Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 2309797
Aanvang-sluiting 29-10-2019 14:00 - 29-10-2019 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 29 oktober 2019 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur
De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.W. Kolff

 

1

min
Besluit

De motie -vreemd aan de orde van de dag- Gissen is missen wordt als agendapunt 15 aan de vergadering toegevoegd. De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

Hamerstukken

3

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

4

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

5

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties SP en CDA leggen een stemverklaring af.

6

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties PVV, GroenLinks, VVD, CDA, Gewoon Dordt en CU-SGP leggen een stemverklaring af.

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties BVD, CDA, GroenLinks, Gewoon Dordt, VVD, PVV, SP en VSP leggen stemverklaringen af.

Stukken ter kennisname

10

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

11

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

12

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

13

Politieke vragen: Is deze verhuizing nodig en wenselijk? Zo ja, willen we de verhuizing naar de Domela Nieuwenhuisweg mogelijk maken door het extra benodigde budget daarvoor uit te trekken?
Spreektijd: 2 minuten per fractie.

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

min
Amendement(en)
Titel: A1 Amendement Volkstuinen of Villa s
Status: Verworpen
Indieners: De tekst van het ontwerp raadsbesluit te vervangen door: 1 .Af te zien van het plan om villa's te bouwen op de plek waar De Vrije Tuinder is gevestigd; 2. Af te zien van de aanpassing van het bestemmingsplan, om op de locatie van De Vrije Tuinder woningen te realiseren; 3. Het huurcontract met De Vrije Tuinder te blijven verlengen; 4. De benodigde aanpassingen door de voeren in de grond-exploitatie; 5. De gereserveerde 260.000 voor de verhuizing te laten vervallen ten bate van de Algemene Reserve.
A1 Amendement Volkstuinen of Villa s.pdf
Stemming A1 Amendement Volkstuinen of villas-s.pdf
Titel: A2 Amendement Behoud de Vrije Tuinder
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt de griffie: • Samen met de raad, het college en de ambtelijke organisatie tot een voorstel te komen met welke middelen, toetsen of afspraken de raad (beter) kan worden ondersteund bij het inschatten van voornoemde risico's en besluitvorming; • Met de Rekenkamercommissie te bekijken welke rol de Rekenkamercommissie hierbij kan spelen; • Dit voorstel uiterlijk februari 2020 aan de raad aan te bieden; Verzoekt het college: • De toegevoegde waarde van dit voorstel voor de raad te onderstrepen door volledig mee te werken aan het tot stand komen van dit voorstel
A2 Amendement Behoud de Vrije Tuinder.pdf
Stemming A2 Amendement -Behoud de vrije Tuinder-.pdf
min
Motie(s)
Titel: M2 Motie Locatie Vrije Tuinder
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: ROEPT HET COLLAGE OP OM: • Uiterlijk in anaoft 2020 duidelijkheid te geven aan de gemeenteraad over de definitieve locatie voor de Vrije Tuinder: 1) Of de locatie Domeia Nieuwenhuisweg gaat uiteindelijk toch door; 2) Of de locatie Domeia Nieuwenhuisweg gaat uiteindelijk niet door en er is een nieuwe alternatieve locatie gevonden; • In goed overleg met de Vrije Tuinder afspraken te maken over een succesvolle voortzetting van de volkstuinvereniging en voldoende budget te bestemmen voor de verhuizing en inrichting van de definitieve nieuwe locatie.
M2 Motie Locatie Vrije Tuinder.pdf
Stemming M2 Motie Locatie Vrije Tuinder.pdf

14

Spreektijd: 5 minuten per fractie

min
Besluit

De raad neemt motie 'Samenwerking in de Drechtsteden' aan.

min
Motie(s)
Titel: M3 Motie Samenwerking in de Drechtsteden
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: • Het voortouw te nemen door11 aan de slag te gaan met hoe de samenwerkingscultuur binnen het DSB en tussen colleges te verbeteren en 2) alternatieve besturingsmodellen voor regionale samenwerking in het sociaal domein uit te werken, die in zich hebben dat I1 o Het risico substantieel verm indert dat D ordrecht op onw enselijke w ijze in haar sociaal beleid of anderszins geraakt w ordt door besluiten en processen in de GRD; o Er m eer flexibiliteit kom t vo o r D rechtstedengem eenten om naar eigen keuze diensten wel of niet af te nem en (w aarbij helder is w at to t het keuzem enu behoort en w at tot het eventueel verplichte pakket behoort); o De gew aardeerde verw orvenheden van de SDD en het SCD niet verloren gaan; o Er m eer ruim te kom t voor lokale politieke sturing, w aardo or de gem eenteraad haar kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van de lokale im pact van het sociaal beleid beter uit kan voeren; o D ordrecht politiek bestuurlijk haar rol als centrum gem eente kan blijven w aarm aken, verantw o ordelijkheid tonend vo o r het ge m een schappelijk belang van en m et de om liggende gem eenten in de regio; o Geen afbreuk w ordt gedaan aan de kracht en w aarde van het als D rechtstedenregio gezam enlijk optrekken richting provincie, rijk en andere overheden; • De voors, tegens en consequenties van elk altern atief besturingsm odel én het huidige besturingsm odel te form uleren; • In dialoog m et de andere Drechtsteden gem eenten te toetsen w elke opvattingen daar leven over deze alternatieve besturingsm odellen en hoe de sa m e n w e rkin g scu ltu u rte verbeteren; • O ver de uitkom sten van bo venstaande verzoeken m et de gem eenteraad in gesprek te gaan vóór er positie wordt gekozen; • Een tijdpad op te stellen w aarbinnen bovenstaande verzoeken uitgew erkt w orden en dialoog en besluitvorm ing daaro ver kan plaatsvinden;
M3 Motie Samenwerking in de Drechtsteden.pdf
Stemming M3 Motie Samenwerking in de Drechtsteden.pdf

15

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met de motie 'Gissen is missen.'

min
Motie(s)
Titel: M1 Motie Gissen is missen
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt de griffie: • Samen met de raad, het college en de ambtelijke organisatie tot een voorstel te komen met welke middelen, toetsen of afspraken de raad (beter) kan worden ondersteund bij het inschatten van voornoemde risico's en besluitvorming; • Met de Rekenkamercommissie te bekijken welke rol de Rekenkamercommissie hierbij kan spelen; • Dit voorstel uiterlijk februari 2020 aan de raad aan te bieden; Verzoekt het college: • De toegevoegde waarde van dit voorstel voor de raad te onderstrepen door volledig mee te werken aan het tot stand komen van dit voorstel
M1 Motie Gissen is missen.pdf
Stemming M1 Motie Gissen is missen.pdf

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 17 oktober 2019 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.