Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 2309657
Aanvang-sluiting 28-05-2019 14:00 - 28-05-2019 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 28 mei 2019 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uurDe VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.W. Kolff

 

1

min
Besluit

Motie 1 -vreemd aan de orde van de dag- wordt als agendapunt 30 aan de agenda toegevoegd.

2

min
Besluit

De raad herdenkt de heer G. Husen

3

min
Besluit

De raad neemt kennis van de afsluiting van de Synode.

4

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de raads- en commissievergaderingen vast.

Benoemingen / Aanwijzingen

5

min
Besluit

De raad benoemt de heer Van den Assem tot commissielid.

Hamerstukken

6

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaringen van GroenLinks en PVV.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaring van de VVD.

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaring van Gewoon Dordt.

Stukken ter kennisname

14

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. Stemverklaring van BVD.

16

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

17

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

18

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

19

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

20

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

21

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

22

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

23

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

24

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

25

De bespreking richt zich op de aangekondigde motie van de PvdA (standaard spreektijd: 2 minuten).

min
Besluit

De raad neemt de motie Jeugdhulp tekorten (M2) aan met 35 stemmen voor, en 4 tegen.

min
Motie(s)
Titel: M2 Motie Jeugdhulp Tekorten
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: DRAAGT HET COLLEGE OP: 1. Vanuit Dordrecht en regio een motie en/of amendement in te dienen of te steunen tijdens de ALV van de VNG om de noodzaak van toereikende Rijkscompensatie voor de tekorten in de jeugdhulp te bepleiten; 2. De gemeenten in onze regio op te roepen zich aan te sluiten; 3. Om op alle andere mogelijke manieren de ministers van VWS en van Financiën met klem op te roepen voldoende financiële middelen ter compensatie van de tekorten in de jeugdhulp aan Dordrecht, Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid te doen toekomen.
M2 Motie Jeugdhulp Tekorten.pdf
Stemming M2 Motie Jeugdhulp Tekorten.pdf

26

De bespreking richt zich op de aangekondigde motie (of het amendement) van de PVV (standaard spreektijd: 2 minuten).

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.
Amendement A1 wordt verworpen met 33 stemmen tegen en 6 stemmen voor.
Motie M3 wordt verworpen met 24 stemmen tegen en 15 voor.

min
Amendement(en)
Titel: A1 Amendement Versterking Educatieve functie
Status: Verworpen
Indieners: Besluit: Het raadsvoorstel als volgt te wijzigen: Punt 1 te wijzigen in: "Op basis van de in dit raadsvoorstel geformuleerde uitgangspunten, de Toekomstverkenning Museum 1940-1945 van Bureau TIME en het Alternatieve plan van het museum 1940-1945 te kiezen voor uitbreiding van de locatie van het museum, door het pand naast het museum te betrekken bij het huidige pand, of door verhuizing naar een andere, grotere locatie, zodanig dat er ook plaats is voor de educatieve functie en restauratieve functie. Het college zal bij de begrotingsbehandeling 2020 de raad een voorstel hiertoe doen, met daarin opgenomen een dekking voor de plannen." Punt 2 te wijzigen in: "Het college op te dragen gedurende 2019 en 2020 externe deskundigheid ten aanzien van collectie en educatie door/via het Dordrecht Museum beschikbaar te stellen aan het museum 1940-1945 om het bestuur van laatstgenoemd museum te ondersteunen. De adviezen zullen voor een belangrijk deel zijn gericht op de inrichting van het museum na uitbreiding." Punt 3 te wijzigen in: "Voor de financiering van de ondersteuning, bedoeld de advieskosten van punt 2, te maximeren op € 50.000 in totaal voor de jaren 2019 en 2020 samen en de financiële gevolgen op te nemen in de kadernota."
A1 Amendement Versterking educatieve functie Museum 1940-1945.pdf
Stemming A1 Amendement educatieve functie en gastvrijheidsfunctie van het Museum 1940-1945 door uitbreiding van de locatie.pdf
min
Motie(s)
Titel: M3 Motie Geef het museum een echte toekomst
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Roept het college op: • De externe deskundige te verzoeken om te verkennen of er toch mogelijkheden zijn om, in nauwe samenspraak met het Dordrecht Museum en het museumbestuur, het museum te voorzien van toekomstbestendige behuizing - bijvoorbeeld door het pal achter het Museum 40-45 gelegen pand (aan de Hoge Nieuwstraat) deels te betrekken bij het museum; hierdoor kunnen beide musea deze ruimte gebruiken ter versterking van elkaar. • De externe deskundige in te zetten als 'versterker' van het museumbestuur. Deze deskundige acteert met het vertrouwen van zowel het Dordrechts Museum, de Gemeente Dordrecht als van het Museum 1940-1945.
M3 Motie Geef het Museum een echte toekomst.pdf
Stemming M3 Motie Geef het Museum een echte toekomst.pdf

