Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2292575
Aanvang-sluiting 02-10-2019 20:00 - 02-10-2019 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 02 oktober 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent, er zijn geen mededelingen en de commissie stelt de agenda vast.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst vast.

3

min
Besluit

De commissie heeft geen vragen.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Algemene politieke vraag: kan de commissie instemmen met de startnotitie?

min
Besluit

De commissie geeft het college diverse inhoudelijke aandachtspunten mee, mede op basis van de themabijeenkomst van 17 september jl. Onderwerp is onder meer de balans tussen eigen verantwoordelijkheid en het afdwingen van verantwoord gedrag. Ook vragen fracties aandacht voor het feit dat Dordrecht meer dan de meeste regiogemeenten bekend is met 'grote-stedenproblematiek', zoals armoede en eenzaamheid. Commissie en wethouder komen overeen dat het volgende commissiegesprek plaatsvindt aan de hand van concreet inzicht in keuzes/marges. Uitgangspunt daarbij is: nieuwe keuzes vragen nieuw geld. De wethouder zegt toe inzicht te geven in het beschikbare bedrag en welke keuzes daarin zijn te maken. Daarna zal in Q1 2020 finale uitwerking en besluitvorming volgen. De commissie besluit de startnotitie als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraad.

5

De commissie betrekt de RIB bij bespreking van de startnotitie (agendapunt 5).

min
Besluit

Aanvullend op de in de RIB beschreven aanpak, suggereren fracties: voorlichting en preventie via het basisonderwijs, met een rol voor professionals, aandacht voor lachgas, en ook gericht op ouders. De commissie besluit de RIB voor kennisgeving te agenderen voor de raad.

6

Politieke vraag (CDA): is de gemeente bereid scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen gelegenheid te bieden om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren ter bescherming van andere kinderen?

min
Besluit

De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan.

7

Update Sport (2465354)

Op verzoek van wethouder Stam; stand van zaken diverse actuele dossiers.

min
Besluit

Namens het college verzorgen ambtenaren een presentatie. Aandachtspunten de komende tijd zijn onder meer herijking van de sportparkenvisie en nieuw beleid voor tarieven en subsidies. Concrete toezegging is dat de raad binnenkort een startnotitie zal ontvangen voor het verenigingshallenplan. Op de vraag hoe de raad betrokken wil worden bij sportvraagstukken, noemen fracties begrippen als: aan de voorkant, toekomstgericht, aan de hand van keuzes. Oproep is ook om zo veel mogelijk verenigingen te betrekken bij een nieuwe sportparkenvisie.

9

Dit raadsvoorstel is van de agenda van de gemeenteraad van 24 september jl. gehaald. Vraag is: wanneer wilt u dit in de commissie bespreken?

min
Besluit

De commissie besluit het voorstel opnieuw te agenderen voor bespreking in de raad (5 minuten spreektijd). Fractie CDA zal art.40-vragen stellen om nadere informatie verkrijgen, met als verzoek aan het college deze te beantwoorden voor de eerstvolgende raad van 29 oktober (uiterlijk vrijdag 25 oktober). Indien de beantwoording niet op tijd is, verschuift het onderwerp naar de volgende raad (12 november).

10

min
Besluit

De commissie besluit de Taskforce Jeugd te agenderen voor woensdag 30 oktober (18.30 uur) en de inhoudelijke bespreking van de meerjarenbegroting SOJ + solidariteitskeuzes ZHZ te agenderen voor 19 november, in de reguliere vergadering.

11

min
Besluit

De commissie stemt in met de agenda's voor 8, 15 en 30 oktober. De commissie besluit geen extra vergadering te houden op 14 november; de desbetreffende onderwerpen gaan naar de reguliere vergadering van 19 november. De commissie gaat ermee akkoord dat de recent ingediende motie-vreemd 'Gissen is missen' wordt behandeld door een andere commissie.

12

De commissie wordt voorgesteld in te stemmen met het voorstel van de werkgroep.

min
Besluit

De commissie komt er niet aan toe het voorstel te bespreken.

13

min
Besluit

Aanwezigen hebben geen punten voor de rondvraag.

14

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: CA van Verk
Portefeuillehouder: H van der Linden / BCM Stam
Commissiegriffier: D Coenen

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.