Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 2309595
Aanvang-sluiting 19-02-2019 14:00 - 19-02-2019 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 19 februari 2019 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uurDe VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.W. Kolff

 

1

min
Besluit

De motie -vreemd aan de orde van de dag- 'Dordrecht: een stad met vrouwen van naam' wordt als agendapunt 36 aan de agenda toegevoegd.


De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

Benoemingen / Aanwijzingen

4

min
Besluit

De raad stemt in met de benoeming van de heer Portier.

5

min
Besluit

De raad stemt in met de benoeming van de heer Wringer.

6

min
Besluit

De raad stemt in met de benoeming van de heer Noels.

7

min
Besluit

De geloofsbrieven zijn in orde bevonden.

8

min
Besluit

De raad stemt in met de benoemingen.

9

min
Besluit

De raad stemt in met de benoeming van mevrouw Reynvaan-Jansen tot wethouder.

Hamerstukken

10

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaring van GroenLinks.

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaringen van PVV en GroenLinks.

12

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

14

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

15

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

16

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaring van GroenLinks.

17

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

18

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaring van de PvdA.

19

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

20

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

21

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

22

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

23

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie PVV legt een stemverklaring af.

Stukken ter kennisname

24

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

25

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

26

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

27

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

28

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

29

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie CU/SGP legt een stemverklaring af.

30

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

31

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

32

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

33

De bespreking richt zich op een aangekondigd amendement.
Spreektijd per fractie: 2 minuten in eerste termijn, 1 minuut in tweede termijn.

min
Besluit

De raad besluit dit voorstel geamendeerd aan te nemen. Het amendement is unaniem aangenomen.

min
Amendement(en)
Titel: A1 Amendement
Status: Aangenomen
Indieners: Wijzigt het besluit 'Vaststellen Integraal Veiligheidsplan 2019-2022' (dossiernummer 2329959) door beslispunt 1 te wijzigen in: het Integraal veiligheidsplan 2019-2022 vast te stellen; aan de daarin genoemde prioriteit " Beheersen van de veiligheidsrisico's " toe te voegen: - Als eerste doelstelling onder het kopje " Wat willen we bereiken? " : - Een einde maken aan het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen dwars door Dordrecht. - Als actie onder het kopje " Wat gaan we doen? " : - We nemen het initiatief en mobiliseren de benodigde partners en budgetten bij externe partijen om het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen buiten de bebouwde kom van Dordrecht om te leiden.
A1 Amendement Stop spoorvervoergevaarlijke stoffen door Dordt.pdf
Stemming Amendement A1 -Stop spoorvervoer gevaarlijke stoffen door Dordt-.pdf
min
Motie(s)
Titel: M2 Motie Veiligheid voor iedereen hoogste prioriteit
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: • Naast het IVP het thema (on)veiligheid onder jongeren speciale aandacht te geven en een vervolg onderzoek te houden naar de veiligheidservaringen van jongeren in hun werkomgeving, in de wijken en er buiten; • de expertise van de Jongerenraad hierin nadrukkelijk te betrekken; • kritisch te reflecteren op de uitkomsten van het onderzoek en de raad over de voortgang op de hoogte te houden.
M2 Motie Veiligheid voor iedereen hoogste prioriteit.pdf
Stemming Motie M2 Veiligheid voor iedereen hoogste prioriteit.pdf

34

De bespreking richt zich op een aangekondigd amendement.
Spreektijd per fractie: 2 minuten in eerste termijn, 1 minuut in tweede termijn.

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

min
Motie(s)
Titel: M3 Motie In de Nieuwe Dordtse Biesbosch is ook voldoende plaats voor loslopende honden
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: - De rechtstreeks betrokken partijen te verzoeken om voor 1 april 2019 met inachtneming van de natuurwaarden en elkaars belangen met een voorstel te komen onder welke voorwaarden de Hania's polder in de periode 1-10 tot 1-4 gebruikt kan worden voor loslopende honden, dan wel een alternatief daarvoor uit te werken; - Ervoor te zorgen dat deze partijen een beroep kunnen doen op deskundige ambtenaren ten diensten van het vinden van een gedragen oplossing; - Dit voorstel c.q. alternatieven inclusief de noodzakelijke kosten en beoordeling aan de gemeenteraad voor te leggen voor 1 juni 2019.
M3 Motie In de Nieuwe Dordtse Biesbosch is ook voldoende plaats voor loslopende honden.pdf
Stemming Motie M3 In de Nieuwe Dordtse Biesbosch is ook voldoende plaats voor loslopende honden.pdf

35

De bespreking richt zich op aangekondigde moties/amendementen.
Spreektijd per fractie: 2 minuten in eerste termijn, 1 minuut in tweede termijn.


