Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Presidium

Gemeente Dordrecht

Agenda Presidium

Details van de vergadering/agenda
Titel Presidium
Vergadernummer 2342102
Aanvang-sluiting 24-09-2019 20:00 - 24-09-2019 22:00

De VOORZITTER roept hierbij de leden van het PRESIDIUM op tot het bijwonen van de vergadering, die op dinsdag 24 september 2019 zal worden gehouden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300,  aanvang 20.00 uur.

 

De VOORZITTER van het Presidium,

A.W. Kolff 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

Mevrouw Koene informeert dat de heer Van Beusekom is benoemd als commissielid voor Gewoon Dordt. Hij zal er echter niet iedere week zijn, maar met name op piekmomenten.
Om deze reden ziet de heer Van Beusekom af van de vaste maandelijkse vergoedingen (voor ICT- en reiskosten).

3

min
Besluit

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Stukken ter bespreking

4

min
Besluit

Het Presidium stemt in met de aanpassingen en de rechtspositieverordening raads- en commissieleden.

5

min
Besluit

Het Presidium stemt definitief in met het invoeren van spreektijden bij bespreekstukken in de raadsvergaderingen en het op te nemen in het RvO.

6

min
Besluit

Het Presidium concludeert dat het raamwerk gehandhaafd blijft. Nagedacht kan worden over het indienen van moties en amendementen in de eerste termijn.

7

min
Besluit

Ingestemd wordt met het aanpassen van de verordening burgerinitiatief aan de privacywetgeving en artikel 6 kan worden geschrapt. Het presidium kiest niet voor electronische ondersteuningsverklaringen, maar voor de (aangepaste) formulieren.

8

min
Besluit

Het Presidium spreekt af dat:

-      fracties beter sturen op agenderen en prioriteren (alleen agenderen als je iets wilt veranderen);
-      zeer terughoudend wordt omgegaan met het plannen van extra vergaderavonden, het blijft echter aan de commissies zelf om hierover te besluiten;
-      het aantal benodigde fracties voor het agenderen van een raadsvoorstel blijft drie. Voor RIB's wordt dit 'de helft plus één van de aanwezige fracties'. Dit wordt ook aangepast in het RvO.

9

min
Besluit

Het vergaderschema wordt vastgesteld waarbij het aantal vergaderingen voor de commissie Grote Projecten teruggebracht wordt naar vier.

Tenslotte

10

min
Besluit

De heer Van Verk constateert dat er aardig wat raads- en commissieleden gestopt zijn met het raadswerk. Alle fracties zijn zelf verantwoordelijk voor de leden en voeren exit-gesprekken ('waarom stoppen'), maar wellicht is er een geobjectiveerde rode lijn te ontdekken in waarom mensen stoppen. De griffier pakt dit op en komt erop terug.

11

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 19 september 2019 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare presidiumvergadering via internet is conform de privacywetgeving.