Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2309587
Aanvang-sluiting 12-02-2019 20:00 - 12-02-2019 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 12 februari 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

Op verzoek van wethouder Stam besluit de commissie agendapunt 11 als eerste te bespreken. Aldus gewijzigd wordt de agenda vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

De commissie besluit om de financiële strategie als apart bespreekpunt te agenderen in de commissie bestuur en middelen (in juni). Voorstellen hierover zullen door het college worden aangereikt samen met de Kadernota. De commissie ontvangt op 9 april nog een nadere uitwerking van de presentatie zoals gehouden in de vergadering van 22 april over het financieel meerjarenbeeld.

5

min
Besluit

De commissie besluit bespreking in de commissie van 12 maart vooral te gebruiken om het proces voor het programma Levendige Binnenstad te schetsen, plus de opzet van het totale programma. In een volgende bespreking (voor de zomer) wil de commissie meer uitgebreid stilstaan bij de inhoud van het programma, en hier een thema-avond aan te wijden. De commissie heeft al wel een aantal gespreksonderwerpen genoemd die mogelijk kunnen worden toegevoegd aan de opgave, zoals de sluitingstijden horeca, het verbinden van horecalocaties en mogelijk ook de doorstroming van het verkeer. Daarnaast wil de commissie verkennen hoe inwoners meer betrokken kunnen worden bij de totstandkoming van beleid. Als specifieke doelgroep wordt genoemd: jongeren. Verder vraagt de VVD ook specifiek aandacht voor het in de motie 'Van levendige binnenstad naar bruisende stad' genoemde "laaghangend fruit" (korte termijn maatregelen).

6

min
Besluit

De commissie heeft geen op- of aanmerkingen op het overzicht van moties en toezeggingen.

7

min
Besluit

De commissie vraagt of het mogelijk is het initiatiefvoorstel 'aanpak ondermijnende criminaliteit' eerder te bespreken dan april. De griffie zal nagaan of dit mogelijk is.

8

min
Besluit

Beter Voor Dordt heeft een vraag gesteld naar de  status van een alcoholverbod op de locaties rondom winkelcentrum Crabbehof en Wielwijk. De burgemeester heeft hier schriftelijk op geantwoord dat de commissie hierover binnenkort (februari) een raadsinformatiebrief zal ontvangen.

STUKKEN TER BESPREKING

9

De commissie ontvangt een toelichting op de voorgestelde spelregels voor initiatieven en participatie. Vraag aan de commissie is of de spelregels voldoende antwoord geven op de motie 'Dordt en Krachtig' (19 juni 2018, bijgevoegd in dit dossier) en hoe de raad verder betrokken wil zijn bij het opstellen van een visie op participatie.

min
Besluit

De commissie bespreekt de concept-"spelregels" voor burgerparticipatie, in hoofdzaak gericht op hoe de gemeente om wil gaan met initiatieven vanuit inwoners. Het leveren van maatwerk en het denken in mogelijkheden staat hierbij voorop. Daarnaast wil de gemeente ook breder richtlijnen formuleren voor de wijze waarop inwoners worden betrokken bij het gemeentelijk beleid. Raadsleden die willen meedenken over deze richtlijnen kunnen zich aanmelden bij de Griffie. De concept-spelregels worden verder besproken in een aantal bijeenkomsten met ondernemers, potentiële initiatiefnemers en anderen, waarbij ook raadsleden zijn uitgenodigd om mee te denken; er zijn onder andere een drietal "stadsmarkten" gepland in maart. Een definitieve versie van de spelregels kan naar verwachting besproken worden in de commissievergadering van 14 mei.

10

De commissie bespreekt de voorstellen zoals eerder aan de orde gebracht op 12 oktober 2018 (zie ris dossier 2274232).

min
Besluit

De commissie besluit dat deze startnotitie als hamerstuk kan worden vastgesteld door de raad (19 februari). De raad ontvangt nog uitgewerkte voorstellen die de de genoemde ambities (4000 nieuwe banen in de stad in de komende vier jaar en Dordrecht in de top 5 van de MKB-vriendelijk grote gemeenten van Nederland) helpen te verwezenlijken. Dit gaat onder meer om een MKB Katalysatorfonds, een plan van aanpak circulaire economie en een evaluatie (en vervolgplan) van het ruimtelijk-economisch instrumentarium.

11

De commissie gaat met de wethouder in gesprek over het financieel toezicht op het Parkschap NP De Biesbosch met als vragen: hoe zorgelijk is het preventief toezicht? hoe kunnen we als Dordrecht bijdragen aan een oplossing van dit probleem? Daarnaast is de vraag gesteld: waarom is er geen gebruik gemaakt van een bestuurlijk overleg?

min
Besluit

De commissie vraagt of de wethouder nog vóór de Kadernota met een plan kan komen voor het op termijn sluitend maken van de begroting van het Parkschap NP De Biesbosch en de raad mee te nemen in het opstellen van dit plan. De wethouder zegt niet eerder dan in juni met een dekkingsplan te kunnen komen. De wethouder wordt gevraagd daar ook bij te betrekken of de huidige organisatiestructuur nog wel de meest efficiënte is.

12

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

13

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: K Kruger
Portefeuillehouder: MD Burggraaf / BCM Stam
Commissiegriffier: JC Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.