Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2492521
Aanvang-sluiting 11-02-2020 20:00 - 11-02-2020 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 11 februari 2020 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst van de adviescommissie van 21 januari 2020 ongewijzigd vast.

3

min
Besluit

De heer Kuhlmann (VVD) geeft aan eerder spoedvragen gesteld te hebben over het probleem van lange vrachtwagens die door de stad rijden en voor overlast zorgen. Daar is snel een antwoord en oplossing op gekomen. Hij vraagt het college hiervoor de complimenten over te brengen aan ambtelijke organisatie. Wethouder Van der Linden geeft aan dat hij dat gaat doen.

STUKKEN TER BESPREKING

4

De vraag aan de commissie is zich uit te spreken over het initiatiefvoorstel en de raad te adviseren over de afhandeling van het voorstel.

min
Besluit

Beter voor Dordt licht het initiatiefvoorstel toe. Er is nu draagvlak in het stadsbestuur voor het groen houden van de polders. Het voorstel was het aanvragen van de monumentenstatus. Dat blijkt volgens de deskundigen lastig te zijn. Beter voor Dordt wil nu kijken naar de door de deskundigen gesuggereerde optie van het beschermd landschapsgezicht.  

Bij de overige fracties leeft breed de vraag of de monumentenstatus of het beschermde landschapsgezicht het juiste middel is om de polders groen te houden. Ook leeft de vraag of het verstandig is de bescherming voor langere tijd vast te leggen. Er zijn allerlei potentieel concurrerende opgaven voor de stad zoals bouwopgave, energietransitie en klimaatadaptatie die ergens een plek moeten krijgen. Ook wordt gesuggereerd het groene karakter via de Omgevingsvisie te borgen. Er zijn ook vragen over de begrenzing van het gebied.

Beter voor Dordt neemt het initiatiefvoorstel mee terug naar de tekentafel en komt met een aangepast voorstel waarvoor voldoende draagvlak is in raad. Het doel blijft het groen houden van het buitengebied. 

5

De vraag aan de commissie is zich uit te spreken over de ambitie (circulair in 2050) en de in de startnotitie opgenomen focusgebieden en de raad te adviseren over de afhandeling van de startnotitie.

min
Besluit

De commissie onderschrijft het belang van het toewerken naar een circulaire economie, maar het is niet duidelijk of er nu een startnotitie of eigenlijk meer een raadsinformatiebrief voor ligt. De ambitie 'Dordrecht circulair in 2050' is overgenomen van de doelstelling van het Rijk en is onvoldoende uitgewerkt. Daar hoort onder andere een tijdpad en budget bij. De drie focusgebieden zijn voor de commissie nog onvoldoende concreet gemaakt. Ook is er nog onduidelijkheid over de rol van de gemeenten bij de realisatie van de ambitie. De startnotitie is pas het begin van de discussie.  

Wethouder Van der Linden geeft aan dat hij aansluit bij de rijksdoelstelling. Het college wil het compact houden bij dit brede thema; capaciteit en budget zijn ook beperkt. Daarom is nu voor een focus gekozen die realistisch is. Het is nu nog moeilijk om in beeld te brengen wat te realiseren is. De wethouder wil na een jaar terug rapporteren op de voortgang op de drie focusgebieden uit de startnotitie. Als de raad wil dat het college meer gaat doen moeten er middelen bij. 

De commissie concludeert dat de startnotitie nog niet rijp is voor besluitvorming. De commissie verzoekt het college om een verder uitgewerkte startnotitie. Ook wordt verzocht om een themabijeenkomst over circulaire economie die in de aanloop naar de aangepaste startnotitie kan plaatsvinden.

7

De vraag aan de commissie is of zij voor de vergadering van 18 februari een presentatie wil agenderen over een beoogd standbeeld op de punt van Stadswerven.

min
Besluit

De commissie gaat akkoord met een presentatie in de commissie van 18 februari. Daarna willen de commissieleden het eerst in hun fracties bespreken alvorens een eerste reactie te geven.

8

min
Besluit

Mevrouw Klein-Hendriks (CU-SGP) verzoekt het ontwerp van de 4e herziening van de structuurvisie te agenderen voordat deze ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden. Dit met als doel dat de raad zich tijdig en ordentelijk op een te nemen besluit kan voorbereiden. De commissie verzoekt het college het ontwerp en de ingediende zienswijzen ter informatie aan de commissie aan te bieden. De commissie besluit dit daarna mét de reactie van het college op de zienswijzen te agenderen.

Voor het overige stemt de commissie in met de termijnagenda.

9

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

10

min
Besluit

De vergadering wordt om 22.31 uur gesloten.

11

De openbare gedachtewisseling over 'opslagtoren en hoogte-element Kerkeplaat' vindt in informele setting plaats na afloop van de formele commissievergadering.

min
Besluit

Er vindt tussen commissie, wethouder Sleeking en initiatiefnemer Van Kleef een informele gedachtewisseling plaats over het initiatief 'Opslagtoren en hoogte-element Kerkeplaat.'

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: MG Stolk
Portefeuillehouder: PH Sleeking / H van der Linden
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.