27

De bespreking richt zich op het voorstel als geheel en aangekondigde amendementen van de VVD over tarieven voor parkeervergunningen en de criteria voor het meten van draagvlak voor invoering van betaald parkeren (standaard spreektijd: 2 minuten).

min
Besluit

De raad verwerpt het voorstel.

min
Amendement(en)
Titel: A2 Amendement Tegen extreme prijsstijging parkeervergunning POET
Status: Verworpen
Indieners: Besluit: In Bijlage I Tarieventabel behorende bij de "Verordening parkeerbelastingen Dordrecht" van artikel B2 het onderdeel1 wanneer de bewoners van de zelfstandige woning over parkeergelegenheid op eigen terrein kan beschikken' als volgt te wijzigen: "wanneer de bewoners van de zelfstandige woning over parkeergelegenheid op eigen terrein kan beschikken: 60 euro"
A2 Amendement Tegen extreme prijsstijging parkeervergunning POET.pdf
Stemming A2 Amendement Tegen extreme prijsstijging parkeervergunning POET.pdf
Titel: A3 Amendement tegen abrupte prijsstijging 2e parkeervergunning
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit: In Bijlage I Tarieventabel behorende bij de "Verordening parkeerbelastingen Dordrecht" van artikel B2 het onderdeel 'wanneer dit de tweede bewonersvergunning van de zelfstandige woning is' als volgt te wijzigen: - wanneer dit de tweede bewonersvergunning van de zelfstandige woning is: 120,90 euro Een jaar na invoering van deze tarieven wordt het tarief per halfjaar voor de tweede bewonersvergunning van de zelfstandige woning: 140,00 euro Twee jaar na invoering van deze tarieven wordt het tarief per halfjaar voor de tweede bewonersvergunning van de zelfstandige woning: 160,00 euro Drie jaar na invoering van deze tarieven wordt het tarief per halfjaar voor de tweede bewonersvergunning van de zelfstandige woning: 180,00 euro
A3 Amendement Tegen abrupte prijsstijging tweede parkeervergunning.pdf
Titel: A4 Amendement Parkeervergunning POET
Status: Aangenomen
Indieners: Besluit: In Bijlage I Tarieventabel behorende bij de "Verordening parkeerbelastingen Dordrecht" van artikel B2 het onderdeel1 wanneer de bewoners van de zelfstandige woning over parkeergelegenheid op eigen terrein kan beschikken' als volgt te wijzigen: "wanneer de bewoners van de zelfstandige woning over parkeergelegenheid op eigen terrein kan beschikken: 120,90 euro" Een jaar na invoering van deze tarieven wordt het tarief per halfjaar voor bewoners van de zelfstandige woning die over parkeergelegenheid op eigen terrein kunnen beschikken: 140.00 euro Twee jaar na invoering van deze tarieven wordt het tarief per halfjaar voor bewoners van de zelfstandige woning die over parkeergelegenheid op eigen terrein kunnen beschikken: 160.00 euro Drie jaar na invoering van deze tarieven wordt het tarief per halfjaar voor bewoners van de zelfstandige woning die over parkeergelegenheid op eigen terrein kunnen beschikken: 180.00 euro
A4 Amendement Parkeervergunning POET.pdf
Stemming A4 Amendement Parkeervergunning POET.pdf
min
Motie(s)
Titel: M4 Motie Parkeerregulering gaat de hele wijk aan
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Niet met absolute getallen te werken van het aantal inwoners die om een draagvlakonderzoek aan de voorkant kunnen verzoeken, maar in plaats daarvan te werken met percentages van het aantal huishoudens in een gebied, waarbij bijv. 25% van het aantal huishoudens als regel genomen kan worden. • Er altijd een draagvlakonderzoek dient plaats te vinden, alvorens wordt overgegaan tot het invoeren van betaald parkeren. En dat hierbij minimaal de helft + 1 het voorstel dient te ondersteunen; "Als eerste criterium verzoeken we een draagvlak van minimaal 50% +1 van de respondenten als criterium vast te leggen" • Handtekeningen verzameld door voorstanders in een bepaald gebied, waar de mening van tegenstanders niet in zijn meegenomen kunnen niet als voldoende draagvlak beschouwd worden als er geen draagvlakonderzoek is uitgevoerd, waarbij