Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2291523
Aanvang-sluiting 26-11-2019 20:15 - 26-11-2019 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 26 november 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.15 uur. 

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agendapunten 7 en 8 worden gecombineerd besproken. Hetzelfde geldt voor de agendapunten 9 en 10. Met die wijziging wordt de agenda vastgesteld.

2

min
Besluit

De commissie stemt in met het wijzigingsvoorstel van GroenLinks en SP en daarmee met de gewijzigde besluitenlijst van 19 november. 

3

min
Besluit
De heer Van der Meer (GroenLinks) vraagt het college of zij, gezien het grote risico van loodinname met name voor jonge kinderen, bereid zou zijn om bewoners/eigenaars van woningen die mogelijk nog loden leidingen hebben hiervoor actief te waarschuwen en te suggereren hier nader onderzoek naar te doen.
Wethouder Van der Linden antwoordt dat het best mogelijk is dat er nog woningen met loden leidingen zijn. Bij de gemeente is niet bekend waar. De GGD heeft in deze de voorlichtende taak. 

STUKKEN TER BESPREKING

4

De bespreking richt zich op het onderdeel 'gebiedsaanduiding tariefzones' en de procedure voor de uitbreiding van gebieden met betaald parkeren.

min
Besluit

Mevrouw Bouwknegt spreekt in namens bewoners van de Hugo de Grootlaan. 

De commissie kan zich over het algemeen goed vinden in het voorstel. Alleen het CDA geeft aan geen voorstander te zijn van massieve uitbreiding van potentieel te reguleren gebied. De commissie is blij dat de positie van tegenstanders van parkeerregulering in het stappenplan is versterkt. Beter voor Dordt brengt in dat er altijd een enquête moet worden gehouden, niet alleen als de tegenstanders daar expliciet om vragen. Wethouder Van der Linden is bereid om hiertoe stap 5 in het stappenplan aan te passen. De commissie steunt deze wijziging. Deze wijziging zal voor de raadsvergadering van 17 december nog worden rondgestuurd.
Wethouder Van der Linden geeft aan dat er nog een raadsvoorstel over tariefdifferentiatie komt. Hij gaat na het raadsbesluit snel de procedure voor de driehoek en de Nagtegaalplaats opstarten. Stap 1 van het stappenplan is daarvan al ingevuld.

De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te agenderen. Het CDA zal ene stemverklaring afleggen.

5

De bespreking richt zich op de volgende politieke vragen:

- Is het budget van 4,5 ton per jaar afdoende voor wat er vanuit de top 20 gerealiseerd moet worden? (Beter voor Dordt)
- Is de volgorde in de top 20 wat de raad betreft ook de volgorde van uitvoering? (Beter voor Dordt)
- Welke resultaten mogen we van het college verwachten? (VVD)
- Zijn de op te leveren projecten en locaties voldoende specifiek benoemd en afgebakend? (VVD)
- Welke lering trekken we uit de top 20 voor de toekomst en veilige wegontwerpen? (CU-SGP)

min
Besluit

De heer Bohlander spreekt in namens de Fietsersbond Drechtsteden.

De commissie kan zich vinden in het voorstel. Wel zijn er nog oproepen om de inwoners die hebben geparticipeerd te blijven betrekken bij de uitvoering en bij de uitvoering werk met werk te maken. Ook wordt gevraagd naar het informeren van de raad over de voortgang van de uitvoering en de effecten van de maatregelen.

Wethouder van der Linden geeft aan dat werk met werk maken betekent dat sommige punten iets later aangepakt worden, maar dat dat wel geld bespaart. Hij kan geen garantie geven dat er na uitvoering van de maatregelen geen ongevallen meer gebeuren. De stad en het verkeer blijven zich namelijk ontwikkelen. Het college gaat vanaf 2020 periodiek rapporteren: één keer per jaar in aanloop naar Kadernota zodat de raad desgewenst bij de Kadernota het budgettaire kader kan aanpassen.

De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te agenderen. 

