Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2292480
Aanvang-sluiting 19-03-2019 20:00 - 19-03-2019 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 19 maart 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter en stelt de agenda vast; de toelichting op het mtb-burgerinitaitief was al eerder van de agenda gehaald na afzegging van de indiener. Necdet Burakcin deelt mede dat de eerste introductiebijeenkomst Jeugdwet heeft plaatsgevonden en dat een tweede wordt georganiseerd, met als onderwerp het regionale kader.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst vast.

3

min
Besluit

Fractie BVD: u heeft in november 2018 toegezegd dat er nadere uitwerking zou komen van de cliëntondersteuning en de ombudsfunctie, in het eerste kwartaal van 2019. Kunt u ons vertellen wanneer deze uitwerking komt? Voor de ombudsfunctie zijn er drie personen voorgesteld. Een ombudsfunctie is een functie waarbij je behoorlijke juridische kennis dient te hebben en zo onafhankelijk mogelijk dient te zijn. Bent u bereid in gesprek te gaan over dit profiel en de keuze waarop u zich bij voorbaat vastlegt? Waarom niet een gewone sollicitatieprocedure?


Aanvullend hierop, fractie CDA: eind 2017 heeft de raad ingestemd met een motie waarin de wethouder gevraagd wordt een ombudscommissie jeugd te realiseren. Tot op heden is dit nog niet gerealiseerd. CDA Dordrecht vindt het belangrijk dat deze motie ten uitvoer wordt gebracht. Kan de wethouder iets zeggen over de voortgang op dit dossier? Belang is dat ouders naast onafhankelijke ondersteuning ook terecht kunnen bij een ombudsman die in deze uitzonderlijke situaties kan bemiddelen. Dat is tot nu toe nog niet het geval. We begrijpen dat de namen voor deze commissie al bekend zijn, wat is de reden dat het nog niet geregeld is?


De commissie stemt in met het voorstel van wethouder Van der Linden om schriftelijk te reageren.


Fractie CU/SGP: is de wethouder bekend met het programma Reset Rotterdam, met als doel dat meer Rotterdammers een meer gezond financieel huishouden hebben. Wat kan het wethouder hieruit overnemen ter aanvulling op ons beleid? Wethouder Heijkoop antwoordt bekend te zijn met het programma en heeft met collega-wethouders afgesproken onderling kennis uit te wisselen.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Algemene politieke vraag: kunnen fracties instemmen met het voorstel van het college?

min
Besluit

Dhr. André de Vries van Boxerclub Dordrecht spreekt in.


Fracties debatteren over het voorgestelde toekomstscenario voor een sportcampus op de Schenkeldijk. Belangrijkste discussiepunten zijn de keuze voor scenario 5 (en waarom niet de oorspronkelijke Paraplu), de beschikbare en gewenste m2 voor v.v. Dubbeldam, de mogelijk stijgende exploitatielasten voor de verenigingen en de accommodatie voor TTVD. De wethouder laat weten de zorgen van fracties en de verenigingen serieus te nemen en een plek te willen geven in de uitwerking van voorgesteld scenario. De commissie besluit het raadsvoorstel als bespreekstuk te sturen naar de raad van 26 maart. Diverse fracties kondigen een amendement aan.
VSP: over loslaten van het budgetkader van 5,5 miljoen euro en de toeschrijving van kosten voor sanering en bouwrijp maken van te verlaten sportaccommodaties aan toekomstige ontwikkelprojecten;
D66: over wat mogelijk nodig is, naast aanpassing van het budgetkader, voor realisatie van het voorstel;
Gewoon Dordt en SP: voor een separate tafeltennishal voor TTVD;
PvdA over een nader te bepalen onderwerp of door aan te sluiten bij een ander amendement.

5

min
Besluit

De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan.

6

7

8

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

9

De agendapunten 5 t/m 9 worden ter informatie betrokken bij bespreking van het Toekomstscenario Sportcampus Schenkeldijk, agendapunt 5.

min
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

10

Voor het nieuwe vrijwilligersbeleid hebben fracties op 12 februari hun uitgangspunten kenbaar gemaakt. In vervolg hierop heeft het college een raadsvoorstel opgesteld. Algemene politieke vraag: kunnen fracties instemmen met  het voorstel van het college?
Om spoedige besluitvorming mogelijk te maken, is het voorstel direct geagendeerd voor bespreking, zonder specifieke politieke vraag.

min
Besluit

Mw. Riet Duykers spreekt in als lid van SSKW.


Fracties benoemen enkele aandachtspunten en stellen vragen aan de wethouder. De wethouder antwoordt:
- Ondersteuning bij continuïteit van bestuur en kader van vrijwilligersorganisaties is onderdeel van het plan;
- Belangrijkste beoordelingscriteria van subsidieaanvragen zijn: voorliggende visie, samenwerkingsgerichtheid en gerichtheid op verandering en innovatie;
- Een commissie van ambtenaren en evt. vrijwilligersorganisaties zal de aanvragen beoordelen;
- Eind mei is er duidelijkheid over de nieuwe uitvoerende partij en in juli kan de gekozen aanbieder van start;
- De wethouder zal aanbieders uitnodigen stimuleringsdoelen voor te stellen;


De wethouder zegt toe om nadat de keuze voor de te subsidiëren aanbieder is gemaakt, de raad hierover te informeren en hierbij ook het uitvoeringsplan te delen.
De commissie besluit het voorstel als hamerstuk te sturen aan de raad.


 

12

De april-agenda's zijn bijgewerkt na de vergadering van vorige week. De commissie wordt gevraagd te besluiten over de twee voorgestelde data van 24 april en 15 mei.

min
Besluit

De commissie:
- besluit de toelichting op het mtb-burgerinitiatief toe te voegen op 9 april
- heeft bij het vorige agendapunt 24 april gekozen als datum voor de jeugdbijeenkomst
- kiest woensdag 15 mei als reserve-vergaderdatum (Karin Castelijn laat weten niet te kunnen voorzitten)

13

min
Besluit

De commissie stemt in met de voorstellen afvoeren.

14

min
Besluit

De commissie besluit:
- 181009/T3 niet af te voeren en de wethouder te vragen wat het resultaat is van zijn brief
- het memo bij 181030/T4 te betrekken bij bespreking van de RIB over jeugdhulpcijfers (ris 2366472) en de toezegging af te voeren
- 180619/T10 nog niet af te voeren
- in te stemmen met de overige voorstellen afvoeren


D66 had nog een opmerking, deze volgt nog

Tenslotte

15

min
Besluit

Geen rondvraag.

16

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: AL van der Ham
Portefeuillehouder: BCM Stam / PJ Heijkoop
Commissiegriffier: D Coenen

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.