Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 2347627
Aanvang-sluiting 26-03-2019 14:00 - 26-03-2019 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 26 maart 2019 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uurDe VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.W. Kolff

 

1

min
Besluit

De motie -vreemd aan de orde van de dag- Help Dordt op het goede spoor wordt ingediend en als agendapunt 30 aan de agenda toegevoegd.
De motie -vreemd aan de orde van de dag- Help de Vrije Tuinder verhuizen wordt ingediend en als agendapunt 31 aan de agenda toegevoegd.


Aldus gewijzigd wordt de agenda vastgesteld.

2

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de raads- en commissievergaderingen vast.

Benoemingen / Aanwijzingen

3

min
Besluit

De raad benoemt de heer T.C. Oostenrijk tot lid van de Auditcommissie.

4

min
Besluit

De heren Van der Meer en Timmer worden benoemd tot commissielid.

5

min
Besluit

De raad neemt afscheid van raadslid Bauer.

6

min
Besluit

De geloofsbrieven van de heer P.C. Kwaak worden in orde bevonden.

7

min
Besluit

De heer P.C. Kwaak wordt benoemd tot raadslid.

In te trekken Raadsvoorstellen

Het college verzoekt de raad om instemming met het intrekken van deze voorstellen:

8

min
Besluit

De raad stemt in met het verzoek van het college dit voorstel in te trekken.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het verzoek van het college dit voorstel in te trekken.

10

min
Besluit

De raad stemt in met het verzoek van het college dit voorstel in te trekken.

Hamerstukken

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaringen van de fracties GewoonDordt, CU/SGP, VVD en D66.

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaring van de fractie Jager.

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

14

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

15

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

16

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaringen van de fractie GroenLinks.

17

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaringen van de fracties GroenLinks en D66.

18

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

19

min
Besluit

De fractie SP dient de motie Ondersteuning Vrijwilligerswerk Dordrecht in. Daarmee wordt dit agendapunt een bespreekstuk.
De motie wordt verworpen met 34 stemmen tegen, en 4 stemmen voor.


De raad stemt in met het voorstel.

min
Motie(s)
Titel: M4 Motie Gooi het kind niet met het badwater weg
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: Het SSKW als coördinerende instantie voor het vrijwilligerswerk in stand te houden en daartoe de benodigde subsidie te blijven verstrekken.
M4 Motie Gooi het kind niet met het badwater weg.pdf
Stemming Motie M4 -Gooi het kind niet met het badwater weg-.pdf

20

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

21

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaringen van de fracties CU/SGP en GroenLinks.

Stukken ter kennisname

22

23

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

24

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

25

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

26

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

27

De bespreking richt zich op mogelijke moties en/of amendementen.
Spreektijd per fractie: 2 minuten in eerste termijn; 1 minuut in tweede termijn.

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel. Amendement 1 wordt verworpen met 20 stemmen tegen, en 18 voor.

min
Amendement(en)
Titel: A1 Amendement Burgerinitiatief Pumptrack
Status: Verworpen
Indieners: Besluit het voorliggende besluit als volgt te wijzigen: 1. In principe bereid te zijn een pumptrack in Dordrecht (mede) te financieren op één van de twee door de initiatiefnemer aangedragen locaties, onder de financiële verdelingsvoorwaarden zoals verwoord in de toelichting d.d. 8 januari 2019 en het aanvullend memo van het college d.d. 6 maart 2019. 2. In aanvulling daarop rekening te houden met € 50.000,- ten behoeve van mogelijke locatiespecifieke kosten, waarvoor niet dezelfde verdelingsvoorwaarden gelden, maar welke voor rekening komen van de Gemeente. 3. Op het moment dat de initiatiefnemers erin slagen meer fondsen te werven dan in de verdelingsvoorwaarden als bij punt 1 genoemd, deze middelen in mindering worden gebracht op de financiering van de Gemeente Dordrecht. 4. Over de definitieve realisatie van het pumptrack te besluiten op basis van een door het college in te dienen kredietvoorstel.
A1 Amendement Burgerinitiatief Pumptrack.pdf
Stemming A1 Amendement Burgerinitiatief Pumptrack Dordrecht.pdf

28

De bespreking richt zich op mogelijke moties en/of amendementen.
Spreektijd per fractie: 5 minuten in eerste termijn; 2,5 minuut in tweede termijn.

