Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2490226
Aanvang-sluiting 31-03-2020 20:00 - 31-03-2020 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 31 maart 2020 zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt indien mogelijk publiekelijk uitgezonden via internet en/of kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl

De Commissiegriffier,

 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent, deelnemers hebben geen mededelingen en de commissie stelt de agenda vast.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst vast.

3

min
Besluit

Loudy Nijhof (BVD) stelt vragen over de gevolgen van de coronamaatregelen voor het taxiververvoer en de maatschappelijke ondersteuning bij mensen thuis. Wethouder Heijkoop antwoordt: de Drechthopper (Wmo) rijdt door voor urgente ritten met één passagier per bus. Met zorgaanbieders is afgesproken dat de gemeente (grotendeels) doorbetaald waardoor ook vervoerders betaald kunnen blijven worden. Wat betreft de huishoudelijke ondersteuning: de RIVM-richtlijn geldt maar dat is in de praktijk heel lastig. Er zijn ook onvoldoende beschermingsmiddelen omdat ook ziekenhuizen voorrang krijgen. Via de sociale dienst is bij aanbieders aangegeven dat de gemeente erg hecht aan de continuïteit van ondersteuning. Lukt dat niet, dan zijn zij verzocht dit te melden. Vooralsnog gaat dit redelijk goed. Na een aanvullende vraag van Nijhof antwoordt Heijkoop dat mensen bij zorgen of signalen deze kunnen melden bij de zorgaanbieder en/of de sociale dienst. Om vinger aan de pols te houden is de sociale dienst begonnen om ouderen op te bellen om te vragen hoe het gaat. De indicatiestelling gaat ondertussen zo goed als mogelijk door. Fractie VSP uit haar zorgen over de bescherming van thuiszorgmedewerkers bij kwetsbare ouderen thuis. De wethouder laat tot slot weten dat het college de raad in principe elke week een update zal sturen. Als fracties vragen hebben, is de oproep deze voor het weekeinde te sturen zodat de wethouder de beantwoording kan opnemen in de update.


Marieke van Eck (BVD) stelt vragen over de gevolgen van de coronamaatregelen voor de kwaliteit van het onderwijs. Wethouder Heijkoop antwoordt: de schoolbesturen hebben onderling nauw contact voor afstemming en ondersteuning. De wethouder is hierbij betrokken. Mede dankzij stichting Leergeld blijkt bijvoorbeeld de beschikbaarheid van leermiddelen thuis voor leerlingen geen probleem. De wethouder heeft wel extra zorgen voor kinderen met een onderwijsachterstand. Tegelijk wil de wethouder ook afwachten wat de uitkomst is van landelijke besprekingen tussen het onderwijs en het ministerie voor ondersteuning. De wethouder neemt 'onderwijs' mee in de wekelijkse update aan de raad.


 

STUKKEN TER BESPREKING

4

Algemene politieke vraag: kunnen fracties instemmen met de voorgestelde Cultuurnota? Agendapunten 5 en 6 kan de commissie betrekken bij het debat.

min
Besluit

Fracties tonen zich op zich tevreden over de uitgangspunten van de Cultuurnota, benoemen de maatschappelijke relevante van cultuur maar zijn ook kritisch. Het is onduidelijk welke doelen, op welke manier moeten worden gerealiseerd. De grote betrokkenheid van de stad bij de totstandkoming van de nota lijkt te hebben geleid tot een 'wensenlijst'-nota. En de actuele vraag is in hoeverre de nota financieel haalbaar is vanwege de plotseling verwachte economische recessie. Ook zijn er opmerkingen over de keuzes voor specifieke sectoren, zoals de amateurkunst en ateliers. De commissie besluit het raadsvoorstel te agenderen als bespreekstuk voor de gemeenteraad (5 minuten spreektijd) met twee politieke vragen: 1. vinden fracties dat de nota voldoende bijdraagt aan de Groeiagenda? 2. wanneer we financiële prioriteiten moeten stellen bij de Kadernota, welke onderdelen van de Cultuurnota willen fracties dan in stand houden?

5

min
Besluit

Fracties tonen zich op zich tevreden over de uitgangspunten van de Cultuurnota, benoemen de maatschappelijke relevante van cultuur maar zijn ook kritisch. Het is onduidelijk welke doelen, op welke manier moeten worden gerealiseerd. De grote betrokkenheid van de stad bij de totstandkoming van de nota lijkt te hebben geleid tot een 'wensenlijst'-nota. En de actuele vraag is in hoeverre de nota financieel haalbaar is vanwege de plotseling verwachte economische recessie. Ook zijn er opmerkingen over de keuzes voor specifieke sectoren, zoals de amateurkunst en ateliers. De commissie besluit het raadsvoorstel te agenderen als bespreekstuk voor de gemeenteraad (5 minuten spreektijd) met twee politieke vragen: 1. vinden fracties dat de nota voldoende bijdraagt aan de Groeiagenda? 2. wanneer we financiële prioriteiten moeten stellen bij de Kadernota, welke onderdelen van de Cultuurnota willen fracties dan in stand houden?

6

min
Besluit

Fracties tonen zich op zich tevreden over de uitgangspunten van de Cultuurnota, benoemen de maatschappelijke relevante van cultuur maar zijn ook kritisch. Het is onduidelijk welke doelen, op welke manier moeten worden gerealiseerd. De grote betrokkenheid van de stad bij de totstandkoming van de nota lijkt te hebben geleid tot een 'wensenlijst'-nota. En de actuele vraag is in hoeverre de nota financieel haalbaar is vanwege de plotseling verwachte economische recessie. Ook zijn er opmerkingen over de keuzes voor specifieke sectoren, zoals de amateurkunst en ateliers. De commissie besluit het raadsvoorstel te agenderen als bespreekstuk voor de gemeenteraad (5 minuten spreektijd) met twee politieke vragen: 1. vinden fracties dat de nota voldoende bijdraagt aan de Groeiagenda? 2. wanneer we financiële prioriteiten moeten stellen bij de Kadernota, welke onderdelen van de Cultuurnota willen fracties dan in stand houden?

7

Informerende bespreking met wethouder Van der Linden over ontwikkelingen in het jeugdhulpbeleid. 

min
Besluit

Vanwege tijdsgebrek besluit de commissie de bespreking te verplaatsen naar de volgende vergadering op 21 april.

9

min
Besluit

Voor 21 april agendeert de commissie de themabespreking Jeugd (van 31 maart) en het raadsvoorstel Optimalisatietraject Sportboulevard. Vanwege de naar 21 april uitgestelde jeugd-bespreking, zal de griffie de commissie informeren over de aanstaande vergadering(en) van het AB van DG&J en de mogelijkheid om de wethouder hiervoor zaken mee te geven.

10

min
Besluit

Fracties hebben geen punten voor de rondvraag.

11

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: PJT Tiebosch
Portefeuillehouder: PH Sleeking / H van der Linden
Commissiegriffier: D Coenen

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.