Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Grote Projecten

Gemeente Dordrecht

Agenda Grote Projecten

Details van de vergadering/agenda
Titel Grote Projecten
Vergadernummer 2379513
Aanvang-sluiting 20-11-2019 20:00 - 20-11-2019 23:00

Namens de voorzitter, mevrouw Koene wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering van de commissie GROTE PROJECTEN en FYSIEKE LEEFOMGEVING, die op woensdag 20 november 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de adviescommissie van 25 september 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

Er zijn geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

Het belangrijkste discussiepunt is hoe de 10% die in de bouwambitie van 10.000 woningen voor sociale huur is gereserveerd, zich verhoudt tot de afspraak om de achterstand in het terugbouwen van gesloopte huurwoningen in te lopen. Overige onderwerpen die aan bod komen zijn startersleningen, de blijverslening in relatie tot doorstroming op de woningmarkt, streefpercentages versus absolute aantallen woningen, kamerverhuur versus jongerenhuisvesting, middeninkomens, wonen en werken, arbeidsmigranten, seniorenhuisvesting en groeiscenario's aantal inwoners.

Wethouder Stam geeft aan dat de afspraak is dat het aantal huurwoningen in 2031 gelijk is aan 2016. De achterstand van gesloopte sociale huurwoningen terugbouwen is al een opgave op zich. Het daar bovenop toevoegen van extra sociale huurwoningen zal hij in gedachten houden. Maar prioriteit is de gesloopte huurwoningen terugbouwen. Via onder andere het RIGO-onderzoek moeten we de komende tijd de vinger aan de pols houden. Met corporaties is een stand still afgesproken: niet eerder slopen dan dat er nieuwbouwplannen zijn. Op wonen en zorg komt de wethouder met wethouder Heijkoop in het 1e kwartaal van 2020 terug. De percentages zijn streefgetallen, die moeten naar concrete aantallen omgezet worden. Hij is in overleg met specialisten op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten. Hij zal met collega’s overleggen over de effecten van scenario’s al het aantal inwoners minder groeit dan dat nu wordt geambieerd.  

De commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te agenderen. De bespreking zal dan gaan over eventuele moties en amendementen. Als spreektijd per fractie wordt 5 minuten afgesproken.

5

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.

6

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.

7

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.

8

9

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan.

10

De agendapunten 4 t/m 10 worden gecombineerd besproken. Het betreft een gezamenlijk bespreking van de commissies Grote projecten en Fysieke Leefomgeving.

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan.

11

Gezamenlijke bespreking van de commissies Grote Projecten en Fysieke Leefomgeving. De vraag aan beide commissies is of zij zich kunnen vinden in de in de memo voorgestelde afbakening.

min
Besluit

De meningen over de afbakening zijn verdeeld. De commissie besluit het presidium een knoop door te laten hakken.

12

min
Besluit

De heer Bindels van bureau West 8 geeft een presentatie over de langetermijnvisie op de verbinding van het Leerpark met het Gezondheidspark.

13

min
Besluit

De heer Zandbelt van bureau Zwarte Hond geeft een presentatie over de verkavelingsstudie voor de herontwikkeling van het huidige stadskantoor. De verschillende varianten worden de komende tijd verder uitgewerkt. In het voorjaar van 2020 volgt een raadsvoorstel.

14

min
Besluit

De commissie adviseert de raad dit voorstel als hamerstuk te agenderen.

15

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de memo 'Kaderdocument grote projecten.'

16

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

17

min
Besluit

De vergadering wordt om 23.05 uur gesloten.

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: BCM Stam / PH Sleeking
Secretaris: M. den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.