Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2292462
Aanvang-sluiting 12-02-2019 19:00 - 12-02-2019 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 12 februari 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent; de commissie stelt de agenda vast.
Cor van Verk stelt voor om de aanstaande bijeenkomst 'basiskennis jeugdhulp' te verbreden (ook raadsleden uit de regio uitnodigen) en te verdiepen (een serie bijeenkomsten); de commissie stemt in.
De voorzitter introduceert bij de commissie het experiment met spreektijden vanaf de komende raadsvergadering.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst vast.

3

min
Besluit

D66: ziet de wethouder kans om het verzoek van Dordrecht Pride in te willigen om een subsidie te verstrekken die Dordrecht Pride de kans biedt door te groeien tot een groter evenement? Dit past in het regenboogakkoord dat wij allemaal hebben ondertekend.
Wethouder Heijkoop laat weten deze mogelijkheid niet te zien. Vanuit LHBTI-beleid zou er dan minder budget overblijven voor andere activiteiten; vanuit evenementenbeleid heeft het nog onvoldoende omvang voor meer subsidie. Hierbij komt dat Dordrecht Pride herhaaldelijk niet voldoet aan de verantwoordingsplicht die hoort bij een subsidie. Dit begint een heikel thema te worden. Het college blijft wel in gesprek met de organisatie.


BVD: in verband met ons Lokaal plan jeugd, wat onder andere een preventief karakter heeft, willen wij vragen of u bereid bent om mee te doen als Gidsgemeente voor een Kansrijke start. Minister De Jonge stelt geld beschikbaar voor dit project, wat wellicht goed past in het achterstandenbeleid en de VVE en dus ook het Lokaal plan jeugd. Bent u ertoe bereid om deze deelname te onderzoeken?
Wethouder Heijkoop antwoordt dat deze programma's vaak als nadeel hebben dat het gaat om incidentele middelen, maar hij geeft aan er naar te zullen kijken.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Fracties kunnen hun uitgangspunten kenbaar maken voor de onderwijsvisie, mede op basis van de themabijeenkomst Onderwijsvisie op 29 januari.

min
Besluit

Fracties geven aan wat zij belangrijk vinden voor de visie op onderwijs. Genoemde thema's zijn onder meer kansen(on)gelijkheid, de termijn van de visie, preventie, de samenwerking met jeugdhulp en wat de rol is van de gemeente in het geheel. De wethouder reageert inhoudelijk op diverse punten en zal het geheel meenemen naar de schoolbesturen voor de onderwijsvisie. Voor de zomer verwacht de wethouder dat de visie rond is.

5

Fracties kunnen reageren op de gespreksnotitie en hun uitgangspunten kenbaar maken voor het vrijwilligersbeleid, mede op basis van de themabijeenkomst op 31 januari. Vervolgstap is dat de raad een raadsvoorstel zal ontvangen.

min
Besluit

Eerst spreek mw. Fokje Bosma in namens SSKW, een van de partners in het huidige Vrijwilligershuis. Ze geeft de commissies een en ander mee over de gespreksnotitie, over de eisen aan een uitvoeringsorganisatie en tot slot over SSKW.


In het debat geven fracties aan wat zij belangrijk vinden in het vrijwilligersbeleid. Genoemde thema's zijn onder meer een makelaarsfunctie voor de matching, een expertisecentrum, netwerkvorming en ontmoeting, het stimuleren en werven van vrijwilligers en het risico op verdringing van professioneel werk. Kritische vragen zijn er over het tijdspad tot juli. De wethouder reageert en neemt het geheel mee in het op te stellen raadsvoorstel. De wethouder geeft aan op koers te liggen als het gaat om het tijdspad.

6

min
Besluit

De commissie betrekt de RIB bij bespreking van de gespreksnotitie voor nieuwe vrijwilligersbeleid. De commissie stuurt de RIB naar de raad ter kennisgeving.

7

De agendapunten 6 en 7 zijn door de commissie ter informatie toegevoegd aan de bespreking van het vrijwilligersbeleid (agendapunt 5).

min
Besluit

De commissie betrekt de beantwoording bij bespreking van de gespreksnotitie voor nieuwe vrijwilligersbeleid. De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan.

8

min
Besluit

Naar aanleiding van de voorgestelde begrotingswijzigingen hebben fracties diverse kritische vragen en opmerkingen voor de wethouder. De commissie besluit de zienswijze als hamerstuk te sturen aan de raad.


In vervolg op de discussie kondigt de wethouder aan dat dit jaar enkele fundamentele discussies zullen worden gevoerd, over solidariteit, de verhouding lokale/regionale middelen (= verhouding preventie, ondersteuning, specialistische jeugdhulp etc.) en het regionale construct met de SOJ en de jeugdteams. De wethouder zegt toe de raad informatie te sturen over het te volgen proces.

9

Algemene politieke vraag: kan de commissie instemmen met de voorgestelde verordening? De technische-juridische toelichting is toegevoegd aan het dossier.

min
Besluit

Commissie en wethouder slagen er niet in duidelijkheid te krijgen over de vraag of een inkomenstoets bij de beoordeling van toekenning van jeugdhulp, wel of niet juridisch is toegestaan dan wel juridisch verplicht is. Diverse fracties geven in elk geval aan tegen een dergelijke toets te zijn. In het verlengde hiervan is de vraag of het een bevoegdheid is van de gemeenteraad of van het college om te besluiten over een inkomenstoets, die nu nog staat in de Nadere regels (collegebevoegdheid). Vervolgvragen: als een inkomenstoets verplicht is en de gemeente Dordrecht hier niet onderuit kan, hoe kan dan toch tegemoet worden gekomen aan de zorgen van de commissie rondom deze toets? En in welke andere gemeenten en/of regio's geldt een inkomenstoets? De wethouder zegt toe een en ander te verhelderen voordat besluitvorming over de verordening kan plaatsvinden. De commissie besluit de verordening aan te houden tot de vergadercyclus in maart.

10

De RIB is eerder behandeld in de commissie en in de raad voor kennisgeving aangenomen. De commissie heeft de RIB nu ter informatie toegevoegd aan de bespreking van diverse jeugdonderwerpen.

11

Op 27 november heeft de commissie het raadsvoorstel Lokaal Plan Jeugd & MJP behandeld. De commissie heeft dit voorbereid met (o.a.) twee informatiebijeenkomsten, mede met wethouder en ambtelijke organisatie. De commissie heeft de werkwijze geëvalueerd op 11 december. Met wethouder en ambtelijke organisatie reflecteert de commissie op het traject en de evaluatiepunten.

min
Besluit

Wethouder en commissie concluderen dat het proces in de kern goed is geweest; fracties lichten toe waarom zij hechten aan een extra tussenstap op het niveau van uitgangspunten/kaders/hoofdlijnen, tussen de themabijeenkomsten en de besluitvorming van het volledige raadsvoorstel.

13

min
Besluit

De commissie geeft aan prioriteit te geven aan behandeling van Paraplu/Schenkeldijk, de startnotitie Visie opvang kwetsbare groepen, het raadsvoorstel voor Vrijwilligersbeleid en de Verordening Jeugdhulp.

14

min
Besluit

De commissie stemt in met het 'voorstel afvoeren'.

15

min
Besluit

De commissie stemt in met de 'voorstellen afvoeren'.

Tenslotte

16

min
Besluit

Voor de rondvraag zijn geen punten.

17

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: K.M. Castelijn
Portefeuillehouder: PJ Heijkoop / H van der Linden
Commissiegriffier: D Coenen

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.