Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad Begroting

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad Begroting

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad Begroting
Vergadernummer 2309812
Aanvang-sluiting 12-11-2019 14:00 - 12-11-2019 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 12 november 2019 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur
De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.W. Kolff

 

1

min
Besluit

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Agendapunt 6, 7 en 8 zijn van de agenda gehaald.

2

min
Besluit

Mevrouw Weerts en de heer Schalken doen verslag van hun bezoek aan Dordrecht, Zuid-Afrika.

3

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de commissievergaderingen van 8 oktober en van de raads- en commissievergaderingen van 15 oktober 2019 vast.

Stukken ter bespreking

4

min
Besluit

Er zijn 9 amendementen ingediend, waarbij de nummers A4 en A6a zijn aangenomen. Amendement nummers A1, A2, A3, A5, A7 en A8 zijn verworpen. Amendement nummer A6 is ingetrokken.

De begroting is geamendeerd en vervolgens aangenomen (tegen: D66, GroenLinks, VSP, PVV en SP). De BVD fractie legt een stemverklaring af.

Er zijn 18 (gewijzigde) moties ingediend.
Ingetrokken worden: M1, M2, M3, M7, M8, M11 en M16.
Verworpen worden: M5, M12, M14 en M17.
Aangenomen: M4, M6, M8a, M9, M10, M13 en M15