tegenstanders ook kunnen reageren. Om de tegenstanders ook de mogelijkheid te geven om te kunnen reageren ook een draagvlakonderzoek achteraf uit te voeren. • De tweede criterium in het voorstel niet zo resoluut te definiëren, zodat kleinere gebieden ook een verzoek kunnen indienen. "Als een gebied minder parkeerplaatsen telt dan 150 parkeerplaatsen, maar om bepaalde reden toch noodzakelijk is een kleiner gebied te onderzoeken, kan de gemeenteraad besluiten af te wijken van dit criterium" • Parkeerregulering te allen tijde voor te leggen aan de Gemeenteraad. • Waar mogelijk bezoekers van de binnenstad ertoe doen bewegen om te parkeren in aanwezige parkeergarages door het parkeren per minuut in de gemeentelijke parkeergarages mogelijk te maken.
M4 Motie Parkeerregulering gaat de hele wijk aan.pdf
Titel: M4a Motie Goede criteria bij invoer betaald parkeren
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Zie de pdf voor de tekst.
M4a Motie Goede criteria bij invoer betaald parkeren.pdf
Titel: M5 Motie Goede criteria bij invoet betaald parkeren
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: In Beleidsregels Veroordeling parkeerbelastingen Dordrecht met betrekking tot de invoering en uitbreiding van parkeerregulering onder artikel 2 toe te voegen sub d, e, f, g en h: d. Indien binnen een (deel)gebied aan de criteria a, bene is voldaan meldt het college dit schriftelijk aan de raad en aan de bewoners van het betreffende (deel)gebied. De bewoners van het van het betreffende (deel)gebied worden tevens door of namens het college uitgenodigd vooreen informatiebijeenkomst. e. De onder sub d genoemde informatiebijeenkomst wordt bij voorkeur gehouden op een locatie binnen of nabij het betreffende (deel)gebied en in elk geval binnen de gemeente Dordrecht. f. Bewoners van het betreffende (deel)gebied die tegen de invoer zijn van parkeerregulering in hun deelgebied melden dit binnen 14 dagen na de onder sub d genoemde informatiebijeenkomst schriftelijk aan de gemeente Dordrecht. Melden zich binnen deze termijn geen bewoners aan als tegenstander van parkeerregulering dan kan de parkeerregulering worden ingevoerd. g. Indien bewoners van het potentiële nieuwe (deel)gebied zich melden als tegenstander bij de gemeente Dordrecht dan hebben deze tegenstanders 31 dagen de tijd gerekend vanaf de datum van de onder sub d genoemde informatiebijeenkomst om minimaal 50 handtekeningen van tegenstanders te verzamelen van tenminste 50 verschillende adressen in het betreffende (deel)gebied. Lukt het de tegenstanders van parkeerregulering niet om binnen deze termijn onder bewoners van het (deel)gebied minimaal de 50 handtekeningen van tegenstanders te verzamelen van tenminste 50 verschillende adressen in het betreffende (deel)gebied, dan kan de parkeerregulering worden ingevoerd. h. Indien de tegenstanders wel voldoen aan de onder sub g genoemde handtekeningeneisen dan organiseert het college een schriftelijke enquête onder alle bewoners in het betreffende (deel)gebied, waarbij het standpunt van de meerderheid van de respondenten doorslaggevend is. Bewoners die niet reageren of zich middels de gemeentelijke enquête niet uitspreken als voor- of tegenstander van parkeerregulering tellen niet mee voor de uitslag.
M5 Motie Goede criteria bij invoer betaald parkeren.pdf
Titel: M6 Motie Geen uitbreiding potentieel betaald parkeren gebied
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college om: Aan de voorgenomen uitbreiding van het potentieel betaald parkeren gebied in zone 3 zoals weergegeven in bijlage 2 (grofweg het gebied tussen Oranjelaan en de spoorlijn en Nieuw- en Oud-Krispijn) geen invulling te geven totdat bij de integrale afweging van het binnenkort aan de raad voor te leggen voorstellen inzake parkeernormering overeenstemming bestaat over nut, noodzaak en draagvlak daarvoor.
M6 Motie Geen uitbreiding potentieel betaald parkeren gebied.pdf

