Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2309606
Aanvang-sluiting 19-03-2019 20:00 - 19-03-2019 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 19 maart 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

De commissie besluit agendapunt 5 (Vragen aan het college) te behandelen bij agendapunt 8, Vaststellen Jaarverslag 2018, en stelt de agenda aldus gewijzigd vast.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

4

min
Besluit

De concept-agenda's worden door de Griffie bijgewerkt. De thema-avond Levendige Binnenstad kan op 14 mei plaatsvinden.

5

min
Besluit

Mevrouw Van den Bergh (PvdA) heeft een vraag over hoe de gemeente omgaat met de ondersteuning van initiatieven vanuit bewoners. De wethouder antwoordt dat hier veel aandacht voor is en dat de gemeente werkt aan het verbeteren van de samenwerking tussen initiatiefnemers en de gemeente. Inwoners of ambtenaren die vast dreigen te lopen met een initiatief kunnen terecht bij een 'Lefcentrum' dat problemen kan bekijken en oplossen. De discussie over burgerparticipatie komt later dit jaar nog terug bij de raad met de vaststelling van de 'spelregels' voor samenwerking met de stad (2e kwartaal 2019).


De heer Merx heeft een vraag over het hondenbeleid in de Nieuwe Dordtse Biesbosch, deze vraag zal wethouder Stam (niet aanwezig bij de commissie) schriftelijk beantwoorden.

STUKKEN TER BESPREKING

6

De heren Kolff (voorzitter), Post (directeur), Kramer (brandweer) en mevrouw Van Heeren (bevolkingszorg) geven inzicht in de ontwikkelingen vanuit de Veiligheidsregio ZHZ.

min
Besluit

Burgemeester Kolff, de heer Post (directeur Veiligheidsregio), de heer Kramer (hoofd incidentenbestrijding, brandweer) en mevrouw Van Heeren (coördinerend gemeentesecretaris, bevolkingszorg) geven inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen vanuit de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

7

Initiatiefvoorstel van de fracties CU/SGP, CDA en VVD inzake de wijziging van de APV Dordrecht. Kan de commissie instemmen met de voorgestelde wijziging die tot doel heeft de georganiseerde criminaliteit tegen te gaan?

min
Besluit

De indieners van het initiatiefvoorstel lichten hun voorstel toe en beantwoorden vragen van de commissie over wat deze aanpassing precies zal betekenen voor de ondernemers in de stad en voor het terugdringen van de georganiseerde criminaliteit. Ook zijn er vragen aan de burgemeester. Deze zegt toe een jaar na invoering te evalueren hoe de vergunningplicht voor verdachte ondernemers heeft uitgewerkt.
De commissie besluit dat dit voorstel als hamerstuk naar de raad kan (met stemverklaringen).

8

Hebben we onze hoofddoelen en ambities bereikt ? De focus van dit Jaarverslag ligt op het gevoerde beleid en de maatschappelijke effecten. In mei volgt de Jaarrekening.

min
Besluit

De commissie constateert dat het Jaarverslag zich vooral richt op activiteiten en niet op de effecten die het stadsbestuur wil bereiken. Alle partijen hebben vragen over wat er nu precies bereikt is op specifieke onderwerpen. De wethouder zegt toe deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden (schriftelijk). In de Auditcommissie van 10 april zal verder worden gesproken over welke indicatoren je zou moeten opnemen in de Begroting om de effecten van het beleid beter in beeld te brengen. Met de toezegging dat de partijen vóór de Kadernota antwoord ontvangen op hun vragen, besluit de commissie dat het Jaarverslag als hamerstuk kan worden vastgesteld door de raad.

9

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

10

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: AW Kolff / MD Burggraaf
Commissiegriffier: JC Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.