Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2487588
Aanvang-sluiting 15-01-2020 20:15 - 15-01-2020 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  woensdag 15 januari 2020 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.15 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

De commissie stelt de agenda vast.

2

min
Besluit

De commissie besluit de besluitenlijsten van de commissievergaderingen van 10 december 2019 en 8 januari 2020 vast te stellen.

4

min
Besluit

De commissie besluit om de evaluatie van het communicatiebeleid nog niet af te voeren, maar de uitwerking van de bespreking van 10 december af te wachten. Ook de motie 'vrouwen van naam' besluit de commissie nog niet af te voeren in afwachting van de nieuwe samenstelling van de straatnamencommissie. Ook de motie "pro-actief begroten" wordt nog niet afgevoerd in afwachting van de gevraagde stress-test.

5

min
Besluit

De commissie vraagt de griffie de agenda's voor de komende periode bij de werken.

6

min
Besluit

De PvdA heeft een vraag over een schip dat al lange tijd aan de Wantijkade ligt. De wethouder antwoordt dat een schip maximaal drie maanden mag liggen op deze plek.

STUKKEN TER BESPREKING

7

De commissie bespreekt de Startnotitie herijking levendige Binnenstad.

min
Besluit

Mevrouw van Ansem spreekt in namens bewoners van de Binnenstad.
De commissie besluit dit punt als hamerstuk naar de raad te sturen met in achtneming van alle opmerkingen en toezeggingen die zijn gemaakt. Samengevat vraagt de commissie om een uitwerking in concrete bespreekpunten/voorstellen van het college, opdat hierover het politieke debat kan plaatsvinden en belanghebbenden/insprekers hun mening kunnen laten horen. Van belang is daarbij een balans te vinden in de wens voor een bruisende binnenstad in relatie tot de binnenstad als woonwijk. De wethouder zegt toe binnen drie maanden (uiterlijk april) met een uitwerking te komen. Deze uitwerking loopt gelijk op met de gebiedsvisie Centrum.

8

Het college vraagt in te stemmen met het besluit tot verkoop van de gemeentelijke aandelen Eneco. Dit besluit volgt uit het eerdere besluit van de raad tot afbouw aandelenbelang Eneco (raad 31 oktober 2017).
Zie agendapunt 3 (Nieuwe behandelvoorstellen) brief onder k 'Verkoop aandelenpakket Eneco Groep NV' (ris nummer: 2501722) voor de procedure.

min
Besluit

De commissie besluit dat dit stuk geen verdere bespreking behoeft in de raad (hamerstuk), maar enkele fracties wel een iets ruime gelegenheid te geven om toe te lichten waarom zij voor of tegen dit voorstel zullen stemmen. 

9

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

10

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: MPPM Merx
Portefeuillehouder: PH Sleeking / MD Burggraaf
Commissiegriffier: JC Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.