Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2303688
Aanvang-sluiting 15-10-2019 20:15 - 15-10-2019 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 15 oktober 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.15 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent, er zijn geen mededelingen en de commissie stelt de agenda vast.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijsten vast.

3

min
Besluit

Fractie VVD naar aanleiding van de kritiek op de uitnodigingsflyer voor de Kromhout-bijeenkomst op 16 oktober a.s.: is er sprake van miscommunicatie? Is het Actiecomité uitgenodigd? Waarom heeft de raad de visie nog niet ontvangen? En kunnen we vast een tipje van de sluier opgelicht krijgen? Wethouder Heijkoop antwoordt: de bijeenkomst gaat over meerdere ontwikkelingen in de buurt, waaronder de visie maar ook parkeren en hotelbouw. Alle bewoners zijn uitgenodigd en (dus) ook het Actiecomité en de beheergroep. De wethouder erkent dat de uitnodiging zorgvuldiger had gemoeten. De concept-visie gaat binnenkort naar de raad en voor bewoners zijn diverse gespreksmogelijkheden.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Op verzoek van het college, met maatschappelijke partners. De agendapunten 5, 6 en 7 zijn eerder door de gemeenteraad behandeld en kunnen worden betrokken bij de bespreking van de Dordtpas.

min
Besluit

Wethouder Heijkoop leidt de stand van zaken in; Erik Reitsma (Paspartous) en Vera Butter (IN10) presenteren aan de commissie waar de Dordtpas voor staat, hoe de pas wordt geïntroduceerd, hoe de pas gaat werkt en wat het aanbod wordt. Naar aanleiding van de presentatie beantwoordt de wethouder nog enkele vragen over onder meer de minima in de regio en de rol van stichting Leergeld.

5

6

7

8

Halfjaarlijkse terugkoppeling van het college over de stand van zaken.

min
Besluit

De wethouder informeert de commissie over diverse ontwikkelingen:
- De Regenboogconferentie heeft plaatsgevonden, met als thema 'veilige omgeving', met onder meer scholen (vanwege jongeren) en zorginstellingen (ouderen)
- Dordrecht heeft (net als Zwolle) subsidie ontvangen van het ministerie van OCW om LHBTI-acceptatie in de (confessionele) regio bespreekbaar te maken; vijf regiogemeenten doen mee
- Coming Out Day, Dordt Pride en de eerste Regenboogsportdag zijn geweest; binnenkort is er een conferentie Veilige Scholen
- In december tekent de gemeente het Charter Diversiteit: een verklaring van goed werkgeverschap
- Op diverse scholen worden lespakketten gebruikt ter acceptatie van LHBTI en diversiteit


Meerdere fracties spreken hun complimenten uit aan het college. De wethouder maakt op zijn beurt complimenten aan de ambtelijke organisatie.

10

Kan de commissie instemmen met de voorstellen afvoeren?

min
Besluit

De commissie stemt in met de voorstellen afvoeren. De wethouder zorgt dat Helianthus ook in 2020 subsidie krijgt, ongeacht de besluitvorming over het nieuwe Wmo-beleidsplan.

11

Kan de commissie instemmen met de voorstellen afvoeren?

min
Besluit

De commissie stemt in met het voorstel afvoeren voor 190918/T1.
181016/T2 Energiehuis: de commissie vraagt om stukken ter onderbouwing dat de toezegging is afgedaan.
180619/T5 en T10 Onderwijsvisie: de commissie wil de toezeggingen pas afvoeren als de Onderwijsvisie is vastgesteld.

Na opmerkingen uit de commissie dat sommige toezeggingen wel erg lang blijven liggen, zegt wethouder Heijkoop dit te agenderen in het college.


 

12

min
Besluit

In de rondvraag zijn geen punten.

13

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: KM Castelijn
Portefeuillehouder: PJ Heijkoop
Commissiegriffier: D Coenen

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.