min
Amendement(en)
Titel: A1 Amendement Iedereen mag leren 2.0
Status: Verworpen
Indieners: In de begroting 2020, aan het programma Lerend en ondernemend Dordrecht, onder doelstelling 4: Goed en aantrekkelijk onderwijs, waarin iedereen kan meedoen naar vermogen, met gelijke ontwikkelkansen voor alle Dordtenaren. De volgende subtekst toe te voegen: Zie de pdf voor de verdere tekst
A1 Amendement Iedereen mag leren 2.0.pdf
Stemming Amendement A1 - iedereen mag leren 2punt0.pdf
Titel: A2 Amendement Revolverend fonds voor de energietransitie
Status: Verworpen
Indieners: Besluit: • In de begroting 2020, aan het programma Duurzaam en Innovatief Dordrecht, onder doelstelling 1: Het realiseren van een energieneutrale stad in 2050. De volgende subtekst toe te voegen: We stellen een revolverend fonds voor de energietransitie in. Om particuliere woningbezitters tegemoet te komen en onze ambitie om in 2050 een energieneutrale stad te zijn aan te jagen, stellen we een revolverend fonds voor de energietransitie in met een initiële omvang van 1 miljoen euro. Als de vraag groter blijkt, dan bezien we of we het fonds in omvang moeten vergroten. Het idee van revolverende middelen is dat de opbrengsten (rente, afgeloste leningen e.d.) terugvloeien in het fonds, waardoor het geld nog een keer ingezet kan worden voor het financieren van andere projecten. Het beheer van het fonds brengen we onder bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.
A2 Amendement Revolverend fonds voor de energietransitie.pdf
Stemming Amendement A2 -revolverend fonds voor de energietransitie-.pdf
Titel: A3 Amendement Duurzaam investeren in jongeren
Status: Verworpen
Indieners: In de begroting 2020, aan het programma Lerend en ondernemend Dordrecht, onder doelstelling 4: Goed en aantrekkelijk onderwijs, waarin iedereen kan meedoen naar vermogen, met gelijke ontwikkelkansen voor alle Dordtenaren. De volgende subtekst te schrappen: We versterken werkende aanpakken en stimuleren nieuwe initiatieven om 250 kwetsbare jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam toe te leiden naar werk - -voor verdere tekst zie pdf-
A3 Amendement Duurzaam investeren in jongeren.pdf
Stemming Amendement A3 Duurzaam investeren in jongeren.pdf
Titel: A4 Amendement Natuurbehoud en -ontwikkeling
Status: Aangenomen
Indieners: Bij het programma Groen en Ruimtelijk Dordrecht wordt als doelstelling toegevoegd: “Dordrecht leeft en ontwikkelt zich in en met de natuur we ontwikkelen een visie op natuurbehoud, -herstel en-ontwikkeling op het hele eiland van Dordt. Het gaat daarbij om het in stand houden en verbeteren van bestaande ecologische structuren en verbindingen, zoals het Wantij en de Wantijoevers, maar ook om de samenhang in en tussen bestaande en te creëren groen-blauwe structuren, zodanig dat de ontwikkeling en migratie van planten en dierensoorten (biodiversiteit) in de gemeente en natuurlijke verbindingen naar buiten worden bevorderd, we stimuleren natuurinclusief bouwen. Dat kan door het als criterium op te nemen bij ontwikkelingsprojecten en door actief informatie over de mogelijkheden te zoeken en beschikbaar te stellen.”
A4 Amendement Natuurbehoud en -ontwikkeling.pdf
Stemming Amendement A4 Natuurbehoud en ontwikkeling.pdf
Titel: A5 Amendement Duurzame mobiliteit
Status: Verworpen
Indieners: Doestelling 4 in het programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht wordt als volgt geherformuleerd: “Doelstelling 4: Het realiseren van een duurzame oplossing voor de bereikbaarheids- en mobiliteitsopgave, waarbij wordt ingezet op het versterken van het OV-systeem en het gebruik van de fiets.” Aan de toelichtende tekst wordt toegevoegd: “en duurzame mobiliteit” Als doelstelling in het programma Groen en Ruimtelijk Dordrecht wordt toegevoegd: “Alle uitgaven voor Verkeer en Vervoer worden zo veel mogelijk ook ingezet om duurzame mobiliteit te bevorderen”.
A5 Amendement Duurzame mobiliteit.pdf
Stemming Amendement A5 Duurzame mobiliteit.pdf
Titel: A6 Amendement Circulaire economie
Status: Aangenomen
Indieners: Amendement: Bij het programma Lerend en Ondernemend Dordrecht wordt bij doelstelling 2 toegevoegd: “We bevorderen bedrijvigheid die past in een circulaire economie. Daarbij valt te denken aan bedrijven die zich richten op reparatie, recycling, modulair bouwen, biobased bouwen, herbruikbare of makkelijk recyclebare producten, de lokale behoeften, lokale arbeidsmarkt, enz. Behalve waardevol en noodzakelijk op zich, is een omvattend transitie naar een circulaire economie ook nodig voor de energietransitie en milieukwaliteit"
A6 Amendement Circulaire economie.pdf
Stemming Amendement A6 Circulaire economie.pdf
Titel: A7 Amendement Voor een mijlpaal is geen stortvloed nodig
Status: Verworpen
Indieners: Zie de pdf voor de volledige tekst
A7 Amendement Voor een mijlpaal is geen stortvloed nodig.pdf
Stemming Amendement A7 voor een Mijlpaal is geen stortvloed nodig.pdf
Titel: A8 Amendement Verantwoordelijkheid nemen voor achterstallige sociale woningbouw
Status: Verworpen
