Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2337557
Aanvang-sluiting 12-03-2019 20:15 - 12-03-2019 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 12 maart 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.15 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent en deelt mede het verzoek aan de aanwezigen om te reageren op de mail over de themadag op 29 maart. De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst vast.

3

min
Besluit

D66 vraagt het college wat de stand van zaken is na verkoop van de Kunstkerk. Na de toelichting aan de buurt over in oktober 2018 over herontwikkeling is er niks meer vernomen. Hoe staat het ervoor? Op 1 juni 2018 had de gerenoveerd moeten zijn volgens de oorspronkelijke plannen. Binnen welk tijdspad verwacht het college dat de Kunstkerk gereed is? Het college zal de vraag schriftelijk beantwoorden.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Vervolgbespreking van 22 januari: op basis van de aanvullende financiële informatie wordt fracties opnieuw gevraagd of zij kunnen instemmen met het initiatief.

min
Besluit

Fracties steunen in principe de komst van een pumptrack. Om tot realisatie te kunnen overgaan op een specifieke locatie, ontvangt de raad nog een uitgewerkt kredietvoorstel. Fracties overwegen of ze door middel van een amendement op het principebesluit nog kaders willen meegeven richting het kredietvoorstel, bijvoorbeeld als het gaat om de maximale gemeentelijke bijdrage (CDA, D66), de verdeling van eventuele saneringskosten (PvdA) of de verlichting (BVD). De commissie stuurt het burgerinitiatief als bespreekstuk naar de raad. Om als raad te kunnen besluiten in de raad zal de griffie met de initiatiefnemers een ontwerp-besluit opstellen.

5

Algemene politieke vraag: kunnen fracties instemmen met het voorstel van het college? Om spoedige bespreking mogelijk te maken, is het voorstel direct geagendeerd voor bespreking, zonder specifieke politieke vraag. Vertegenwoordigers van diverse sportverenigingen komen inspreken.

min
Besluit

De commissie gaat in gesprek met vijf insprekers: Arie in 't Veld (v.v. Dubbeldam), Erik Hoffmann (Movado), Cor Slotboom (TTVD), Mark van der Sluijs (Next Volley Dordrecht) en Mieke Visser (hondenpraktijk Fjurdy). De commissie besluit de inhoudelijke behandeling van het raadsvoorstel te verplaatsen naar 19 maart.

6

De beantwoording wordt betrokken bij de bespreking van het Toekomstscenario Sportcampus Schenkeldijk, agendapunt 5.

min
Besluit

De commissie gaat in gesprek met vijf insprekers: Arie in 't Veld (v.v. Dubbeldam), Erik Hoffmann (Movado), Cor Slotboom (TTVD), Mark van der Sluijs (Next Volley Dordrecht) en Mieke Visser (hondenpraktijk Fjurdy). De commissie besluit de inhoudelijke behandeling van het raadsvoorstel te verplaatsen naar 19 maart.

7

De beantwoording wordt betrokken bij de bespreking van het Toekomstscenario Sportcampus Schenkeldijk, agendapunt 5.

min
Besluit

De commissie gaat in gesprek met vijf insprekers: Arie in 't Veld (v.v. Dubbeldam), Erik Hoffmann (Movado), Cor Slotboom (TTVD), Mark van der Sluijs (Next Volley Dordrecht) en Mieke Visser (hondenpraktijk Fjurdy). De commissie besluit de inhoudelijke behandeling van het raadsvoorstel te verplaatsen naar 19 maart.

8

De brief wordt betrokken bij de bespreking van het Toekomstscenario Sportcampus Schenkeldijk, agendapunt 5.

min
Besluit

De commissie gaat in gesprek met vijf insprekers: Arie in 't Veld (v.v. Dubbeldam), Erik Hoffmann (Movado), Cor Slotboom (TTVD), Mark van der Sluijs (Next Volley Dordrecht) en Mieke Visser (hondenpraktijk Fjurdy). De commissie besluit de inhoudelijke behandeling van het raadsvoorstel te verplaatsen naar 19 maart.

9

De brief wordt betrokken bij de bespreking van het Toekomstscenario Sportcampus Schenkeldijk, agendapunt 5.

min
Besluit

De commissie gaat in gesprek met vijf insprekers: Arie in 't Veld (v.v. Dubbeldam), Erik Hoffmann (Movado), Cor Slotboom (TTVD), Mark van der Sluijs (Next Volley Dordrecht) en Mieke Visser (hondenpraktijk Fjurdy). De commissie besluit de inhoudelijke behandeling van het raadsvoorstel te verplaatsen naar 19 maart.

10

De brief wordt betrokken bij de bespreking van het Toekomstscenario Sportcampus Schenkeldijk, agendapunt 5.

min
Besluit

De commissie gaat in gesprek met vijf insprekers: Arie in 't Veld (v.v. Dubbeldam), Erik Hoffmann (Movado), Cor Slotboom (TTVD), Mark van der Sluijs (Next Volley Dordrecht) en Mieke Visser (hondenpraktijk Fjurdy). De commissie besluit de inhoudelijke behandeling van het raadsvoorstel te verplaatsen naar 19 maart.

11

Vervolgbespreking van 12 februari: op basis van de aanvullende juridische informatie wordt fracties opnieuw gevraagd hoe zij willen omgaan met de inkomenstoets en of zij kunnen instemmen met de verordening.

min
Besluit

Nagenoeg alle fracties zijn tegen een inkomenstoets bij de beoordeling van jeugdhulpaanvragen. Daarnaast zijn de inkomenstoets, en andere regelingen, geen onderdeel van de verordening (raadsbevoegdheid) maar van de Nadere regels (collegebevoegdheid). De fracties besluiten niet in te stemmen met het raadsvoorstel en het college te vragen om een aangepaste verordening waarover de raad kan besluiten op 23 april.

13

min
Besluit

De commissie maakt de agenda's op als volgt:


19 maart
Toelichting burgerinitiatief mtb
RV Toekomstscenario Sportcamps Schenkeldijk
RV Vrijwilllige inzet


9 april
RV Continueren deelname HartslagNu
RV ondersteuning Dordtse mantelzorgers
RV zorg voor ouderen en eenzaamheid
Startnot Investeringsplan sociaal domein


16 april
Kaderstellende Wmo-notitie
RIB Feitenrelaas LdH-verhuizing
RV plannen Museum 40-45 (insprekers)


Gezien de veelheid aan te agenderen en nog te verwachten stukken, verzoekt de commissie de griffie om een voorstel voor een reserve-vergaderdatum in mei.

Tenslotte

14

min
Besluit

Fractie PvdA geeft aan dat het voorkomt dat bij burgerinitiatieven het BSN van de indiener soms nog op de openbare stukken staat.
In vervolg op de discussie over burgerinitiatieven (pumptrack en mountainbike) verzoekt de commissie in het vervolg om een procesplaatje over de te nemen besluiten.

15

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: KM Castelijn
Portefeuillehouder: BCM Stam / H van der Linden
Commissiegriffier: D Coenen

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.