Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 2309852
Aanvang-sluiting 17-12-2019 14:00 - 17-12-2019 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 17 december 2019 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur
De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.W. Kolff

 

1

min
Besluit

Agendapunt 14 wordt een bespreekstuk (2 amendementen) en een motie -vreemd aan de order van de dag- wordt als laatste agendapunt aan de vergadering toegevoegd.

Benoemingen / Aanwijzingen

3

min
Besluit

De raad neemt afscheid van mevrouw R. de Feo-Dudok

4

min
Besluit

De geloofsbrief van de heer R. Portier wordt in orde bevonden.

5

min
Besluit

De raad stemt in met de benoeming van de R. Portier tot raadslid.

Hamerstukken

6

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties CDA, Gewoon Dordt, VVD en PVV leggen een stemverklaring af.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties PVV, PvdA, Gewoon Dordt, GroenLinks en D66 leggen een stemverklaring af.

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

12

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

14

min
Besluit

De raad neemt amendement A1 aan, en stemt in met het aldus geamendeerde besluit.

min
Amendement(en)
Titel: A1 Amendement Vergaderfrequentie en tijden commissies
Status: Aangenomen
Indieners:
I Koene (Gewoon Dordt) - Initiatief
Als ten minste drie fracties daar ter vergadering om verzoeken, wordt een raadsvoorstel voor bespreking in de adviescommissie geagendeerd. Hierbij dient aangegeven te worden waar de bespreking zich op zal richten. Voor alle overige ingekomen stukken geldt dat daar de steun van tenminste de meerderheid van het aantal aanwezige fracties voor nodig is.
A1 Amendement Vergaderfrequentie- en tijden commissies.pdf
Titel: A2 Amendement Vergaderfrequentie en tijden commissie
Status: Ingetrokken
Indieners: Aan artikel 47 van het Reglement van Orde het volgende toe te voegen: 4. Tijdens de raadsperiode zal niet van het in lid 1, 2 en 3 bepaalde worden afgeweken. 5. De vergaderfrequentie- en tijden worden in ieder geval eens per vier jaar -in aanloop naar de raadsverkiezingen- met alle raads- en commissieleden geëvalueerd. 6. Na de uitkomst van de evaluatie kan worden besloten in een nieuwe raadsperiode van het eerder bepaalde af te wijken.
A2 Amendement Vergaderfrequentie- en tijden commissies.pdf
Titel: A2a Amendment Vergaderfrquentie en tijden commissies tweede versie
Status: Verworpen
Indieners: Zie de pdf voor de tekst van het amendement
A2a Amendement Vergaderfrequentie- en tijden commissies tweede versie.pdf

15

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

16

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie Jager legt een stemverklaring af.

17

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

18

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

19

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties CU/SGP en VVD leggen een stemverklaring af.

20

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie GroenLinks legt een stemverklaring af.

21

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

22

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

23

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties VSP, Gewoon Dordt en GroenLinks leggen een stemverklaring af.

Stukken ter kennisname

24

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

25

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

26

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

27

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

28

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

29

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

30

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

31

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

32

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

33

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

34

Spreektijd per fractie: 5 minuten in eerste termijn, 2,5 minuut in tweede termijn.

min
Besluit

De raad neemt amendement A3 aan, en stemt in met het aldus geamendeerde besluit.