Indieners: Wijzigt de begroting 2020 door de tekst in programma “Bouwend en Ondernemend Dordrecht” onder doelstelling 1 “Het realiseren van groei tot 2022 met 4000 woningen en hoogwaardige openbare ruimte” door de volgende tekst aan te passen: te vervangen: - “Bij alle gebiedsontwikkelingen bezien we de mogelijkheden voor sociale woningbouw, om het totaal van de sociale woningvoorraad op minimaal 10% te houden” door: “Bij alle gebiedsontwikkelingen bezien we de mogelijkheden voor sociale woningbouw, waarbij in ieder geval 25% van de 4000 te bouwen woningen, sociale huurwoningen worden om het aantal sociale huurwoningen naar^enacceptabè niveau te brengen”.
A8 Amendement Verantwoordelijkheid nemen voor achterstallige sociale woningbouw.pdf
Stemming Amendement A8 Verantwoordelijkheid nemen voor achterstallige sociale woningbouw.pdf
min
Motie(s)
Titel: M01 Motie Een slim college is op de toekomst voorbereid
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: • In samenspraak met de raad en de auditcommissie een traject uit te lijnen (januari 2020) om de begroting door te lichten en daarbij additionele dekkingsmogelijkheden (besparing, ombuiging, verhoging inkomsten) te identificeren en deze te betrekken bij de bespreking van kadernota 2021.
M1 Motie Een slim college is op de toekomst voorbereid.pdf
Titel: M02 Motie Een schoner Dordt begint bij jezelf
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Zie de pdf voor de tekst
M2 Motie Een schoner Dordt begint bij jezelf.pdf
Titel: M03 Motie Aanbod recreatief zwemmen
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het College: • in gesprek te gaan met Optisport om meer faciliteiten te realiseren en het huidige aanbod op te waarderen denk hierbij bijvoorbeeld aan een uitdagende glijbaan; • in dit gesprek ook de mogelijkheid voor het verruimen van de tijden voor recreatief-/banenzwemmen mee te nemen; • de Gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2020 over de uitkomsten van de gevoerde gesprekken te informeren.
M3 Motie Aanbod recreatief zwemmen.pdf
Titel: M04 Motie Bomenbestand
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Roept het college op: bij de actualisatie van de bomenlijst in 2020 de monumentale bomen weer te benoemen met een aparte status, die extra bescherming geeft die past bij een monumentale status.
M4 Motie Bomenbestand.pdf
Stemming Motie M4 Bomenbestand.pdf
Titel: M05 Motie Onzorgvuldigheid zorgt voor vuurwerk
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Roept het college op: zorgvuldigheid boven snelheid te plaatsen bij het nemen van de beslissing tot het uitbreiden van een vuurwerkverbod en op grond hiervan het vuurwerkverbod voor de jaarwisseling 2019-2020 in te trekken; een vuurwerkvrije binnenstad en vuurwerkshow alleen te realiseren met een gedegen uitgewerkt voorstel, wat voldoende de veiligheid van bezoekers en hulpverleners waarborgt en kan rekenen op een breed draagvlak in de Raad én in het College; de Raad te betrekken bij besluitvorming
M5 Motie Onzorgvuldigheid zorgt voor vuurwerk.pdf
Stemming Motie M5 Onzorgvuldigheid zorgt voor vuurwerk.pdf
Titel: M06 Motie Veilig oud worden
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Roept het collega op, • Om in samenwerking met, ouderenbonden, de politie en veilig thuis preventiebijeenkomsten en weerbaarheidstrainingen te organiseren om ouderen voor te lichten hoe ze de eigen veiligheid en weerbaarheid kunnen vergroten. • Om in samenwerking met woningcorporaties te onderzoeken of een digitale deurspion een optie is zodat kwetsbare ouderen veiliger zijn en zich ook veilig voelen in hun huislijke omgeving. • Een voorstel aan de Raad voor te leggen, uiterlijk in de zomer van 2020.
M6 Motie Veilig oud worden.pdf
Stemming Motie M6 Veilig oud worden.pdf
Titel: M07 Motie Groot wielerevenement met internationale allure naar Dordt
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: Onderzoek te doen naar de mogelijkheden om als Dordrecht gastheer te zijn van een wielersportevenement met internationale allure als de Giro d'ltalia, Tour de France of Vuelta a Espana; Desgewenst de samenwerking te zoeken met andere gemeenten en partners die dezelfde wens koesteren en bereid zijn samen met Dordrecht een lobby te starten;
M7 Motie Groot wielerevenement met internationale allure naar Dordt.pdf
Titel: M08 Motie De Dordtse vlag kan uit
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: De Dordtse vlag structureel te hijsen op gemeentelijke gebouwen als de toren van de Grote Kerk, het Stadskantoor en het Stadhuis. Een verkenning te doen naar overige gemeentelijke gebouwen waar dit eenvoudig mogelijk wordt geacht.
M8 Motie De Dordtse vlag kan uit.pdf
Titel: M08a Motie De Dordtse vlag kan uit
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: In de geest van deze motie te onderzoeken wat er wél mogelijk is om de Dordtse vlag structureel te hijsen op gemeentelijke gebouwen zoals bijvoorbeeld de Grote Kerk, het Stadskantoor en het Stadhuis. Bij dit onderzoek tevens te kijken naar de mogelijkheden om de Dordtse vlag te hijsen op overige gemeentelijke gebouwen.
M8a Motie De Dordtse vlag kan uit.pdf
Stemming Motie M8A De Dordtse vlag kan uit-.pdf
