Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2292446
Aanvang-sluiting 22-01-2019 20:10 - 22-01-2019 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 22 januari 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.10 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent; in de commissie zijn geen mededelingen en de commissie stelt de agenda vast.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst vast.

STUKKEN TER BESPREKING

3

Inhoudelijke bespreking van het burgerinitiatief. Kunnen fracties instemmen met het initiatief? Het college heeft aan de raad een advies geformuleerd over het initiatief.

min
Besluit

Alle fracties steunen de komst van een pumptrack in Dordrecht. Diverse geven wel aan nog niet te kunnen instemmen met het voorstel omdat er financieel inzicht ontbreekt. De fracties willen voorkomen dat zij nu financiële steun toezeggen en dat later meer geld nodig blijft. De wethouder zegt toe eind februari met een aanvullende notitie te komen met het totale financiële plaatje. In deze notitie zal de wethouder ook ingaan op de grondpositie van de beoogde locatie. Daarna zal het voorstel opnieuw voorliggen in de commissie. 

4

min
Besluit

Fractie BVD stelt vragen over de recente verhuizing van het Leger des Heils. Zijn er klachten gekomen van omwonenden en zo ja, welke? Is er terugkoppeling van het Leger hoe het nu gaat? En (aanvullend, PvdA): wat is de stand van zaken van het toegezegde feitenrelaas? Wethouder Heijkoop antwoordt: omwonenden (diegenen die willen praten met de gemeente) ervaren minder overlast dan voor de verhuizing, deze signalen geven ook politie en handhaving. Maar aandacht voor (mogelijke) overlast blijft. Het Leger is zelf positief over de verhuizing; de drukte in de nachtopvang is wel een aandachtspunt. Aanvullend: de directeur van het Leger is inmiddels wethouder geworden in de gemeente Hoeksche Waard. Voor het feitenrelaas wordt momenteel de informatie verzameld, in samenhang met ingediende Wob-verzoeken.


Fractie BVD stelt vragen over het preventief toezicht op DG&J. Wat zijn hiervan de gevolgen voor het MJP en het Lokaal plan jeugd? Wethouder Van der Linden antwoordt: de provincie heeft verscherpt toezicht opgelegd omdat de begroting niet sloot. Afgesproken is dat dit wordt opgeheven zodra de begroting weer sluit; hiervoor loopt nu een zienswijzeprocedure. Het toezichtsregime betekent niet dat DG&J voor elke (substantiële) uitgave de goedkeuring van de provincie moet hebben.  

5

Wethouders hebben de gelegenheid de commissie te informeren over lopende zaken, recente en/of aanstaande overleggen uit de regio.

min
Besluit

Geen.

6

Op 11 december heeft de commissie gesproken over de concept-opzet voor de Taskforce Jeugd en de aanvullende suggesties hierbij van diverse fracties. De commissie besloot de griffie te verzoeken een en ander te verwerken in een nieuwe versie met clustering in hoofd- en deelvragen, waarmee de commissie definitief akkoord kan geven op de opzet.

min
Besluit

Fracties stemmen in met de voorgelegde opzet. De voorzitter herhaalt de afspraak met de wethouder dat hij de taskforce, wanneer deze is geïnstalleerd, nogmaals de opzet zal voorleggen aan de commissie. Hij verwacht dit binnen zes weken. Uitgaande van de kernvragen 'hoe kunnen we ons stelsel verbeteren; wat gaat goed en wat kan beter?' verwacht hij resultaat over zo'n zes maanden.

7

Politieke vraag (D66): vinden fracties dat het budget toereikend is gezien de ambities?

min
Besluit

De commissie stuurt de RIB ter kennisgeving aan de raad.

8

Politieke vraag (BVD): doet het college voldoende om schulden terug te dringen?

min
Besluit

De commissie neemt de beantwoording voor kennisgeving aan.

9

De agendapunten 7, 8 en 9 worden gezamenlijk behandeld.

min
Besluit

De commissie neemt de briefwisseling voor kennisgeving aan.

11

min
Besluit

De commissie wil motie 171219/M1 ter informatie toevoegen aan de agenda van 12 februari. De commissie stemt in met de andere afvoervoorstellen.

12

min
Besluit

De commissie wil enkele toezeggingen nog niet afvoeren omdat de onderwerpen aandacht krijgen in de Taskforce Jeugd (180515/T2, 180515/T1). Toezegging 180619/T10 komt nog terug bij de Onderwijsvisie en ook nog niet worden afgevoerd. 

13

min
Besluit

Geen.

14

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: CA van Verk
Portefeuillehouder: BCM Stam / H van der Linden / PJ Heijkoop
Commissiegriffier: D Coenen

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.