Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2292527
Aanvang-sluiting 11-06-2019 20:00 - 11-06-2019 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 11 juni 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. Dit betreft een gezamenlijke bespreking met de commissie Bestuur en Middelen over het raadsvoorstel Zienswijze Begrotingen 2020 en Jaarrekeningen 2019 diverse GR-en (onderdelen GR DG&J en GRD).

Het vervolg van de commissie Sociale leefomgeving vindt plaats in vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg.

De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

De commissies Sociaal en B&M bespreken in kamer 1 gezamenlijk de zienswijzen op de begrotingen van de Dienst Gezondheid & Jeugd en de GR Drechtsteden (programma Sociale Dienst Drechtsteden/sociaal domein). Politieke vragen zijn niet afgesproken gezien de krappe doorlooptijd van de zienswijzen.

Het vervolg van de commissie Sociale Leefomgeving vindt plaats in vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg.

min
Besluit

De commissie is het grotendeels eens met de concept-zienswijze van de Dienst Gezondheid en Jeugd en zou hierin graag nog drie zaken opnemen: de commissie vraagt aandacht voor de (hoge) overheadkosten, voor het uitgangspunt "geen kind tussen wal en schip" en voor een realistische begroting, waarin de te verwachten tekorten inzichtelijk worden gemaakt. Wethouder Van der Linden zegt toe deze punten in de concept-zienswijze op te nemen. De aangepaste versie zal de raad volgende week ontvangen, ter besluitvorming in de raad van 25 juni. De commissie besluit deze (aangepaste) zienswijze als hamerstuk te agenderen voor de raad van 25 juni. Verder stelt de wethouder voor om voorafgaand aan de AB-vergadering van 4 juli met de commissie Sociale Leefomgeving te spreken over de Burap en de 'omdenknotitie' van de Dienst Gezondheid en Jeugd. De commissie Sociale Leefomgeving zal dit inplannen in haar agenda.

Ten aanzien van de zienswijze met betrekking tot de Sociale Dienst Drechtsteden (= zienswijze GRD, Sociaal Domein) heeft de raad (abusievelijk) twee verschillende versies ontvangen. De commissie stelt voor beide versies in stemming te brengen in de gemeenteraad van 25 juni. In versie 1 vraagt de raad om onderscheid aan te brengen in wettelijke en niet wettelijke taken, in versie 2 (voorstel college) is dit verzoek niet opgenomen. De bespreking in de gemeenteraad beperkt zich tot het al dan niet opnemen van deze passage in de brief.


2

min
Besluit

De voorzitter opent; de commissie heeft geen mededelingen en stelt de agenda vast.

3

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst vast.

STUKKEN TER BESPREKING

4

De commissie ontvangt twee leden van de raadswerkgroep jeugdhulp ZHZ: Hans van Mourik (Gorinchem) en Cor van Verk. Concrete vraag: wil Dordrecht besluiten tot aansluiting bij de werkgroep?

min
Besluit

Cor van Verk presenteert. De commissie besluit zich aan te sluiten bij de werkgroep en vaardigt Loudy Nijhof en Cor van Verk af. Aanvullend besluit de commissie ook een 'klankbordgroep' samen te stellen om periodiek te sparren met de Dordtse afvaardiging (Jan-Willem Boersma, Renate de Feo Dudok, Marieke van Eck, Karin Castelijn en Saskia Rutten).

5

Wethouders hebben gelegenheid de commissie te informeren over lopende zaken, recente en/of aanstaande overleggen uit de regio.

min
Besluit

Wethouders hebben geen terugkoppeling; wethouder Van der Linden heeft bij de gezamenlijke bespreking van de DG&J-zienswijze eerder deze avond al laten weten op korte termijn nog met de commissie te willen spreken over de binnenkort te verschijnen bestuursrapportage en 'omdenknotitie' (voor het AB van 4 juli).

6

Tweejaarlijkse mondelinge terugkoppeling over stand van zaken LHBTI-beleid. De vorige terugkoppeling was op 20 november 2018.

min
Besluit

De wethouder brengt de commissie op de hoogte van enkele zaken:
- Er wordt werk gemaakt van het 'LHBTI-proof' maken van welzijnsorganisaties in de regio.
- Dordrecht en Zwolle hebben in hun regio een leidende rol gekregen (inclusief budget) van het ministerie van OCW, in het verbinden van kerken met LHBTI-vraagstukken. De wethouder heeft een eerste gesprek gehad met collega-bestuurders, dat ook wel ingewikkeld was, maar waarin ze ook hun deelname hebben uitgesproken.
- Meerdere middelbare scholen hebben LHBTI-lespakketten en een Gay Straight Alliance.
- In september vindt een regenboogsportdag plaats.

De wethouder nodigt raads- en commissieleden uit die willen meedenken en/of -werken. De wethouder zegt toe het RADAR-rapport over (toenemende) discriminatie te delen met de commissie. Ook steunt de wethouder het idee van GroenLinks om regenboogicoontjes toe te voegen aan de app Doen in Dordt van Dordrecht Marketing. De wethouder zegt toe de commissie nog te informeren over de stand van zaken over het LHBTI-symbolische schilderij.

7

Periodieke evaluatie van de vergaderingen (besloten). Elk raads- of commissielid wordt gevraagd één positief punt en één verbeterpunt in te brengen.

min
Besluit

De commissie verschuift de evaluatie naar een nader te bepalen moment.

9

De commissie wordt gevraagd kennis te nemen van de komende agenda's.

min
Besluit

Over de komende agenda's besluit de commissie:
- op voorstel van Loudy Nijhof (BVD) op 18 juni bij de verordening jeugd ook te bespreken hoe de commissie wil omgaan met ook andere inhoudelijke discussiepunten (Nijhof en Van Verk zullen de commissie een voorstel doen)
- de bespreking van het Feitenrelaas verhuizing Leger des Heils te agenderen voor de raad van 9 juli, voor de kadernota
- op 18 juni de Schenkeldijk-stukken te bespreken in plaats van de Krommedijk

10

min
Besluit

De commissie heeft geen vragen.

Tenslotte

11

min
Besluit

De commissie heeft geen punten voor de rondvraag.

12

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: CA van Verk
Portefeuillehouder: MD Burggraaf / H van der Linden / PJ Heijkoop
Commissiegriffier: D Coenen

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.