Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 2309697
Aanvang-sluiting 25-06-2019 14:00 - 25-06-2019 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 25 juni 2019 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur
De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.W. Kolff

 

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.


Raadslid Ab de Buck wordt tussen agendapunt 19 en 20 in in de gelegenheid gesteld een initiatiefvoorstel in te dienen en toe te lichten.

Benoemingen / Aanwijzingen

3

min
Besluit

De raad benoemt de heren Van der Meer en De Buck tot lid, resp. plaatsvervangend lid van de Auditcommissie.

Hamerstukken

4

5

6

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.
Stemverklaring van de fractie VVD.

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.
Stemverklaringen van de fracties VVD en BVD.

14

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

15

Stukken ter kennisname

16

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

17

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.
Stemverklaring van de fractie BVD.

18

19

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

20

De bespreking richt zich op de Algemene Beschouwingen.
Het vervolg van de bespreking vindt plaats op 9 juli.

min
Besluit

De raad debatteert tijdens de algemene beschouwingen.
De bespreking van de Kadernota wordt op 9 juli in de raadsvergadering voortgezet.

21

Ten aanzien van de zienswijze GR Drechtsteden, Sociaal Domein liggen twee concept-zienswijzen voor. De raad wordt gevraagd hierin een keuze te maken. In versie 1 vraagt de raad om onderscheid aan te brengen in wettelijke en niet wettelijke taken, in versie 2 (voorstel college) is dit verzoek niet opgenomen. De bespreking in de gemeenteraad beperkt zich tot de keuze van versie.

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel, en kiest voor versie 1 van de zienswijze GR Drechtsteden.


 

22

De bespreking beperkt zich tot de in te dienen motie.

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Motie 27 wordt unaniem aangenomen.

min
Motie(s)
Titel: M27 Motie Jeugdhulp
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: ROEPT HET COLLEGE OP: • Te onderzoeken op welke wijze men de aangekondigde maatregelen kan opnemen bij de uitvoering van de zorg. Daarbij gaat het om: - De integratie van het ondersteuningsplan in de onderzoeksfase en toekenningsbeschikking; - De positie van de onafhankelijke cliëntondersteuning adequaat op te nemen in dit proces; - De toekenningsbeschikking zodanig op te stellen dat er alleen wijzigingen plaatsvinden bij structurele en substantiële wijzigingen; • Hierover aan de gemeenteraad te rapporteren voor de Begroting 2020.
M27 Motie Jeugdhulp.pdf
Stemming Motie M27 Jeugdhulp.pdf

23

De bespreking richt zich op -naar verwachting- twee amendementen.

min
Besluit

Amendement 9 wordt aangenomen met 21 stemmen voor en 17 stemmen tegen.
De raad stemt in met het aldus geamendeerde voorstel.


Motie 28 wordt aangenomen met 34 stemmen voor en 4 tegen.

min
Amendement(en)
min
Motie(s)
Titel: M28 Motie Gezondheidspark - Gezonde bouwkwaliteit
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: • Het gunningscriterium te hanteren dat het beste de architectonische kwaliteit van de tender waarborgt. • Inschrijvingen met een natuurinclusief ontwerp en realisatie een zodanig gewicht toe te kennen dat inschrijvers zich hierop nadrukkelijker kunnen onderscheiden.
M28 Motie Gezondheidspark gezonde bouwkwaliteit.pdf
Stemming Motie M28 Gezondheidspark-Gezonde bouwkwaliteit.pdf

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 20 juni 2019 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.