Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2292496
Aanvang-sluiting 16-04-2019 20:00 - 16-04-2019 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 16 april 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent.
Wethouder Rik van der Linden deelt mede dat hij de bespreking op 24 april niet zozeer 'besloten' wil laten zijn maar 'informeel'. De commissie stemt in.
De commissie stelt de agenda vast; de vraag aan het college van de VVD wordt gesteld zodra de verantwoordelijk wethouder aanwezig is.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst vast.

3

min
Besluit

John van der Net (VVD): is de wethouder bekend met de proeven met een digitaal huishoudboekje in Den Haag en Utrecht? Is de wethouder bereid om te onderzoeken of deze proef ook in Drechtsteden/Dordrecht kan worden uitgezet?
De wethouder antwoordt bekend te zijn met de aanpak en er ook contact over te hebben met Utrecht en Rotterdam. Als het past in Dordrecht dan wil de gemeente zich aansluiten.

STUKKEN TER BESPREKING

4

De commissie heeft het museum en de onderzoekers uitgenodigd voor een toelichting van hun zijde, op de toekomst van het museum en op het raadsvoorstel. Dhr. Leentvaar van de Max van Pelt Stichting heeft zich aangemeld om in te spreken. Inhoudelijke bespreking en besluitvorming is voorzien voor mei. 

min
Besluit

De commissie heeft voor een toelichting de onderzoekers van Time uitgenodigd en het bestuur van het museum. Dhr. Leentvaar heeft zich gemeld om in te spreken. Time geeft aan dat de bestuurders van het museum betrokken, gepassioneerde mensen zijn die nauw zijn betrokken bij de dagelijkse uitvoering. Hun betrokkenheid kan het lastig maken daar afstand van te nemen en zaken los te laten. Dit zou het museum wel ten goede komen. Vandaar de suggestie van Time om beheer en presentatie van de collectie los te knippen. Het museum heeft toekomst omdat de collectie van het museum maatschappelijk relevant is en omdat het verhaal van Dordrecht in de Tweede Wereldoorlog ook de moeite van het vertellen waard is.
Het museum geeft aan open te staan voor professionalisering en ondersteuning daarbij. Ze vragen zich wel af wat de aard van de ondersteuning moet zijn en waar dus het bedrag van 50 duizend euro op is gebaseerd. Het museum geeft aan geen toekomst te hebben op de huidige locatie, deze is te klein en onveilig.
Dhr. Leentvaar benoemt zorgen over de handelswijze van het museum. Hij is van mening dat het museum de feiten onjuist weergeeft en hiermee ook nabestaanden beledigd en kwetst. Zodoende vindt hij het ongepast dat het museum zou uitbreiden. Hij steunt het idee van professionele ondersteuning van het museum.


Inhoudelijke behandeling door de commissie zal plaatsvinden op 14 mei, waarna besluitvorming is voorzien voor de raad van 28 mei. Fracties geven daarbij wel aan informatie te missen in het raadsvoorstel. De wethouder zegt toe om met een addendum het model 1c (voorkeursmodel van het college) uit te werken, bijvoorbeeld in de matrixvorm zoals ook de andere modellen zijn uitgewerkt.

5

Politieke vragen (PvdA, D66, GroenLinks):
- Is er uit oogpunt van de actieve informatieplicht van het college correct gehandeld richting de raad?
- Hoe zorgvuldig is het openbaar bestuur hier omgegaan met de belangen van bewoners en het informeren van bewoners?
- Vinden fracties dat het college behoorlijk heeft gehandeld en gecommuniceerd richting de omwonenden?

Enkele omwonenden zullen inspreken.

min
Besluit

Drie omwonenden spreken in: Hilke Zoontjens, Klaas de Vries en Annet Dubbelt. Over het feitenrelaas geven ze aan dat de handelswijze van het college en het Leger niet door de beugel kan. Er is gesold met de belangen van buurtbewoners. De insprekers vertellen ook over de overlast die ze nog steeds ervaren. Het is dweilen met de kraan open en de overlast vindt de hele dag plaats. Cameratoezicht werkt maar leidt vooral tot verplaatsing van de overlast. De huidige situatie is niet toekomstbestendig. Ze zijn ook van mening dat het personeel van het Leger des Heils onvoldoende is gekwalificeerd gezien de doelgroep.


