Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 2303068
Aanvang-sluiting 16-01-2019 20:00 - 16-01-2019 20:30
Hoofdvergadering Commisses 'Agendadeel' en Raadsbrede vergadering 'Commissie Deetman'

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  woensdag 16 januari 2019 zal plaatsvinden in Vergaderkamer 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

Aansluitend om 20.30 uur in vergaderkamer 1 - Johan de Witt de themabijeenkomst raadsbreed over het concept-rapport van de commissie Deetman

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
De heer Schalken (Beter Voor Dordt) deelt mee dat aankomend commissielid, de heer (Jan Willem Wringers), vanavond als toehoorder aanwezig is.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

De commissie stemt in met het verzoek kennis te maken met de woningcorporaties. De commissie zou naast de onderwerpen die worden aangedragen ook graag ook met de woningcorporaties spreken over de vraag naar sociale huurwoningen en specifiek ook voor statushouders. Daarnaast zou het gesprek gevoerd kunnen worden over type woningen voor specifieke doelgroepen: starters, studenten, gezinnen, senioren, etc. Verder wordt ook de suggestie gedaan om wethouder Van Dongen (Zwijndrecht) uit te nodigen, die onlangs in de Drechtraad een presentatie heeft gegeven over de opgave voor de energietransitie en heeft aangeboden deze opgaven ook met de regionale commissie te willen delen.

5

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk in februari  te bespreken (dinsdag 12 februari).

6

min
Besluit

De Griffie zal de concept-agenda's voor januari en februari nog nader bijwerken.

7

min
Besluit

GroenLinks heeft een vraag naar (het achterblijven van) de huisvesting van statushouders. De oorzaak zou zijn een tekort aan grote woningen. De vraag is of dit de enige oorzaak is en of er een plan is hoe die achterstand kan worden ingelopen?

8

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

9

min
Besluit

De vergadering is gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: K Kruger
Commissiegriffier: JC Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.