min
Amendement(en)
Titel: A3 Amendement Aantal te bouwen sociale huurwoningen
Status: Aangenomen
Indieners: Wijzigt het besluit 'Vaststellen Dordtse paragraaf woonvisie "Goed wonen in Dordrecht 2019-2031' door beslispunt 1 te wijzigen in: 1. de Dordtse paragraaf van de woonvisie vast te stellen, waarbij het streefcijfer totaal aantal te bouwen sociale huurwoningen als volgt bepaald moet worden: o Conform de groeiambitie wordt gestreefd naar ontwikkeling van maximaal 10% van de 10.000 te realiseren woningen (4.000+6.000). Dit komt neer op 1.000 (400+600) sociale huurwoningen die binnen de groeiambitie gerealiseerd worden; o De tot 2031 méér dan 1.000 gesloopte of verkochte sociale huurwoningen worden conform de PALT afspraken gecompenseerd tot het aantal van 2016 is bereikt. Dit extra te compenseren aantal wordt aan de bouwambitie toegevoegd.
A3 Amendement Aantal te bouwen sociale huurwoningen.pdf
Titel: A4 Amendement Het puntje van Dordrecht hoort er ook gewoon bij
Status: Verworpen
Indieners: Zie de pdf voor de tekst van het amendement
A4 Amendement Het puntje van Dordt hoort er ook gewoon bij.pdf
Titel: A5 Amendement Eerst de achterstand wegwerken, dan toevoegen
Status: Verworpen
Indieners: Besluit de tekst op pagina 8 van de Dordtse paragraaf van de woonvisie: " Om de groeiam bitie, zow el regionaal als lokaal, w aar te maken m oeten extra huizen gebouwd w o rden. Voor D ordrecht betekent dit dat w e to t het ja a r 2030 focussen op de bouw van 10.000 extra w oningen. Na 2030 w illen w e nog eens 4.000 woningen toevoegen. De uitdaging voor de kom ende jaren is om voldoende geschikte locaties te vinden voor de bouw van deze woningen." Als volgt te wijzigen: " Om de groeiam bitie, zow el regionaal als lokaal, w aar te maken m oeten extra huizen gebouwd w o rden. Voor D ordrecht betekent dit dat w e tot het ja a r 2030 focussen op de bouw van 10.000 extra w oningen. Na 2030 w illen w e nog eens 4.000 woningen toevoegen. W e handhaven daarbij het 'pas-op-de-plaats-beleid' uit de regionale w oonvisie Goed wonen in de Drechtsteden 2017-2031 en uit de prestatieafspraken korte term ijn Dordrecht. Uitgangspunt is dat het aantal sociale huurw oningen (peildatum 1-1-2016) gelijk blijft. Sloop en verkoop van sociale huurw oningen w ordt dus volledig gecom penseerd m et nieuw bouw van sociale huurwoningen in D ordrecht. Het uitvoeren van de prestatieafsp raken, kan betekenen dat de aantallen en (prijs)segm enten die nu genoemd zijn in de programmering voor w oningbouw , anders uitvallen. De uitdaging voor de kom ende jaren is om voldoende
A5 Amendement Eerst de achterstand wegwerken, dan toevoegen.pdf
Titel: A6 Amendement Ook mijn stad een eerlijke verdeling
Status: Verworpen
Indieners: Besluit de tekst op pagina 16 van de Dordtse paragraaf van de woonvisie: "In 2018 hebben we de programmering van nieuw te ontwikkelen woningen in Dordrecht vastgesteld. We streven in het bouwprogramma op de volgende 5 segmenten: • 10% - sociale huur • 10% - markthuur • 30% - koop tot € 300.000,- • 30% - koop van € 300.000,- tot € 450.000,- • 20% - koop vanaf € 450.000,- De prijsgrenzen worden herijkt op moment dat blijkt dat deze niet m eer aansluiten bij de markt." Als volgt te wijzigen: "In 2018 hebben we de programmering van nieuw te ontwikkelen woningen in Dordrecht vastgesteld. We streven in het bouwprogramma op de volgende 5 segmenten: • 20% - sociale huur • 10% - markthuur • 25% - koop tot € 300.000,- • 25% - koop van € 300.000,- tot € 450.000,- • 20% - koop vanaf € 450.000,- De prijsgrenzen worden herijkt op moment dat blijkt dat deze niet meer aansluiten bij de markt".
A6 Amendement Ook mijn stad een eerlijke verdeling.pdf
Titel: A7 Amendement Ook mijn stad Maak pas op de plaats
Status: Verworpen