6

Het initiatiefvoorstel is naar aanleiding van eerdere besprekingen gewijzigd. Het is aan de commissie zich uit te spreken over het gewijzigde initiatiefvoorstel.

min
Besluit

Veel fracties geven aan een oplossing voor het probleem te willen, maar te twijfelen of het voorstel van het CDA de beste oplossing is en of het uitvoerbaar is binnen het voorgestelde budget. Een aantal fracties geeft ook aan dat de aanpak van het probleem onderdeel moet zijn van de bredere sportparkenvisie.

Wethouder Van der Linden geeft aan dat er grosso modo 100.000 euro nodig is voor het autoparkeren en 250.000 euro voor een fietsbrug. Voor het autoparkeren kan dekking binnen de EPV worden gevonden. Voor het fietstracé inclusief fietsbrug ontvangt de wethouder graag een opdracht van de raad met een taakstellend budget. Dekking moet daarvoor ook nog worden gevonden.

Het CDA bekijkt of het initiatiefvoorstel hier nog op aangepast moet worden voordat er in de raad over wordt gestemd.

7

min
Besluit

Vanwege het late tijdstip wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende commissievergadering. Wel wordt het college verzocht de notitie voor die tijd aan te vullen met een reactie op de memo van de bewoners van Wilgenwende.

8

min
Besluit

Vanwege het late tijdstip wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende commissievergadering.

9

min
Besluit
De meeste fracties zijn over het algemeen tevreden met de aangepaste variant voor de ontsluiting van de woningen. Een aantal fracties is niet gelukkig met de oplossing. Wel leeft nog de vraag waarom alternatieve routes voor de bouwweg voor het college geen optie zijn.

Wethouder Stam zegt nogmaals toe dat ontsluiting van de woningen aan de parkrand conform variant 1 zal verlopen en dat ontsluiting van de bebouwing aan het volkstuinencomplex middels eenrichtingsverkeer zal verlopen via de noordelijke ontsluitingsroute door het park naar de Smitsweg. De suggestie van De Vrije Tuinder voor een mogelijke bouwwegroute over de volkstuinenlocatie kwam voor hem als verrassing en ook te laat. Als de aannemer volgende maand niet kan starten gaat hun prioriteit naar andere projecten. 

De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.

10

De agendapunten 7 t/m 10 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.

Agendadeel

11

De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de moties waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder wordt de commissie gevraagd kennis te nemen van het overzicht. Verdere vragen over de stand van zaken van afzonderlijke moties kunnen per email bij de griffie worden ingediend.

min
Besluit
Op verzoek van Beter voor Dordt en de VVD wordt motie M43 'extra parkeerplaatsen' nog niet afgevoerd. Er wordt wel met delen van de wijk gesproken, maar er zijn nog geen concrete plannen en er is nog niets gerealiseerd.
Het CDA spoort het college aan snel met invulling van de motie Locatie Zomerkermis Dordrecht te komen.

Voor het overige stemt de commissie in met het afvoeren van de moties waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder neemt de commissie kennis van het overzicht.

12

De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de toezeggingen waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder wordt de commissie gevraagd kennis te nemen van het overzicht. Verdere vragen over de stand van zaken van afzonderlijke toezeggingen kunnen per email bij de griffie worden ingediend.

min
Besluit
Op verzoek van Beter voor Dordt wordt toezegging 190910/T5 'Beantwoording parkeerproblemen Oudelandshoek' nog niet afgevoerd. Voor het overige stemt de commissie in met het afvoeren van de toezeggingen waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder neemt de commissie kennis van het overzicht.

14

min
Besluit

Op verzoek van de VVD wordt de ontsluiting van Wilgenwende toegevoegd aan de commissieagenda van 10 december. Ook de renovatie van de Engelenburgerbrug wordt aan die agenda toegevoegd. Verder stemt de commissie in met de termijnagenda.

Het CDA vraagt om opheldering over de bestuurlijke planner van het college die onderaan de termijnagenda is opgenomen. De nodige onderwerpen hadden volgens die planner al aan de raad aangeboden moeten zijn.

15

min
Besluit

De heer Kleinpaste (GewoonDordt) verzoekt om een evaluatie van de commissievergaderingen.

16

min
Besluit

De vergadering wordt om 23.14 uur gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: H van der Linden / BCM Stam
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.