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

min
Amendement(en)
Titel: A4 Amendement Toekomstscenario Sportcampus Schenkeldijk
Status: Verworpen
Indieners: De raad voor te stellen: scenario 5 "Sportcampus Schenkeidijk, met verbouw verenigingshal de Dijk", een voetbalaccommodatie voor W Dubbeldam, (die op termijn geschikt is voor het aanhaken van een andere voetbalvereniging), adequate ruimte voor SC Movado en een eigen tafeitennisruimte voor TTVD, verder uit te werken volgens de bij de stukken gevoegde toelichting en daarbij de volgende additionele uitgangspunten te hanteren; De omvang van de accommodaties wordt niet strikt gestoeld op normen van sportbonden, maar wordt in overleg met de verenigingen bepaald; bij het berekenen van de kosten van de accommodatie(s) wordt een marktconforme bouwprijs per vierkante meter gehanteerc de exploitatie van alle betrokken verenigingen mag door kosten die samenhangen met de verhuizing. (Zie voor volledige tekst de pdf)
A4 Amendement Toekomstscenario Sportcampus Schenkeldijk.pdf

29

De bespreking richt zich op twee politieke vragen:
- Hoe kunnen we de invloed van de gemeenteraden op de samenwerking beter in beeld brengen (PvdA)?
- Wordt hier de goede keuze gemaakt voor meer realisatiekracht op het ruimtelijk- economisch terrein en voor de toekomst van de Drechtsteden (D66, SP)?

Spreektijd per fractie: 2 minuten in eerste termijn; 1 minuut in tweede termijn.

min
Besluit

Het voorstel wordt geamendeerd aangenomen.
Amendement 2 wordt met 34 stemmen voor, 2 stemmen tegen, aangenomen


 

min
Amendement(en)
Titel: A2 Amendement Eindadvies commissie Deetman
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit het voorliggende besluit als volgt te wijzigen: 1. De uitvoering van de breed gedragen en vrijwel unaniem vastgestelde Groeiagenda 2030 voortvarend in gang te zetten en (meervoudig) lokaal te beleggen bij de colleges van B&W en de gemeenteraden van de zeven deelnemende gemeenten ; 2. Kennis te nemen van het rapport “Voorbereidingscommissie toekomst regionale samenwerking Drechtstedengemeenten”; 3. Als uitgangspunten voor de uitvoeringswijze van de Groeiagenda te besluiten tot: a. Toekomstige regiobrede en themaoverstijgende visievorming leidt via lokale besluitvorming tot regionale vaststelling in de Drechtraad; b. De uitvoering wordt per thema (meervoudig) lokaal opgepakt en afgestemd in een bestuurlijke werkgroep (lijkend op een portefeuillehoudersoverleg), waarbij iedere bestuurlijke werkgroep één of twee trekkers voordraagt; c. Het Drechtstedenbestuur (DSB) • bestaat uit tenminste één vertegenwoordiger per gemeente; • voorziet erin dat de Drechtraad met de trekkers van de thema’s (wonen, werken en mobiliteit) in gesprek kan komen over de voortgang en de verhouding tot de verschillende visies; • bestuurt het sociaal domein, de bedrijfsvoering en de externe betrekkingen en legt hierover verantwoording af aan de Drechtraad; • het Drechstedenbestuur wordt bijgewoond door de trekkers en stemmen daar af over hun thema’s; d. Middelen en menskracht voor de uitvoering van de thema’s worden op voorstel van de gemeentesecretarissen aan de colleges van B&W en na bestuurlijke besluitvorming bijeengebracht en ter beschikking gesteld aan de betreffende bestuurlijke werkgroepen / trekkers. De optelsom van de huidige toegekende budgetten blijft meerjarig beschikbaar voor de uitvoering tenminste tot en met 2022; 1 e. De trekkers stellen samen met de voorzitter van de regio tweemaal per jaar een feitelijke voortgangsrapportage op die de 7 gemeenteraden en de Drechtraad inzicht biedt in de voortgang; f. We werken vooral in vertrouwen samen en niet op basis van uitputtende regels, we praten met elkaar in plaats van over elkaar en we richten onze energie vooral op de maatschappelijke vraagstukken in plaats van op beleidsvorming en onderlinge vergaderdruk. De vergaderschema’s van de relevante gremia worden hierop aangepast. Regelmatig worden er themabijeenkomsten georganiseerd waaraan ook andere raadsleden dan Drechtraadsleden kunnen deelnemen; g. Vóór 1 november 2019 wordt vanuit Dordrecht als ‘penvoerder’ een voorstel gedaan voor een beknopte, herziene GR-D tekst die aansluit bij de nieuwe werkwijze, vast te stellen door de relevante bestuursorganen van de 7 gemeenten. 4. Het college van B&W opdracht te geven a. In samenspraak met de overige B&W’s, uiterlijk in april trekkers aan te wijzen op de vier onderscheiden thema’s wonen, werken, mobiliteit en spoorzone (alleen voor Dordrecht en Zwijndrecht); b. De voorzitter van de regio te verzoeken om • zo spoedig mogelijk het proces tot aanwijzing van de trekkers te laten starten en in onderlinge afstemming te laten plaatsvinden; • Het DSB te verzoeken in afstemming met de betreffende maatschappelijke partners, de preciezere implementatie van de triplehelix-samenwerking vorm te geven; c. Binnen de huidige GR-D samenwerking een portefeuillehouder Coördinatie Externe Betrekkingen te realiseren conform de eindnotitie van de Voorbereidingscommissie.
A2 Amendement Eindadvies commissie Deetman.pdf
Stemming A2 Amendement Eindadvies commissie Deetman inzake Toekomst RSD gemeenten-.pdf
Titel: A3 Amendement Terug naar de kern
Status: Verworpen
Indieners: Besluit: Het ontwerpbesluit als volgt aan te passen: Punten 1 tot en met 4 (alle feitelijke besluitvormende punten) te vervangen door: -1. De regionale groeiagenda wordt verlaten. Plannen voor woningbouw en voor stimulering van de economie en het scheppen van banen worden, binnen de beperkte mogelijkheden die we als lokaal bestuur hebben, op gemeentelijk niveau opgesteld en uitgevoerd; - 2 a. Het Drechtstedenbestuur (DSB) dient te bestaan uit één vertegenwoordiger per gemeente, waar bij stemmingen in het bestuur het stemgewicht bepaald zal worden door de financiële bijdrage van iedere gemeente aan het geheel; b. Het DSB is verantwoordelijk voor de aansturing van de diverse uitvoeringsorganisaties (belastingdienst, sociale dienst, servicecentrum). De diensten worden zodanig ingericht dat iedere gemeente haar eigen beleid kan voeren, zoals nu al het geval bij de belastingdienst (eigen tarieven en normen voor kwijtschelding); c. Er wordt een einde gemaakt aan praatclubs als het Economie Board. d. Waar samenwerking tussen twee of meer gemeenten gewenst is, zoals bij de Spoorzone tussen Zwójndrecht en Dordrecht, zal dat door die gemeenten geregeld worden, zonder bemoeienis van het DSB; e. Omdat de diverse onderdelen van de GR zich niet meer bezig zullen houden met beleid kan de Drechtraad beperkt worden tot een enkele vergadering per jaar, voornamelijk gericht op het uitwisselen van ervaringen en kennis. -3 Samen met de andere gemeenten zal gewerkt worden aan een nieuwe gemeenschappelijke regeling, die vooral gericht zal zijn op praktische samenwerking, met maximale beleidsvrijheid voor de afzonderlijke gemeenten.
A3 Amendement Terug naar de kern.pdf
Stemming A3 Amendement -Terug naar de kern-.pdf
min
Motie(s)
Titel: M3 Motie Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Draagt het college oo om: Het gekozen samenwerkingsmodel uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding voor het eerst te evalueren en daarover het gesprek aan te gaan met de gemeenteraad; uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding te toetsen of er politiek en bestuurlijk draagvlak is om de samenwerking door te ontwikkelen conform scenario 2 (Berenschot).
M3 Motie Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder.pdf
Stemming Motie M3 -alleen ben je sneller maar samen kom je verder-.pdf

