Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2291535
Aanvang-sluiting 10-12-2019 20:00 - 10-12-2019 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 10 december 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de adviescommissie van 26 november 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

Er zijn geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Bespreekpunt is welke van de door het college geschetste varianten de voorkeur van de raad heeft.

min
Besluit
De commissie is van mening dat de brug in ere moet blijven. Dat draagt bij aan de monumentale status van de binnenstad. Wel zijn er nog vragen over of het college kan garanderen dat het budget voldoende is, of er tegenvallers te verwachten zijn, hoe de wethouder terugkijkt op het gelopen proces en de communicatie met omwonenden en ondernemers en of de tijdelijke brug ook gekocht kan worden in plaats van gehuurd.

Wethouder Stam antwoordt dat de tijdelijke brug op maat wordt gemaakt. Als hij niet wordt gebruikt moet hij ergens opgeslagen worden. Er zijn bij koop ook onderhoudskosten in de toekomst. Dat wordt een stuk duurder dan de optie van huren. Communicatie: Soms is pas achteraf duidelijk wat er gaat spelen. Bij andere projecten is gewerkt met een informatie-app. Dat werkte goed volgens omwonenden. Dit wordt nu ook bij de Engelenburgerbrug toegepast. Kosten: Veel werkzaamheden vinden onder waterspiegel plaats. Het college is voorbereid op risico’s, maar een garantie afgeven op het budget is ondoenlijk. Er is een post onvoorzien van 500.000 euro waarmee het nodige kan worden opgevangen. Bij archeologische vondsten ligt het aan de omvang van de vondsten wat dat betekent voor eventuele vertraging. De wethouder komt schriftelijk terug op de vraag van Beter voor Dordt over een de risico's op een tegenvallende aanbesteding. 

De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te agenderen.

5

Er vindt een presentatie plaats over de voorgenomen maatregelen om Dordrecht bereikbaar te houden en de verkeersdoorstroming te bevorderen tijdens de aanpak van de Wantijbrug, de N3 en Dordtse Mijl.

min
Besluit
Er vindt een presentatie plaats over de voorgenomen maatregelen om Dordrecht bereikbaar te houden en de verkeersdoorstroming te bevorderen tijdens de aanpak van de Wantijbrug, de N3 en Dordtse Mijl.
De commissie concludeert dat de VVD-motie Bereikbaar Dordrecht als afgehandeld kan worden beschouwd. 

6

min
Besluit
Het onderwerp is geagendeerd door VVD en Beter voor Dordt. Beide fracties zijn blij dat de suggesties van de bewoners een kans wordt gegeven. De commissie kan zich vinden in de suggestie van een proef met het aanbrengen van een kruis op het wegdek van de kruising en een drempel voor verkeer van de Laan van Groenhoven richting de N3. Ook is er de vraag of de hulpdiensten enkele proefritten kunnen houden anno december 2019. Als de proef niet slaagt moeten de alternatieven nog een keer goed worden bekeken. Ook is er de vraag of een goede OV-verbinding ook mogelijk is.

Wethouder Van der Linden geeft aan dat een proef met een kruis en een drempel goedkoper is dan een rotonde aanleggen. De wethouder zegt toe beide te gaan realiseren. Hij kijkt wel of er nog technische belemmeringen bij een drempel zijn. Als de proef positief uitpakt is het vraagstuk wat hem betreft afgerond. Als het niet positief uitpakt wordt er weer naar alternatieven gekeken waarbij een rotonde de eerste optie is. Proefritten gaat de wethouder met de hulpdiensten bespreken. Er moet wel voeding en potentie zijn om een 'dikke' buslijn te rijden. Dat kan wellicht in de toekomst. De wethouder blijft daarover met Qbuzz praten, maar op dit moment ziet hij geen mogelijkheden. 

7

De agendapunten 6 en 7 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.

8

min
Besluit

Tijdens de algemene bespreking staat het rapport 'Wat opvalt aan afval' onderzoek naar het afvalbeheer Dordrecht van de Rekenkamercommissie (RIS 2505160) centraal.

9

min
Besluit
De commissie is geschrokken van de stevige conclusies van de Rekenkamercommissie. De inwoners betalen veel aan afvalstoffenheffing voor weinig resultaat. Er zijn zorgen over de stagnatie in het reduceren van de hoeveelheid restafval. Er moet vooral geïnvesteerd worden in gedragsverandering. De commissie heeft vragen over welke winst nog is te boeken met nascheiding, of er verband is tussen het verbeteren van de beeldkwaliteit en de hoeveelheid restafval, de samenwerking tussen de gemeente en HVC en het kwijtscheldingsbeleid.

Wethouder Van der Linden antwoordt dat we weten wat werkt aan bron- en nascheiding. Bronscheiding is goedkoper en milieuvriendelijker, maar bij hoogbouw is bronscheiding duur. In Dordrecht is een combinatie nodig. De gemeente gooit veel geld over de balk aan verbrandingsbeslasting. Dat is niet nodig. Dat vereist wel keuzes. De wethouder neemt in de tijdsplanning in de startnotitie een gesprek tussen de commissie en deskundigen op het gebied van bron- en nascheiding op. Het huidige DVO met HVC loopt in 2023 af. Er komt in januari gelijktijdig een startnotitie voor het grondstoffenbeleidsplan, een terugkoppeling over de resultaten van de pilots in de wijken en een plan van aanpak naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamercommissie. 
Wethouder Stam geeft aan dat een hogere beeldkwaliteit veel geld kost, maar geen garantie geeft op het gewenste effect ten aanzien van zwerfafval. Er komen twee extra handhavers in de stad. Maar je moet op heterdaad betrappen om boetes uit te kunnen delen. Er zijn veel acties in de wijken, maar het is een hardnekkig probleem.

De commissie adviseert de raad het voorstel ten aanzien van het rapport van de Rekenkamercommissie als hamerstuk te agenderen. Fractie Jager en D66 overwegen nog een motie over zwerfafval. Als die wordt ingediend beperkt bespreking in de raad zich tot de motie.

10

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan.

11

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan.

12

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan.

13

De agendapunten 8 tot en met 13 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan.

15

Vraag aan de commissie is of zij bereid is om in januari of februari een halve commissieavond uit te trekken voor een 'workshop' scenario's klimaatadaptatie.

min
Besluit

De meningen over het agenderingsverzoek zijn verdeeld. De commissie besluit dat de workshop op een andere avond dan een commissieavond kan plaatsvinden en dat diegenen die dat willen daar aan deel kunnen nemen.

16

min
Besluit

De commissie stemt in met de termijnagenda.

17

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

18

min
Besluit

De vergadering wordt om 23.06 uur gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: JD Veldman
Portefeuillehouder: BCM Stam / H van der Linden
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.