Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2315549
Aanvang-sluiting 10-12-2019 20:00 - 10-12-2019 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 10 december 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent, de commissie stelt de agenda vast; er zijn geen mededelingen.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst vast.

3

min
Besluit

Fracties hebben geen vragen aan het college.

5

min
Besluit

De commissie besluit op 8 januari een verdiepingssessie te houden over sportpark Krommedijk, ter voorbereiding op bespreking van de RIB in de commissie (zie ris-besluit 2504649).

6

min
Besluit

De commissie stemt in met de voorstellen van de werkgroep.

STUKKEN TER BESPREKING

7

In navolging van 30 oktober discussieert de commissie over de bevindingen van de Taskforce Jeugd. Technische/verhelderende vragen kunnen (facultatief) vooraf worden besproken met de taskforce van 19 tot 20 uur.

min
Besluit

De commissie gaat aan de hand van stellingen in debat over drie thema's: regie op hulp, preventie en regionale schaal. De taskforce spreekt ook zijn opvattingen uit. Los van de inhoud is de brede conclusie dat raad en wethouder samen aan zet zijn om beleidskeuzes te maken. De commissie bedankt de taskforce voor het gedane werk.

8

Gesprek met de stuurgroep Onderwijsvisie over een aantal centrale visiethema's en over het uitvoeringsprogramma. Eerder sprak de commissie hierover op 29 januari (themabijeenkomst op locatie) en 12 februari (uitspreken uitgangspunten).

min
Besluit

Wethouder Heijkoop leidt de onderwijsvisie in; drie onderwijsbestuurders introduceren drie specifieke onderwerpen: verlengde leertijd, onderwijsachterstandenbeleid en onderwijs & zorg. Vervolgens gaat de commissie uiteen om over deze onderwerpen in gesprek te gaan met onderwijsbestuurders. Ter afsluiting delen mensen plenair hetgeen is besproken en hun conclusies.

9

De raadsinformatiebrief wordt betrokken bij de themabijeenkomst.

min
Besluit

U wordt voorgesteld de raadsinformatiebrief ter kennisgeving te agenderen voor de gemeenteraad.
De commissie heeft de Raadsinformatiebrief betrokken bij de themabijeenkomst Onderwijsvisie 2020 - 2030, maar heeft geen expliciet besluit genomen over doorgeleiding van de brief.

10

min
Besluit

Nijhof (BVD) stelt voor om het dit jaar vastgestelde investeringsplan sociaal domein opnieuw tegen het licht te houden. Stellen we nog de juiste prioriteiten? De werkgroep die destijds heeft bijgedragen aan het plan, zou het vervolggesprek weer kunnen voorbereiden. De commissie streeft ernaar dat de werkgroep in januari bij elkaar komt, zodat in februari/maart het gesprek kan plaatsvinden.

11

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: CA van Verk
Portefeuillehouder: H van der Linden / PJ Heijkoop
Commissiegriffier: D Coenen

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.