Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 2309757
Aanvang-sluiting 24-09-2019 14:00 - 24-09-2019 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 24 september 2019 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur
De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.W. Kolff

 

1

min
Besluit

De raad besluit agendapunt 16 (Vaststellen Optimalisatietraject Sportboulevard) van de agenda te halen, agendapunten 12 en 13 (hamerstukken) te bespreken na agendapunt 17, en als agendapunten toe te voegen 2 moties vreemd aan de orde van de dag, agendapunten 18 en 19.
Aldus gewijzigd wordt de agenda vastgesteld.

2

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de adviescommissies vast.

Benoemingen / Aanwijzingen

3

min
Besluit

De raad stemt in met de benoeming van mevr. J. van den Bergh

4

min
Besluit

De raad stemt in met de benoeming van B.J. van Beusekom tot commissielid.

5

min
Besluit

De raad neemt afscheid van de heer A. de Buck.

6

min
Besluit

De raad stemt in met de geloofsbrief van de heer J.N. de Lijster.

7

min
Besluit

De raad stemt in met de benoeming van de heer J.N. de Lijster tot raadslid.

Hamerstukken

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaringen van D66 en VSP.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties CU/SGP, CDA, PvdA en Gewoon Dordt leggen stemverklaringen af.

12

min
Besluit

De raad neemt dit voorstel geamendeerd aan; amendementen 4, 5 en 6 worden aangenomen.

min
Amendement(en)
Titel: A2 Amendment Geef de ruimte
Status: Verworpen
Indieners: In paragraaf 3.2 wordt de laatste zin van de eerste kolom ("De woningen dienen gerealiseerd te worden in het hoogste prijssegment") geschrapt. • In paragraaf 3.2 wordt in de tweede kolom in de laatste zin van de eerste alinea in plaats van "Hierbij wordt gedacht aan luxe, dure woningen" op te nemen: "Hierbij wordt onder meer gedacht aan luxe, dure woningen"
A2 Amendement Geef de ruimte.pdf
Stemming Amendement A2 -Geef de ruimte-.pdf
Titel: A3 Amendement Ik zie ik zie wat jij niet ziet - in Scholengebied Noordendijk
Status: Verworpen
Indieners: De 3e herziening Structuurvisie Dordrecht 2040 te wijzigen door: In hoofdstuk 3.2 Plantoelichting Scholengebied Noordendijk na de tekst "Door de landschappelijke waarde van het zoetwatergetijdenmilieu te benutten dient een uniek woonmilieu gecreëerd te worden." in te voegen: "De oevers van de Vlij blijven groen en blijven onderdeel uitmaken van de openbare ruimte."
A3 Amendement Ik zie ik zie wat jij niet ziet - in Scholengebied Noordendijk.pdf
Stemming Amendement A3 -Ik zie ik zie wat jij niet ziet in Scholengebied Noordendijk-.pdf
Titel: A4 Amendement Ik zie ik zie wat jij niet ziet - in Sportpark Corridor
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit: De 3e herziening Structuurvisie Dordrecht 2040 te wijzigen door: In hoofdstuk 3.3 Plantoelichting Sportpark Corridor na de tekst: "Het verkeer op de Recklinghausenweg produceert verkeerslawaai, waardoor om de geluidnormen te halen maatregelen noodzakelijk zijn. Deze worden gevonden in het creëren van een dichte wand van bebouwing langs deze weg" in te voegen: "Het uitgangspunt is dat er geen achterkanten naar de openbare ruimte gericht zullen zijn. Woningbouw aan de Recklinghausenweg/Provinciale weg levert een positieve bijdrage aan de uitstraling van de Corridor. Geluidmaatregelen aan de Recklinghausenweg/Provinciale weg worden zo veel mogelijk groen ingepast."
A4 Amendement Ik zie ik zie wat jij niet ziet - in Sportpark Corridor.pdf
Stemming Amendement A4 -Ik zie ik zie wat jij niet ziet in Sportpark Corridor-.pdf
Titel: A5 Amendement Ik zie ik zie wat jij niet ziet - in Amstelwijck
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit: De 3e herziening Structuurvisie Dordrecht 2040 te wijzigen door: In hoofdstuk 3.1 Plantoelichting Sportpark Amstelwijck na de tekst "Forse maatregelen zijn nodig om tot een aanvaardbare geluidsbelasting voor de nieuwe woningen te komen." in te voegen: "Geluidmaatregelen aan de N3 en Laan van London worden zo veel mogelijk groen ingepast. ”
A5 Amendement Ik zie ik zie wat jij niet ziet - in Amstelwijck.pdf
Stemming Amendement A5 -Ik zie ik zie wat jij niet ziet in Amstelwijck-.pdf
Titel: A6 Amendement Geen 20 meter
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit: De Nota van beantw oording n.a.v. ziensw ijzen en voortschrijdend inzicht 3e Herziening Structuurvisie D ordrecht 2040 als volgt aan te passen: • In het hoofdstuk S portpark C orridor op pagina 5 in de alinea achter "Antw oord:" de volgende tekst te schrappen: "en afstand tot de w oningen" • In het hoofdstuk S portpark C orridor op pagina 5 in de alinea achter "N aar:” de volgende tekst te schrappen: "Aan de andere kant, tegen over de Visserstuin, wordt een afstand van minimaal 20 meter aangehouden tussen de huidige en nieuw e achtergevels van de woningen." De 3e herziening Structuurvisie D ordrecht 2040 als volgt aan te passen: • In hoofdstuk 3.3 Plantoelichting S portpark C orridor op pagina 5 de volgende tekst te schrappen: "Aan de andere kant, tegen over de Visserstuin, wordt een afstand van minim aal 20 meter aangehouden tussen de huidige en nieuwe achtergevels van de woningen."
A6 Amendement Geen 20 meter.pdf
Stemming Amendement A6 -3e herziening Structuurvisie Dordrecht 2040 geen 20 meter.pdf

