Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 231149
Aanvang-sluiting 24-11-2009 19:45 - 24-11-2009 20:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van de GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD, die op dinsdag 24 november 2009 in VERGADERZAAL 1  van de vergadervleugel in het STADSKANTOOR zal worden gehouden, aanvang 19.45 uur.


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

R.J.G. Bandell

 

1

min
Besluit
De voorzitter opent de vergadering en meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van de dames De Smoker, Wemmers, Rusinovic en Stevens en van de heren Bruggeman, Karapinar, Schalken en Spigt.
Van de agenda wordt agendapunt 13 afgevoerd en doorgeschoven naar de vergadering van 1 december a.s. Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter deelt mee dat op 23 november jl. bij de griffie het raadsvoorstel Vaststellen grondexploitatie Violenstraat is binnengekomen. Hierbij hoort een geheime bijlage. De raad besluit de door het college gevraagde geheimhouding bij dit stuk op te leggen.

2

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven onder e.,f.,r. en t. is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende behandeling.

3

min
Besluit
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld waarbij kennis wordt genomen van de opmerking van de heer Van der Kruijff die de raad wijst op het feit dat uit de notulen blijkt op verzoek van welke fracties de art. 40 vragen vorige commissieweek zijn geagendeerd. Dit was vorige week enigszins onduidelijk.

Hamerstukken

4

min
Besluit
Door de raad wordt conform voorstel besloten.

5

min
Besluit
Door de raad wordt conform voorstel besloten.

6

min
Besluit
Door de raad wordt conform voorstel besloten met een stemverklaring van BETER VOOR DORDT ten aanzien van het feit dat zij betreuren dat bij de commissiebehandeling van dit voorstel het verslag van de bewonersbijeenkomst (nog) niet beschikbaar was.

7

min
Besluit
De raad besluit conform voorstel.

Stukken ter kennisname

8

min
Besluit
De Raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen.

9

min
Besluit
De Raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen.

10

min
Besluit
De Raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen.

11

min
Besluit
De Raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving aangenomen.

12

min
Besluit
De brief van de directeur rekenkamer wordt voor kennisgeving aangenomen.

13

min
Besluit
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 1 december 2009 zodat de raad een besluit kan nemen over de aanbevelingen van de auditcommissie.
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op woensdag 18 november 2009 digitaal beschikbaar gesteld via het RIS en liggen voor de raadsleden ter inzage op de griffie, 1e etage oostvleugel van het Stadskantoor van vrijdag 20 november 2009 10.00 uur tot dinsdag 24 november 2009 15.30 uur.