Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Commissie Grote Projecten

Gemeente Dordrecht

Agenda Commissie Grote Projecten

Details van de vergadering/agenda
Titel Commissie Grote Projecten
Vergadernummer 2342966
Aanvang-sluiting 03-04-2019 20:00 - 03-04-2019 23:00

Namens de voorzitter van de COMMISSIE GROTE PROJECTEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 03 april 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De commissie besluit agendapunt 2 (Vaststellen takenpakket commissie Grote Projecten) te behandelen na agendapunt 5. Met die wijziging wordt de agenda vastgesteld.

STUKKEN TER BESPREKING

2

De vraag aan de commissie is zich uit te spreken over de keuzes die in de memo zijn voorgelegd.

min
Besluit

De commissie is van mening dat de commissie Grote Projecten zich bezig zou moeten houden met alle grotere ontwikkelprojecten die samenhangen met de Groeiagenda. Westelijke Dordtse Oevers hoort daar wat de commissie betreft bij. Kleinere ontwikkelingen zoals Wielwijk-Crabbehof horen daar dan niet bij. De suggestie wordt daarbij gedaan de commissie waar mogelijk aan te vullen met partners uit het veld. De commissiegriffier legt de commissie schriftelijk nog een raadsbesluit ten aanzien van het takenpakket voor waarna dat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 23 april kan. 

3

De commissie wordt via een presentatie geïnformeerd over de huidige stand van zaken ten aanzien van de realisatie van de bouwopgave.

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de presentatie van Anne Wouters (procesmanager Bouwende Stad).
Wethouder Reynvaan zegt toe de commissie een overzicht te verstrekken van de planning van de sloop en nieuwbouw van die gesloopte woningen.

4

De commissie wordt via een presentatie geïnformeerd over de gevolgen van bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte voor de versnelling van de bouwplannen en de rol van de raad die hierdoor behoorlijk verandert. Na de presentatie moet de commissie bepalen of zij het raadsvoorstel gelijk inhoudelijk wil behandelen of dat zij dat op een later moment wil doen om eerst de informatie te kunnen laten bezinken. De raadswerkgroep Omgevingswet adviseerde eerder deze 'knip' wel te maken. Vanwege de voortgang van de projecten is een snel raadsbesluit echter wel gewenst.

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de presentatie van Eelco Hoff (senior beleidsadviseur) en Conny van Rijk (senior adviseur planjuridische zaken). In het belang van de versnelling van de grote projecten concludeert de commissie dat zij zich kan vinden in een aanmelding voor een experiment met bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte voor de Spoorzone en scholenlocatie Noordendijk.

De commissie adviseert het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering. Alleen de PVV-fractie is voor bespreking op een later moment.

Wethouder Burggraaf zegt toe het hele ontwikkeltraject van Amstelwijck met de commissie Grote Projecten te bespreken en dit te doen samen met ontwikkelaars en andere partners.

5

Via een presentatie worden het ambitiedocument en het vervolgproces toegelicht.

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de presentaties van Hans Goossensen (portefeuilledirecteur) en Marieke Wijsman (projectleider).
De dialoog met de raad over de consultatieversie van het ambitiedocument Spoorzone zal worden gevoerd in de commissie Grote Projecten.

6

De vraag aan de commissie is kennis te nemen van de termijnagenda en eventuele suggesties te doen. Op basis hiervan wordt de termijnagenda aangepast.

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de termijnagenda en verzoekt om een nieuwe versie die is aangepast op wat is besloten ten aanzien van het takenpakket van de commissie. De commissiegriffier zal de commissie een nieuwe versie toesturen.

7

min
Besluit

De heer Van Verk (PvdA) vraagt naar de stand van zaken ten aanzien van het project Belthurepark. Wethouder Reynvaan zegt toe de raad hier later over te informeren.

8

min
Besluit

De vergadering wordt om 22.45 uur gesloten.

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: MD Burggraaf / H van der Linden
Secretaris: M. den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.