Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2490189
Aanvang-sluiting 18-02-2020 21:15 - 18-02-2020 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 18 februari 2020 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 21.15 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent; er zijn geen mededelingen en de commissie stelt de agenda vast.

STUKKEN TER BESPREKING

2

AANVANG 21.15 uur. GEZAMENLIJKE BESPREKING MET COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN
Algemene politieke vraag: kunnen fracties instemmen met de voorgestelde visie?

min
Besluit

Ondanks dat fracties in principe de visie steunen, uiten zij diverse kritiekpunten. Onderwerpen van debat zijn onder meer het uitvoeringsperspectief, de beschikbare woningvoorraad, de kwaliteit van de instroom, de financiële onderbouwing en - specifiek voor de omgeving Kromhout - de beoogde capaciteit van de huidige Leger des Heils-voorziening, een eventuele tweede voorziening en de algehele kwaliteit en leefbaarheid van de buurt. Diverse fracties kondigen moties en/of amendementen aan; de commissie agendeert het voorstel als bespreekstuk voor de gemeenteraadsvergadering van 10 maart (5 minuten spreektijd).

3

min
Besluit

Ondanks dat fracties in principe de visie steunen, uiten zij diverse kritiekpunten. Onderwerpen van debat zijn onder meer het uitvoeringsperspectief, de beschikbare woningvoorraad, de kwaliteit van de instroom, de financiële onderbouwing en - specifiek voor de omgeving Kromhout - de beoogde capaciteit van de huidige Leger des Heils-voorziening, een eventuele tweede voorziening en de algehele kwaliteit en leefbaarheid van de buurt. Diverse fracties kondigen moties en/of amendementen aan; de commissie agendeert het voorstel als bespreekstuk voor de gemeenteraadsvergadering van 10 maart (5 minuten spreektijd).

4

min
Besluit

Ondanks dat fracties in principe de visie steunen, uiten zij diverse kritiekpunten. Onderwerpen van debat zijn onder meer het uitvoeringsperspectief, de beschikbare woningvoorraad, de kwaliteit van de instroom, de financiële onderbouwing en - specifiek voor de omgeving Kromhout - de beoogde capaciteit van de huidige Leger des Heils-voorziening, een eventuele tweede voorziening en de algehele kwaliteit en leefbaarheid van de buurt. Diverse fracties kondigen moties en/of amendementen aan; de commissie agendeert het voorstel als bespreekstuk voor de gemeenteraadsvergadering van 10 maart (5 minuten spreektijd).

5

De agendapunten 3, 4 en 5 zijn onderdeel van de bespreking van de Visie opvang Kwetsbare groepen (agendapunt 2).

min
Besluit

Ondanks dat fracties in principe de visie steunen, uiten zij diverse kritiekpunten. Onderwerpen van debat zijn onder meer het uitvoeringsperspectief, de beschikbare woningvoorraad, de kwaliteit van de instroom, de financiële onderbouwing en - specifiek voor de omgeving Kromhout - de beoogde capaciteit van de huidige Leger des Heils-voorziening, een eventuele tweede voorziening en de algehele kwaliteit en leefbaarheid van de buurt. Diverse fracties kondigen moties en/of amendementen aan; de commissie agendeert het voorstel als bespreekstuk voor de gemeenteraadsvergadering van 10 maart (5 minuten spreektijd).

6

VERVOLG VAN DE VERGADERING ZONDER COMMISSIE BESTUUR & MIDDELEN
Vanavond is de laatst mogelijke vergadering voor de uiterste inzendtermijn van 19 maart (de eerstvolgende raad is 10 maart). Om deze reden is ook de vorige week geannuleerde presentatie definitief komen te vervallen.
Algemene politieke vraag: kunnen fracties instemmen met de voorgestelde zienswijze?

min
Besluit

BVD en CDA zijn kritisch op het meerjarenbeleidsplan en kondigen een amendement aan (met steun van PvdA) om een steviger toon uit te spreken in de zienwijze. Mogelijk onderwerp van het amendement is het takenpakket van DG&J en/of de financiën. De commissie agendeert de zienswijze als bespreekstuk voor de gemeenteraadsvergadering van 10 maart (2 minuten spreektijd).

Overige agendapunten

7

min
Besluit

Nijhof (BVD) wilde vragen stellen over dakloze jongeren maar heeft deze inmiddels mondeling besproken met wethouder Heijkoop, nadat dit agendapunt verviel in de vorige vergadering.

8

De werkgroep van de commissie richt zich op de 'informatiepositie' van de commissie. Praktisch betekent dit het ontwikkelen van de sturing op het sociaal domein, en het voorbereiden van beeldvorming en themabijeenkomsten. Karin Castelijn heeft de gemeenteraad en daarmee de werkgroep verlaten. Welk raads- of commissielid wil zitting nemen in de werkgroep?

min
Besluit

Cor van Verk (PvdA) is bereid zitting te nemen in de werkgroep; de commissie stemt in.

10

min
Besluit

De commissie stemt in met de voorgestelde agenda's. De commissie vraagt wel aandacht voor tijdige agendering van de themabespreking Jeugd (zoals voorgesteld door wethouder Van der Linden).

11

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijsten vast.

12

min
Besluit

Fracties maken geen gebruik van de rondvraag.

13

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: MPPM Merx / CA van Verk
Portefeuillehouder: PJ Heijkoop / H van der Linden
Commissiegriffier: D Coenen

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.