30

Fractie VVD heeft een motie-vreemd aangekondigd en dient deze in bij aanvang van de vergadering. Bespreking van de motie heeft voldoende plaatsgevonden in de commissie, in de raad volstaat stemming.

min
Besluit

De motie Help Dordt op het goede spoor wordt met 36 stemmen voor, en 2 stemmen tegen, aangenomen.

min
Motie(s)
Titel: M1 Motie Help Dordt op het goede spoor
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: - Aan te sluiten bij verkennende gesprekken over uitbreiding van het nachtnet, met als doel om de meest optimaal mogelijke nachtnetverbinding voor Dordrecht te realiseren; Bij de verkennende gesprekken zeer scherp te zijn op eventuele kosten voor de gemeente Dordrecht bij invoer van een nachtnetverbinding; Hierover terug te koppelen aan de raad voor september 2019;
M1 Motie Help Dordt op het goede spoor.pdf

31

min
Besluit

De motie Help de Vrije Tuinder verhuizen wordt ingetrokken.

min
Motie(s)
Titel: M2 Motie Help de Vrije Tuinder verhuizen
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college; Het overleg met de Vrije Tuinder zo snel mogelijk weer te hervatten en concrete afspraken te maken over alle openstaande punten; Uiterlijk 1 juni 2019 te komen met een voorstel richting de raad; in dit voorstel inzichtelijk te maken welke kosten direct toe te schrijven zijn aan het gereedmaken van het terrein van de Vrije Tuinder
M2 Motie Help de Vrije Tuinder verhuizen.pdf

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 21 maart 2019 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.