Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 2309628
Aanvang-sluiting 23-04-2019 14:00 - 23-04-2019 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 23 april 2019 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uurDe VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.W. Kolff

 

1

min
Besluit

De fracties PvdA, D66, GewoonDordt, PVV, VSP en GroenLinks dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in. Deze wordt als agendapunt 26 aan de vergadering toegevoegd.

2

min
Besluit

Marije Vennix wordt geïnstalleerd als eerste kinderburgemeester van Dordrecht.

Benoemingen / Aanwijzingen

4

min
Besluit

De raad benoemt de heer J.W. Wringer tot lid van de Auditcommissie.

Hamerstukken

5

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

6

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

7

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaringen van de fracties VVD, VSP, GroenLinks en PVV.

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie PVV legt een stemverklaring af.

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

12

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

14

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

Stukken ter kennisname

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

16

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

17

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

18

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

19

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie SP plaatst een opmerking bij dit agendapunt.

20

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

21

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

22

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

23

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

24

De bespreking zal zich beperken tot moties en/of amendementen. (standaard spreektijd: 2 min.)

min
Besluit

Amendementen A1 en A2 worden verworpen. De raad stemt in met het voorstel met 22 stemmen voor en 17 stemmen tegen. Stemverklaring van de fractie BVD.

min
Amendement(en)
Titel: A1 Amendement Een passende waardering
Status: Verworpen
Indieners: Besluit: Beslispunt 3 te wijzigen in: "mantelzorgers per 2020 de keuze te bieden of zij de individuele waardering willen ontvangen in de vorm van geld of in de vorm van een Dordtpas met tegoed".
A1 Amendement Een passende waardering.pdf
Stemming A1 Amendement Een passende waardering.pdf
Titel: A2 Amendement Waardeert datgene wat waardering verdient
Status: Verworpen
Indieners: Besluit: Beslispunt 1 te schrappen in dit voorstel en onder te brengen in de nieuwe plannen voor de WMO; • En beslispunt 2 te wijzigen in: ‘De individuele mantelzorgwaardering te handhaven op € 200,- per jaar’.
A2 Amendement Waardeert datgene wat waardering verdient.pdf
Stemming A2 Amendement -Waardeert datgene wat waardering verdient-.pdf

25

Er is een amendement aangekondigd. De inhoud hiervan is besproken in de commissie Fysieke Leefomgeving. Als het amendement wordt ingediend wordt alleen gestemd over het amendement en het raadsvoorstel. Er vindt geen bespreking van het amendement en het raadsvoorstel meer plaats.

min
Besluit

Amendement A3 wordt aangenomen met 25 stemmen voor en 12 stemmen tegen. Het geamendeerde voorstel wordt unaniem door de raad aangenomen.

min
Amendement(en)
Titel: A3 Amendement Bildersteeg
Status: Aangenomen
Indieners: Het ontwerp raadsbesluit als volgt te wijzigen: 1. het Uitvoeringsprogramma 2019 fietsnota 'Dordt fietst verder!' vast te stellen met uitzondering van de maatregel 'Fietsverlichting Bildersteeg' (maatregel 5 en paragraaf 3.5); 2. de € 95.000,- vanwege het vervallen van fietsverlichting Bildersteeg terug te laten vallen aan het Uitvoeringsprogramma fiets 2020-2022; 3. een uitvoeringskrediet van € 163.000,- (€ 258.000,- minus € 95.000,- fietsverlichting Bildersteeg) beschikbaar te stellen om de maatregelen uit te voeren en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen bij de tweede verzamelwijziging 2019; 4. eventueel onbenut uitvoeringskrediet voor fietsmaatregelen terug te laten vallen aan het Uitvoeringsprogramma fiets 2020-2022.
A3 Amendement Bildersteeg.pdf
Stemming A3 Amendement -Bildersteeg-.pdf

26

min
Besluit

De motie is unaniem aangenomen.

min
Motie(s)
Titel: M1 Motie Staatsbosbeheer helpt
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: In gesprek te gaan met Staatsbosbeheer en Shell om minimaal 420 van deze bomen op Dordts grondgebied te planten - bij voorkeur binnen de kom - om samen met de reeds geplande 800 te komen tot ten minste 1220 extra bomen (het jaar waarin Dordrecht zijn stadsrechten kreeg).
M1 Motie Staatsbosbeheer helpt.pdf
Stemming M1 Motie vreemd aan de orde van de dag Staatsbosbeheer helpt.pdf

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 18 april 2019 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.