Indieners: Besluit aan de tekst op pagina 20 de volgende alinea toe te voegen: "Om de druk op de sociale woningmarkt te beperken, worden in deze periode nog 700 woningen toegevoegd aan de sociale woningvoorraad. In maart 2022 is het aantal sociale huurwoningen, ten minste terug op het niveau van 1 januari 2016."
A7 Amendement Ook mijn stad Maak pas op de plaats.pdf
min
Motie(s)
Titel: M2 Motie Verhuisketen Dashboard
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college • Om de raad periodiek een dashboard te verstrekken dat inzichtelijk maakt hoe de verhuisketen er in Dordrecht uit ziet; • Dit verhuisketen-dashboard zowel cumulatief getotaliseerd als afzonderlijk voor een tweetal recent gerealiseerde woningbouwprojecten én voortaan elk jaar voor één in overleg met de gemeenteraad te selecteren nieuw in het duurdere segment gerealiseerd woningbouwproject op te stellen; • De raad uiterlijk in februari 2020 te berichten wanneer deze dashboards aan de raad beschikbaar gesteld kunnen worden;
M2 Motie Verhuisketen Dashboard.pdf
Titel: M3 Motie Revolverend fonds met Startersleningen
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Zie de pdf voor de tekst van de motie
M3 Motie Revolverend fonds met startersleningen.pdf
Titel: M4 Motie Een plek voor iedereen
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Zie de pdf voor de tekst van de motie
M4 Motie Een plek voor iedereen.pdf
Titel: M5 Motie Revolverend fonds met Duurzaamheidsleningen
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Draagt het college op: • Te onderzoeken of de invoering van een revolverend fonds, van waaruit duurzaamheidsleningen voor koopwoningbezitters worden verstrekt, kan bijdragen aan de energietransitie en een oplossing kan zijn voor inwoners die zich geconfronteerd zien met een stijgende energierekening; • te onderzoeken hoe groot de behoefte aan duurzaamheidsleningen is, welke pmvang en vorm het fonds moet krijgen en waar het beheer het best kan worden geborgd; • de resultaten van het onderzoek voor of uiterlijk bij de kadernota 2021 te bespreken met de raad en afhankelijk daarvan bij de kadernotatie 2021 met een voorstel te komen.
M5 Motie Revolverend fonds met Duurzaamheidsleningen.pdf
Titel: M6 Motie Loting
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: VRAAGT HET COLLEGE: • Onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van het lotingsmodel; • Onderzoek naar de mogelijkheid om de Voorrangsregels te laten vervallen; • Onderzoek te doen op welke wijze kwetsbare woningzoekenden uit instellingen wel op een effectieve manier snel kunnen worden gehuisvest; • Bij een positief resultaat voor de woningzoekenden over te gaan om, in overleg met de corporaties, een dergelijk model in te voeren uiterlijk 2021. • De raad te informeren over de resultaten van het onderzoek alsmede de verdere voortgang van dit model.
M6 Motie Loting.pdf

35

min
Besluit

De motie wordt niet in stemming gebracht wegens het ontbreken van quorum.
Het CDA heeft aangegeven zich te beraden of de motie bij de volgende raadsvergadering weer zal worden ingebracht.

min
Motie(s)
Titel: M1 Motie Oranje Wit
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Verzoekt het college: De raad voor medio maart 2020 een uitgewerkt raadsvoorstel aan te bieden waarbij: a. De bestaande parkeercapaciteit bij Oranje Wit voor auto's wordt vergroot; b. Een één-richtingsverkeer route voor het autoverkeer is opgenomen; c. De fietsveiligheid wordt verbeterd door het realiseren van een apart fietstracé vanaf de Nieuwe Noordpolderweg ter hoogte van de ingang van de Volkstuinvereniging 'Het Vlijpark' naar de fietsenstalling; d. Een taakstellend budget is gehanteerd van € 300.000,-.
M1 Motie Oranje Wit.pdf

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 2018 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.