Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 236302
Aanvang-sluiting 29-09-2009 19:45 - 29-09-2009 20:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 29 september 2009 in Vergaderzaal 1  van het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 19.45 uur.


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
De dames J.L.M. van Benthem en K.M. Rusinovic en de heren W.J.M. Nederpelt en W. van der Kruijf zijn met kennisgeving afwezig. Wethouder Lagendijk heeft zich afgemeld voor de raadsvergadering.
De fracties ECO-Dordt/D66 en ChristenUnie/SGP kondigen een stemverklaring aan bij agendapunt 10, inzake de verzamelwijziging Begroting 2009.
Burgemeester Bandell meldt dat het aantal brandwachten bij Drechtwerk naar twee is teruggebracht als gevolg van de genomen brandveiligheidsmaatregelen.
Verder merkt de voorzitter op dat wethouder Spigt naar alle waarschijnlijkheid van 22 tot 26 november 2009 afwezig is vanwege een werkbezoek aan New York.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst van ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven h. en l. t/m aa. is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende afhandeling (zie de bijlage).

3

min
Besluit
De raad stelt de notulen van de gemeenteraad van 7 juli 2009 vast.

Benoemingen / Aanwijzingen

4

min
Besluit
De raad benoemt bij acclamatie de heer H. van der Linden tot lid van de Adviescommissie.

Hamerstukken

5

min
Besluit
De heer Sleeking legt namens de fractie van Beter voor Dordt een stemverklaring af, waarin hij aangeeft dat de fractie niet akkoord gaat met het voorstel omdat het projectplan te grootschalig is en het karakter van het Weizigtpark teveel wordt aangetast.
De raad stemt in met het projectplan Multifunctionele Stadsboerderij Weizigt en stellen een uitvoeringskrediet hiervoor beschikbaar, met de aantekening dat de fractie van Beter voor Dordt geacht wordt te hebben tegen gestemd.

6

min
Besluit
De raad stelt de verordening vast.

7

min
Besluit
De raad stemt in met het inzetten van de toegekende subsidies voor het uitvoeren van het MARE-project, stelt het krediet beschikbaar en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.

8

min
Besluit
De raad stelt het gevraagde krediet beschikbaar en wijzigt dienovereenkomstig de begroting.

9

10

min
Besluit
De heer Tiebosch legt een stemverklaring af namens de fractie ECO-Dordt/D66, waarin hij aangeeft niet akkoord te gaan met de begrotingswijziging nr. 209047, met betrekking tot het Wegenbeheerprogramma. De fractie wil eerst de Wegennota en de bijbehorende financiering in de Adviescommissie bespreken.
De heren Hoogerduijn namens de fractie ChristenUnie/SGP, en mevrouw Ruisch namens de fractie van GroenLinks, sluiten zich bij deze stemverklaring aan.
De raad stelt de begrotingswijziging vast met de aantekening dat de fracties ECO-Dordt/D66, ChristenUnie/SGP en GroenLinks worden geacht tegen te hebben gestemd.

11

min
Besluit
De raad besluit tot vaststelling respectievelijk intrekken van straten en stratenbeloop in Dordtse Kil III, Industriegebied West en Amstelwijck en tot het opnieuw vaststellen van de namen van de waterlopen Westkil, Mallegat en Krabbegeul

Stukken ter kennisname

12

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

13

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

14

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

15

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

16

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

17

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

18

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

19

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op woensdag 23 september 2009 digitaal beschikbaar gesteld via het RIS en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 25 september 2009 10.00 uur tot dinsdag 29 september 2009 15.30 uur.