28

De bespreking richt zich op aangekondigde moties en amendementen over de doelgroep starters en studenten (GroenLinks) en de voorrangsregeling voor statushouders (VVD) (standaard spreektijd: 2 minuten).

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

min
Amendement(en)
Titel: A5 Amendement Intrekken art. 2.1.2. lid 1
Status: Verworpen
Indieners: Besluit Artikel 2.1.2 lid 3 onder b (“vergunninghouder die een verblijfsvergunning heeft ontvangen als bedoeld in artikel 8, onder a, b,c of d van de Vreemdelingenwet 2000") te schrappen.
A5 Amendement Intrekken art. 2.1.2. Huisvestingsverordening.pdf
Stemming A5 Amendement intrekken artikel 2-1-2 lid 1 letter b van de Huisvestigingsverordening.pdf
Titel: A6 Amendement Huisvestingsverordening
Status: Verworpen
Indieners: Besluit: Het besluit 'Vaststellen Huisvestingsverordening Dordrecht 2019' als volgt te wijzigen: In artikel 3.3.4 ('weigeringsgronden voor vergunning') lid a "70 m2 GO per woning" te wijzigen in "30 m2 GO per woning"; In dit artikel Lid b en lid c te laten vervallen; Artikel 3.3.5 ('woningvorming in het kernwinkelgebied') te laten vervallen.
A6 Amendement Huisvestingsverordening.pdf
Stemming A6 Amendement Huisvestigingsverordening.pdf
min
Motie(s)
Titel: M7 Motie Huisje Nodig?
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Voor de tekst van de motie zie de pdf:
M7 Motie Huisje nodig.pdf
Stemming M7 Motie Huisje Nodig.pdf

29

De bespreking richt zich op de aangekondigde motie van GroenLinks over de natuurvriendelijke variant voor de Wantijoever (standaard spreektijd: 2 minuten).

min
Besluit

De raad neemt motie M8 aan.

min
Motie(s)
Titel: M8 Motie Natuurlijke Wantijoevers
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Roept het college op: Nog dit jaar een visie aan te bieden aan da raad voor de oevers in het hele Wantijgebied, waarbij Dordrecht inzet op behoud en versterking van natuur met behoud van een veilige oeverbescherming; • Bij de ontwikkeling van deze visie in gesprek te gaan met andere betrokken overheden en met toekomstige bewoners en de opgestelde visie te betrekken bij de nieuw op te stellen Omgevingsvisie.
M8 Motie Natuurlijke Wantij-oevers.pdf
Stemming M8 Motie Natuurlijke Wantij-oevers.pdf

30

min
Besluit

De motie M1 wordt ingetrokken.

min
Motie(s)
Titel: M1 Motie Dordt schoon Heel gewoon
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Roept het college op: vooruitlopend op de extra maatregelen en het verruimde budget dat in de Kadernota 2020 en voor 2021 staat gereserveerd, uiterlijk 1 juli 2019 met een aantal (tijdelijke) maatregelen te komen die ervoor zorgen dat het straatbeeld direct schoner wordt. Gedacht kan worden aan; meer handhavend optreden, op verschillende locaties (ondergrondse) containers open te stellen, op locaties waar twee ondergrondse restafvalcontainers zijn, één van beide in te richten voor PMD-afval, het toevoegen van PMD-containers op hoeken van straten of op centrale plekken.
M1 Motie Dordt schoon Heel gewoon.pdf

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 23 mei 2019 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.