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

14

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. Fracties VVD, BVD, PVV, CDA, D66, Gewoon Dordt, CU/SGP en GroenLinks leggen verklaringen af.

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

16

Voorstel is geagendeerd zonder specifieke politieke vraag.
Spreektijd per fractie: 5 minuten in eerste termijn, 2,5 minuut in tweede termijn.

min
Besluit

De raad besluit dit voorstel niet te bespreken en af te voeren van de agenda. De motie 'Gissen is missen' mbt dit onderwerp wordt aan de agenda toegevoegd als motie -vreemd aan de orde van de dag.

17

Politieke vraag: Zijn de opmerkingen van de commissie Grote Projecten over de ambitie voor het Huis van Stad en Regio voldoende verwoord in de tekst die het college wil toevoegen aan de Nota van Inlichtingen?
Spreektijd per fractie: 2 minuten in eerste termijn, 1 minuut in tweede termijn.

min
Besluit

De raad besluit dit voorstel geamendeerd aan te nemen. Amendement 'Scherp op de kwaliteit' wordt aangenomen.

min
Amendement(en)
Titel: A1 Amendement Scherp op de kwaliteit
Status: Aangenomen
Indieners: Zie de pdf voor de volledige tekst van het amendement
A1 Amendement Scherp op de kwaliteit.pdf
Stemming Amendement A1 -Scherp op de kwaliteit-.pdf
min
Motie(s)
Titel: M3 Motie Anticipeer op onvoorziene bodemverontreiniging
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners:
K Kruger (GroenLinks) - Initiatief
Verzoekt het college: Een fonds te vorm en waaruit onvoorziene bodem sanering kan worden gefinancierd; • Hiertoe uiterlijk in het l e kwartaal van 2020 m et een raadsvoorstel te komen waarin onder andere w ordt ingegaan op de benodigde om vang van het fonds, wie onder w elke voorw aarden van het fonds gebruik kunnen m aken en hoe het fonds bij aanvang en tijdens de looptijd w ordt gevuld.
M3 Motie Anticipeer op onvoorziene bodemverontreiniging.pdf

18

min
Besluit

Deze motie wordt ingetrokken en zal worden geagendeerd voor bespreking in de commissie.

min
Motie(s)
Titel: M1 Motie Omgaan met bezwaren
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners:
K Kruger (GroenLinks) - Initiatief
Verzoekt het college: in geval van dergelijke, in hoge mate onomkeerbare, ingrepen niet tot uitvoering van een verleende vergunning of beschikking over te gaan voordat het college inhoudelijk kennis heeft genomen van de bezwaren en de daarbij gegeven argumentatie en deze serieus heeft overwogen. • deze benadering ook toe te passen op lopende bezwaarprocedures
M1 Motie Omgaan met bezwaren.pdf

19

min
Besluit

Deze motie wordt ingetrokken en zal worden geagendeerd voor bespreking in de commissie.

min
Motie(s)
Titel: M2 Motie Gissen is missen
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt de griffie: • Samen met de raad, het college en de ambtelijke organisatie tot een afsprakenkader te komen voor een toets of second opinion voor complexe projecten; • In ieder geval een realistische raming van de onderhoudskosten, volledigheid van afspraken en contract- en exploitatieovereenkomsten onderdeel te laten zijn van dat afsprakenkader; • Met de Rekenkamercommissie te bekijken welke rol de Rekenkamercommissie hierbij kan spelen; • Het afsprakenkader uiterlijk in december 2019 aan de raad aan te bieden; Verzoekt het college: • De toegevoegde waarde van een toets of second opinion voor de raad te onderstrepen door volledig mee te werken aan het tot stand komen van dit afsprakenkader.
M2 Motie Gissen is missen.pdf

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 19 september 2019 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.