Fracties zijn verheugd met het heldere feitenrelaas. Commissiebreed leeft de opvatting dat het college richting zowel omwonenden als gemeenteraad niet juist heeft gehandeld. Wethouder Heijkoop benoemt momenten waarop het college achteraf gezien raad en omwonenden had moeten informeren. De wethouder erkent dat woningbouwambities een rol hebben gespeeld bij de steun van het college voor de verhuizing. Het college heeft ook lessen getrokken: we moeten bestuurlijk soms flink zijn en we moeten tijdig naast de mensen gaan staan. Wat betreft de huidige overlast: het college werkt op diverse manieren aan het wegnemen van overlast. De wethouder roept omwonenden op overlast te blijven melden. De wethouder zegt toe uit te zoeken waarom er geen mobiele toezichtpost in de buurt staat.


De commissie besluit de RIB te bespreken in de raad, op het moment dat wethouder Sleeking weer beschikbaar is. Hij was in de vorige collegeperiode nauw betrokken bij het dossier. De bespreking in de raad richt zich op de vraag wat het politiek oordeel is van de fracties over het handelen van het college - kennis nemende van het feitenrelaas en de reactie van het college in de commissie. De commissie legt ook op tafel hoe het aandacht zou moeten schenken aan de huidige overlast en oppert bijvoorbeeld een werkbezoek. Uiteindelijk stemt de wethouder in het met voorstel om de raad een RIB te sturen met hierin de ideeën voor de evaluatie van de afgelopen maanden sinds de verhuizing en de hierbij te stellen vragen, zodat de commissie hier vragen aan kan toevoegen.

6

Algemene politieke vraag: kunnen fracties instemmen met de genoemde kaders?
Volgende stap is dat de raad na deze bespreking een uitgewerkt raadsvoorstel zal ontvangen voor het nieuwe Wmo-meerjarenbeleid.

min
Besluit

Wegens tijdsgebrek besluit de commissie de bespreking te verplaatsen naar 14 mei. De commissie is ermee bekend dat finale besluitvorming over het Wmo-beleid hierdoor zal plaatsvinden na het zomerreces, waarbij september gewenst is.

7

De commissie heeft eerder besloten de raadsinformatiebrief te betrekken bij de ontwikkeling van het nieuwe Wmo-beleid. De agendapunten 6 en 7 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

Wegens tijdsgebrek besluit de commissie de bespreking te verplaatsen naar 14 mei. De commissie is ermee bekend dat finale besluitvorming over het Wmo-beleid hierdoor zal plaatsvinden na het zomerreces, waarbij september gewenst is.

9

De mei-agenda's zijn geactualiseerd. De commissie wordt gevraagd aandacht te hebben voor de als 'nieuw' gemarkeerde punten.

min
Besluit

De agenda's worden:


14 mei: RIB Cijfers jeugdhulp, RIB stand van zaken renovatie De Dubbel, RV Museum 1940-1945, Kaderstellende notitie Wmo-beleid. Start 19.30 uur.
15 mei: themabijeenkomst cultuurbeleid (op locatie)
21 mei: themabijeenkomst investeringsplan sociaal domein (op locatie)


De commissie verzoekt de onderwerpen die op de 'long list' staan voortaan ook alvast te plaatsen op een (voorlopige) vergaderdatum.

Tenslotte

10

min
Besluit

Fractie BVD vraagt naar de toegezegde aangepaste Verordening Jeugd. De voorzitter laat weten dat het college er niet in is geslaagd om het stuk, dan vandaag in het college lag, tijdig beschikbaar te stellen voor de commissie. Verdere behandeling van de verordening schuift hiermee naar mei.

11

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: CA van Verk
Portefeuillehouder: REC Reynvaan / PJ Heijkoop
Commissiegriffier: D Coenen

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.