Verder neemt de commissie kennis van het overzicht.

6

De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de toezeggingen waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder wordt de commissie gevraagd kennis te nemen van het overzicht. 

Vragen en opmerkingen bij het overzicht graag vooraf mailen naar de commissiegriffier. Dan kunnen de verzamelde vragen en opmerkingen in de vergadering gemakkelijker worden afgehandeld.

min
Besluit

De commissie stemt in met het afvoeren van de toezeggingen waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder neemt de commissie kennis van het overzicht.

8

De vraag is welke fracties zich in het agenderingsverzoek van de SP kunnen vinden. Eventuele vragen over het verzoek graag vooraf rechtstreeks aan de SP-fractie stellen.

Voor agendering is steun nodig van een meerderheid van het aantal aan de vergadering deelnemende fracties.

min
Besluit

Bij afwezigheid van de SP-fractie in de vergadering verzoekt de commissie eerst bij de SP-fractie na te gaan of zij de diverse punten uit het agenderingsverzoek eerst als artikel 40-vragen wil indienen. De beantwoording daarvan kan dan wellicht aanleiding zijn dit onderwerp te agenderen, samen met artikel 40-vragen en moties over dit onderwerp die eerder door andere fracties al zijn ingediend.

9

min
Besluit

De rondvraag wordt gebruikt voor een korte evaluatie van de eerste digitale commissievergadering vis MS Teams.

10

min
Besluit

De vergadering wordt om 22.29 uur gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: H van der Linden
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.