 

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel.

min
Motie(s)
Titel: M4 Motie Mobiliteit en bereikbarheid op koers
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: - De koersnota mobiliteit te vertalen in een uitgangspuntennotitie met concrete doelstellingen, uitgangspunten en daaraan gekoppelde budgetten voor het Dordtse verkeer- en vervoerssysteem van de toekomst; - Deze uitgangspuntennotitie voor het vaststellen van de Kadernota 2020 aan te bieden aan de gemeenteraad.
M4 Motie Mobiliteit en bereikbaarheid op koers.pdf
Stemming Motie M4 Mobiliteit en bereikbaarheid op koers.pdf
Titel: M5 Motie Ondertunneling Burgemeester de Raadsingel
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college: - om de mogelijkheid voor een (gedeeltelijke) ondertunneling van de Burg. de Raadtsingel nu al te onderzoeken en deze te presenteren aan de gemeenteraad en belanghebbenden; - om aanvullend aan de tunnelvariant ook andere oplossingsrichtingen te onderzoeken.
M5 Motie Ondertunneling Burg. De Raadtsingel.pdf
Titel: M6 Motie
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: • In de overlegperiode die ten behoeve van de invoering is gepland met het Openbaar Ministerie tevens alsnog een grondige verkenning te doen van de ervaringen in andere gemeenten en op grond van de ervaringen daar risico's te identificeren inventariseren • De raad alsnog te betrekken bij de randvoorwaarden en keuzes m.b.t. de handhavingsstrategie, gevolgen voor de weginrichting en bewegwijzering alvorens over te gaan tot definitieve invoering van cameratoezicht.
M6 Motie Bezint eer gij begint.pdf
Stemming Motie M6 -bezint eer gij begint-.pdf
Titel: M7 Motie
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Verzoekt het college: • In de overlegperiode die ten behoeve van de invoering is gepland met het Openbaar Ministerie tevens alsnog een representatieve peiling uit te voeren bij de bewoners van de binnenstad en de uitkomsten hiervan te betrekken bij een no-go beslissing waarbij ook de Raad alsnog wordt betrokken.
M7 Motie Wat vinden de binnenstadbewoners zelf.pdf
Stemming Motie M7 -Wat vinden de binnenstadbewoners zelf-.pdf
Titel: M8 Motie
Type: Algemeen
Status: Ingetrokken
Indieners: Verzoekt het college Te regelen dat het autoverkeer in de Wijnstraat vanaf Hotel Bellevue de stad ingaand nog in één richting mag rijden en het autoverkeer dat de stad uitrijdend is via de Voorstraat te leiden.
M8 Motie Goede doorstroom verkeer en meer veiligheid in de Wijnstraat.pdf

36

min
Besluit

De motie wordt aangenomen met 29 stemmen voor, en 7 stemmen tegen.

min
Motie(s)
Titel: M1 Motie vreemd aan de orde van de dag:
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: - In overleg te treden met de straatnamencommissie om bij de naamgeving van straten/wijken/plantsoenen meer recht te doen aan bekende vrouwen van de Dordtse samenleving, uit het verleden of het heden; hierover voor het einde van het tweede kwartaal 2019 aan de raad terug te rapporteren - de samenstelling van de straatnamencommissie te heroverwegen door het toevoegen van minimaal 1 tot 2 vrouwen voor een goede afspiegeling van de Dordtse samenleving.
M1 Motie Dordrecht Een stad met vrouwen van naam.pdf
Stemming Motie M1 Dordrecht-een stad met vrouwen van naam-.pdf

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 14 februari 2019 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.