Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2309689
Aanvang-sluiting 18-06-2019 20:00 - 18-06-2019 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 18 juni 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 -Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

De agenda is vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van 11 juni 2019 is vastgesteld.

4

De commissie neemt kennis van de s.v.z. moties en toezeggingen en bespreekt de afhandeling van oude moties.

min
Besluit

De heer de Looze vraagt hoe het staat met de motie over het hondenbeleid in de Nieuwe Dordtse Biesbosch. De heer Stam antwoordt dat de raad nog voor het zomerreces zal worden geïnformeerd over de uitkomst van de gesprekken die hierover hebben plaatsgevonden. De heer Van der Kruijff vraagt of de straatnamencommissie nu inderdaad is uitgebreid met een of twee vrouwen. Wethouder Stam zal dit nagaan. De heer Bakker vraagt nog aandacht voor de oude moties, dit punt komt terug bij een volgende vergadering.

5

min
Besluit

Er zijn geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

6

De wethouder geeft een korte stand van zaken over de ontwikkelingen van het Parkschap Biesbosch en spreekt met de commissie over de toekomstscenario's van het Parkschap.

min
Besluit

Mevrouw Koenraads geeft een presentatie over de ontwikkelingen bij het Parkschap De Biesbosch en geeft aan welke scenario's (samenwerkingsverbanden) op dit moment verkend worden. In september zal de raad in de gelegenheid worden gesteld zich uit te spreken over de uitkomst van deze verkenning (commissie Bestuur en middelen 11 of 18 september). De heer Portier (SP) heeft een vraag over wat de samenwerking met NL Delta precies oplevert en wil weten of wij meebetalen aan de Brabantse Biesbosch. De heer Veldman (CU/SGP) vraagt of het Parkschap ook een rol ziet in het tot stand brengen van een samenwerking in brede zin (alle partijen die "De Biesbosch" beheren). De heer Van der Kruijff (CDA) vraagt naar een financiële uitwerking bij de scenario's. De heer De Looze vraagt nog specifiek naar de rol die Staatsbosbeheer zou kunnen nemen in het beheer van de Hollandse Biesbosch. In antwoord op een vraag van de heer Den Heijer antwoordt de wethouder dat Drimmelen niet uit zal treden uit de GR. Verder geeft de wethouder aan ook te kijken welke andere partijen betrokken kunnen worden bij het Parkschap, ook om weer een (financieel) daadkrachtige organisatie te kunnen worden. De heer Portier (SP) is van mening dat Dordrecht maximaal moet betalen voor het gedeelte dat zich op het Dordtse grondgebied bevindt.

7

De burgemeester geeft een terugkoppeling van de uitvoering motie 'veiligheid voor iedereen hoogste prioriteit' (IVP)

min
Besluit

De commissie geeft nog enkele aandachtpunten mee aan de burgemeester. De burgemeester zal te zijner tijd de raad informeren over het functioneren van de suswachten. De commissie concludeert dat deze motie voortvarend is opgepakt.

8

De commissie bespreekt de Financiële strategie zoals opgenomen in de Kadernota 2020, zie RIS nr 2410733, inclusief eerdere presentaties over de financiële strategie.

min
Besluit

De commissie bespreekt de financiële strategie, zoals die nu in de Kadernota is verwoord. Daarin stelt het college voor om na de zomer een themabijeenkomst te organiseren waarin een uitwerking van het financieel toetsingskader van de verdiencapaciteit en de nadere concretisering van bestedingsrichtingen van de Eneco-middelen centraal staan. De commissie geeft enkele aandachtpunten mee voor de uitwerking van de financiële strategie. Dit punt zal verder besproken worden bij de behandeling van de Kadernota 2020.

9

De wethouder bespreekt met de commissie de stand van zaken Gevudo/HVC en geeft antwoord op de vragen zoals die gesteld zijn in de commissievergadering van 16 april 2019.

min
Besluit

De wethouder beantwoordt enkele vragen zoals die eerder gesteld zijn door de commissie (16 april 2019) en zegt nog antwoord toe op een technische vraag van de heer Van der Graaf (BVD). De commissie besluit dat deze vragen voldoende zijn besproken.

10

min
Besluit

De commissie bespreekt in beslotenheid (geheim) over de actuele stand van zaken rond Eneco. De wethouder zegt toe de stappen die tot nu toe gezet zijn en die nog gezet gaan worden ("routeplan") voor de raad op een rij te zetten.

11

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

12

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: MPPM Merx
Portefeuillehouder: BCM Stam / AW Kolff / MD Burggraaf
Commissiegriffier: JC Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.