Titel: M09 Motie Woonwijk is geen racebaan
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: De haalbaarheid van deze en andere innovatieve oplossingen te onderzoeken en hierover te rapporteren aan de raad; Om bij de uitwerking van de plannen voor de aanpak voor de Top 20 onveilige wegen, gebruik te maken van deze nieuwe en innovatieve oplossingen.
M9 Motie Woonwijk is geen racebaan.pdf
Stemming Motie M9 Woonwijk is geen racebaan.pdf
Titel: M10 Motie Verbod verkoop en gebruik lachgas
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: • Een voorstel tot aanpassing van de APV aan de raad ter besluitvorming voor te leggen. M e t als doel het gebruik en verkoop van lachgas in de openbare ruimte te kunnen verbieden op het moment dat de openbare orde, volksgezondheid e n /o f verkeersveiligheid, in het gevaar komt.
M10 Motie Verbod verkoop en gebruik lachgas.pdf
Stemming Motie M10 verbod verkoop en gebruik lachgas.pdf
Titel: M11 Motie Snel een nieuw cultuurbeleid
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: • Een raadsvoorstel inzake het nieuwe Cultuurbeleid uiterlijk in januari 2020 aan de Raad ter besluitvorming voor te leggen;
M11 Motie Snel een nieuw cultuurbeleid.pdf
Titel: M12 Motie Verhuisketen dashboard
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college • Om de raad periodiek een dashboard te verstrekken dat inzichtelijk maakt hoe de verhuisketen er in Dordrecht uit ziet; • Dit verhuisketen-dashboard zowel cumulatief getotaliseerd als afzonderlijk voor recent gerealiseerde woningbouwprojecten en voortaan voor nieuw gerealiseerde woningbouwprojecten op te stellen; • De raad uiterlijk in januari 2020 te berichten wanneer deze dashboards aan de raad beschikbaar gesteld kunnen worden;
M12 Motie Verhuisketen dashboard.pdf
Stemming Motie M12 -Verhuisketen dashboard-.pdf
Titel: M13 Motie Geen struisvogelgedrag als het gaat om onze centen
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: • Om vóór de vaststelling van de kadernota 2021 met een voorstel te komen hoe om te gaan met de risico's zoals die in deze motie zijn aangedragen. • Dit voorstel zo nodig aan te vullen met andere nog niet verwerkte risico's;
M13 Motie Geen struisvogelgedrag als het gaat om onze centen.pdf
Stemming Motie M13 -Geen struisvogelgedrag als het gaat om onze centen-.pdf
Titel: M14 Motie Waar de een geld overhoudt, heeft de ander te kort
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt de gemeenteraad: In te stemmen met het verzoek aan onze griffie, een onderzoek te doen naar de (juridische) mogelijkheden om: jaarlijks de overschotten op de fractievergoedingen, die de fracties terugstorten op de rekening van de gemeente beschikbaar te stellen voor kinderen uit minima gezinnen door dit budget over te maken naar de Stichting Leergeld.
M14 Motie Waar de een geld overhoudt, heeft de ander te kort.pdf
Stemming Motie M14 Waar de 1 geld overhoudt-heeft de ander te kort.pdf
Titel: M15 Motie Senioren willen ook wonen
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: - Te onderzoeken welke specifieke zorgvragen bij senioren leven ten aanzien van hun huisvesting; en Hoe dit geïntegreerd kan worden in de Dordtse woningbouwambities; Dit aan de Raad voor te leggen, uiterlijk in de zomer van 2020.
M15 Motie Senioren willen ook wonen.pdf
Stemming Motie M15 -Senioren willen ook wonen-.pdf
Titel: M16 Motie Geef het Dordt
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: ROEPT HET COLLEGE OP OM: • Aan Geef het Dordt een jaarlijks krediet ter beschikking te stellen van 12.000 euro als een tegemoetkoming in de kosten van huur, energie en busvervoer.
M16 Motie Geef het Dordt.pdf
Titel: M17 Motie Over de brug voor Staart-oost
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners:
I Koene (Gewoon Dordt) - Initiatief
Verzoekt het college Te (laten) berekenen wat de meerkosten zijn om de fietsbrug tussen Staart-oost en Stadspolders naast voor hulpdiensten geschikt te maken voor 'alle verkeer' bij calamiteiten; Hierover de raad te informeren voor 1 mei 2019.
M17 Motie Over de brug voor Staart-Oost.pdf
Stemming Motie M17 -Over de brug voor Staart-oost-.pdf

5

(Hamerstuk tbv agendapunt 8)

min
Besluit

De raad bekrachtigt de door het college opgelegde geheimhouding van bijlage 3 behorend bij raadsinformatiebrief Huur- en Exploitatieovereenkomst, Publieke deel Sportboulevard te Dordrecht.

6

min
Besluit

Agendapunt 6 is van de agenda gehaald.

7

8

Agendapunten 6 t/m 8 worden gezamenlijk besproken.

Het voorstel (agendapunt 6) is geagendeerd zonder specifieke politieke vraag.
Spreektijd per fractie: 5 minuten in eerste termijn, 2,5 minuut in tweede termijn.

min
Besluit

Agendapunt 8 is van de agenda gehaald.

Hamerstukken

9

10

11

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel (tegen: Gewoon Dordt). De fractie Gewoon Dordt legt een stemverklaring af.

14

15

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel (tegen: PVV). De fractie PVV legt een stemverklaring af.

16

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 7 november 2019 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.