Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2490198
Aanvang-sluiting 21-04-2020 20:00 - 21-04-2020 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 21 april 2020 zal plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt indien mogelijk publiekelijk uitgezonden via internet en/of kan worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl

De Commissiegriffier,

 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent; er zijn geen mededelingen. De commissie voegt inspreker mw. Scharnes van de werkgroep THHG, toe aan de vergadering als agendapunt 4.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst vast.

3

min
Besluit

De commissie heeft geen vragen.

4

min
Besluit

De commissie ontvangt mw. Scharnes van de werkgroep THHG (Transitie Hulpverlening Huiselijk Geweld). Ter introductie heeft ze vooraf alvast een tekst laten verspreiden (zie bijlage). Na diverse vragen uit de commissie is de conclusie:
- de wethouder zegt toe deze week de hem gestuurde brief van THHG dd 7 april te beantwoorden en de commissie hierover te informeren, 
- de commissie bespreekt de reactie van de wethouder samen met de RIB Regiovisie over huiselijk geweld (ris 2559720; agendapunt 10.8) op een nader te bepalen moment.

STUKKEN TER BESPREKING

5

Informerende bespreking met wethouder Van der Linden over ontwikkelingen in het jeugdhulpbeleid. 

min
Besluit

Wethouder en commissie staan stil bij diverse besluiten die binnenkort worden genomen over de regionale jeugdhulp. In het memo stonden al de onderwerpen Governance en Inkoop aangekondigd. De vergadering van 19 mei is gereserveerd zodat de commissie standpunten kan meegeven aan de wethouder voor zijn besluitvormende AB-vergaderingen. Aanvullend vraagt de commissie aandacht voor: herijking lokaal jeugdbeleid, de organisatorische ontwikkeling van sociale wijkteams (zoals verwoord in de per mail verstuurde brief dd 21 april) en de kwaliteit van gecertificeerde instellingen (GI's).

6

De vraag ligt opnieuw voor: kunnen fracties instemmen met het voorstel? Onderwerp van debat is telkens geweest wat fracties vinden van de structurele verhoging van de exploitatiebijdrage.
Het voorstel is na behandeling in de commissie van 10 september, tweemaal van de agenda van de raad gehaald (24 september en 12 november) vanwege aanvullende vragen. De antwoorden staan onder de agendapunten 7 en 8.

min
Besluit

Het CDA stelt concreet voor om een juridische second opinion te houden op het contract met Optisport dan wel de allonge daarbij. Staat hierin voor wiens rekening de benodigde verhoging van de exploitatiebijdrage is? Zo ja, welke partij is dit? En kan het contract dan wel de allonge nog worden aangepast? GroenLinks en D66 steunen het CDA. Andere partijen delen de kritiek van het CDA op de inhoud van het contract en het gelopen proces - ook in relatie tot de rol van de gemeenteraad, maar zien geen heil meer in een second opinion. De commissie besluit het raadsvoorstel te agenderen als bespreekstuk voor de gemeenteraad (5 minuten spreektijd), waarbij het debat zich zal richten op verwachte moties en/of amendementen (aangekondigd door CDA en GroenLinks).
Naar aanleiding van de discussie zegt de wethouder toe te zullen kijken naar alternatieve beheersmodellen voor gemeentelijk vastgoed; met enige spoed vanwege aanstaande besluitvorming over bijvoorbeeld de sporthallen. 

7

min
Besluit

Het CDA stelt concreet voor om een juridische second opinion te houden op het contract met Optisport dan wel de allonge daarbij. Staat hierin voor wiens rekening de benodigde verhoging van de exploitatiebijdrage is? Zo ja, welke partij is dit? En kan het contract dan wel de allonge nog worden aangepast? GroenLinks en D66 steunen het CDA. Andere partijen delen de kritiek van het CDA op de inhoud van het contract en het gelopen proces - ook in relatie tot de rol van de gemeenteraad, maar zien geen heil meer in een second opinion. De commissie besluit het raadsvoorstel (met deze RIB) te agenderen als bespreekstuk voor de gemeenteraad (5 minuten spreektijd), waarbij het debat zich zal richten op verwachte moties en/of amendementen (aangekondigd door CDA en GroenLinks).
Naar aanleiding van de discussie zegt de wethouder toe te zullen kijken naar alternatieve beheersmodellen voor gemeentelijk vastgoed; met enige spoed vanwege aanstaande besluitvorming over bijvoorbeeld de sporthallen.

8

min
Besluit

Het CDA stelt concreet voor om een juridische second opinion te houden op het contract met Optisport dan wel de allonge daarbij. Staat hierin voor wiens rekening de benodigde verhoging van de exploitatiebijdrage is? Zo ja, welke partij is dit? En kan het contract dan wel de allonge nog worden aangepast? GroenLinks en D66 steunen het CDA. Andere partijen delen de kritiek van het CDA op de inhoud van het contract en het gelopen proces - ook in relatie tot de rol van de gemeenteraad, maar zien geen heil meer in een second opinion. De commissie besluit het raadsvoorstel (met deze beantwoording) te agenderen als bespreekstuk voor de gemeenteraad (5 minuten spreektijd), waarbij het debat zich zal richten op verwachte moties en/of amendementen (aangekondigd door CDA en GroenLinks).
Naar aanleiding van de discussie zegt de wethouder toe te zullen kijken naar alternatieve beheersmodellen voor gemeentelijk vastgoed; met enige spoed vanwege aanstaande besluitvorming over bijvoorbeeld de sporthallen.

9

min
Besluit

Het CDA stelt concreet voor om een juridische second opinion te houden op het contract met Optisport dan wel de allonge daarbij. Staat hierin voor wiens rekening de benodigde verhoging van de exploitatiebijdrage is? Zo ja, welke partij is dit? En kan het contract dan wel de allonge nog worden aangepast? GroenLinks en D66 steunen het CDA. Andere partijen delen de kritiek van het CDA op de inhoud van het contract en het gelopen proces - ook in relatie tot de rol van de gemeenteraad, maar zien geen heil meer in een second opinion. De commissie besluit het raadsvoorstel (met deze beantwoording) te agenderen als bespreekstuk voor de gemeenteraad (5 minuten spreektijd), waarbij het debat zich zal richten op verwachte moties en/of amendementen (aangekondigd door CDA en GroenLinks).
Naar aanleiding van de discussie zegt de wethouder toe te zullen kijken naar alternatieve beheersmodellen voor gemeentelijk vastgoed; met enige spoed vanwege aanstaande besluitvorming over bijvoorbeeld de sporthallen.

11

min
Besluit

Ten aanzien van het voorstel voegt de commissie de herijking van lokaal jeugdbeleid en de aanpak huiselijk geweld (beide een combinatie van diverse agendapunten vanavond) toe aan 12 mei; per mail vindt correspondentie plaats over definitieve agendering.

12

min
Besluit

De commissie besluit de stand van zaken uit te stellen tot weer fysiek kan worden vergaderd.

13

min
Besluit

De commissie besluit de stand van zaken uit te stellen tot weer fysiek kan worden vergaderd.

14

min
Besluit

Geen punten voor de rondvraag.

15

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: PJT Tiebosch
Portefeuillehouder: H van der Linden / BCM Stam
Commissiegriffier: D Coenen

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.