Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2492507
Aanvang-sluiting 08-01-2020 20:00 - 08-01-2020 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 08 januari 2020 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

Besloten gezamenlijke vervolgbespreking met de Commissie Bestuur en Middelen. Een eerdere besloten bespreking vond plaats in de commissie Fysieke Leefomgeving van 18 september 2019.

min
Besluit

De commissie besluit tot het opleggen van geheimhouding op alles wat in de vergadering wordt besproken.

De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.

2

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

De besluitenlijst van de adviescommissie van 10 december 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit
De heer Vennix spreekt in namens de bewonersgroep Reeweg Oost - Ceramstraat over de afsluiting van de Bankastraat tijdens de werkzaamheden aan de Wantijbrug.

De heer Noldus (VVD) stelt vragen over de afsluiting van de Bankastraat tijdens de werkzaamheden aan de Wantijbrug en de onrust daarover bij zowel bewoners van de Reeweg Oost en de ondernemers op en rond het Vogelplein. Welke alternatieven zijn er onderzocht en op welke wijze is hierover afstemming geweest met de betrokkenen? Op welke wijze wordt de communicatie met inwoners, ondernemers, vervoersbedrijven en andere belanghebbenden voldoende gefaciliteerd? 

Wethouder Van der Linden antwoordt dat het onder stoom en kokend water tot stand is gekomen. Er is verzuimd om contact met de bewoners te leggen, dat is volgens de wethouder niet goed geweest. Op donderdag is er overleg met de omwonenden en de ondernemers van het Vogelpein over of er nog alternatieven zijn. Als er betere alternatieven zijn worden die opgepakt. De eerste week zal spannend worden. Maatregelen kunnen nog aangepast worden. Communicatie daarover wordt actueel en transparant gehouden. De aangekondige website was oorspronkelijk bedoeld voor de N3. Er komt nu een light versie beschikbaar. Het college overweegt alle inwoners nog per brief te informeren als andere informatiekanalen te weinig respons opleveren.

De wethouder zegt toe het pakket met maatregelen naar de commissie te sturen en biedt aan hierover in de commissie van 15 januari een toelichting te geven.

6

Vraag aan de commissie is of zij bereid is met de portefeuillehouder van gedachten te wisselen over de wijze waarop de gemeente met het verzoek tot realisatie van een opslagtoren en hoogte-element op de Kerkeplaat moet omgaan.  

min
Besluit

De commissie is bereid met portefeuillehouder Sleeking van gedachten te wisselen over de wijze waarop de gemeente met het verzoek tot realisatie van een opslagtoren en hoogte-element op de Kerkeplaat moet omgaan. Daarbij wordt verzocht om een informele setting. Ook wordt gevraagd de historie van de bestemmingsplannen voor dat gebied erbij te betrekken. 

7

min
Besluit

De Startnotitie Grondstoffenbeleid 2020-2030 schuift op naar de commissie van 21 januari. De tijd die op 15 januari in de agenda vrij valt wordt ingevuld met een toelichting op de concrete maatregelen naar aanleiding van de afsluiting van de Wantijbrug.

STUKKEN TER BESPREKING

8

9

min
Besluit
De commissie is van mening dat de gemeente en de provincie zit er goed bovenop zitten. Er zijn wel redenen tot zorg over de grote hoeveelheid PFOA en GenX in water en bodem en de splitsing van de vergunning. Er zijn vragen over het aantal opgelegde dwangsommen en hoe de opbrengst daarvan wordt ingezet. De commissie is tevreden met de huidige vorm van informatievoorziening via wethoudersberichten en raadsinformatiebrieven.

Wethouder Van der Linden geeft aan dat de inzet van het college 'terug naar nul emissie' is. Hij zegt toe de commissie in de volgende periodieke raadsinformatiebrief te informeren over het aantal opgelegde dwangsommen aan Chemours-Dupont en wat er met de opbrengst gebeurt.

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen. De suggestie wordt nog gedaan om bij de bespreking van de volgende RIB ook de bedrijven uit te nodigen.

10

De agendapunten 8, 9 en 10 worden gezamenlijk besproken.
Twee á drie keer per jaar vindt een algemene bespreking plaats waarbij de stand van zaken op het dossier Chemours-Dupont wordt besproken.

min
Besluit

De commissie kan de antwoordbrief op dit moment nog niet als afgehandeld beschouwen. De griffie bekijkt met de vragensteller hoe dit een vervolg kan krijgen.

11

Op 20 november 2018 is een presentatie gegeven over de mogelijke doorontwikkeling van het Dagrecreatieterrein (RIS 2276907). De commissie heeft daar toen een eerste reactie op gegeven. De ideeën zijn vervolgens verder uitgewerkt. Dit wordt via een presentatie met de commissie gedeeld waarbij de commissie opnieuw haar reactie kan geven. Daarna wordt een raadsvoorstel voorbereid om de visie en bijbehorende kaders vast te stellen.

min
Besluit

Projectleider Kitty Westgeest en landschapsarchitect Willem Brouwers geven een presentatie over de uitwerking. De commissie geeft hierop haar eerste reactie. Op basis daarvan wordt een raadsvoorstel voorbereid om de visie en bijbehorende kaders vast te stellen.  

12

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

13

min
Besluit

De vergadering wordt om 23.18 uur gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: JD Veldman
Portefeuillehouder: H van der Linden / BCM Stam
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.