Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2291516
Aanvang-sluiting 19-11-2019 20:00 - 19-11-2019 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 19 november 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De commissie besluit agendapunt 3 'Vragen aan het college' na agendapunt 7 te behandelen. Met die wijziging wordt de agenda vastgesteld. 

2

min
Besluit

De commissie stemt in met de uitgewerkte tekstwijziging bij de besluitenlijst van 15 oktober. Met die wijziging stelt de commissie de besluitenlijsten van 15 en 30 oktober 2019 vast.

3

min
Besluit

 • Mevrouw Klein-Hendriks (CU-SGP) stelt vragen over de verbeterplannen voor de spoorlijn Leiden-Dordrecht en de vooruitzichten op een lightrailverbinding in Dordrecht voor 2040. 
  Wethouder van der Linden antwoordt dat hij graag iets meer achtergrondinformatie geeft. Hij zal een uitgebreid schriftelijk antwoord aan de commissie sturen.

 • De heren Kleinpaste (Beter voor Dordt) en Kuhlmann (VVD) stellen vragen stellen over de betrokkenheid van de wethouder bij de her-aanbesteding van de Waterbus en de borging van het huidige voorzieningenniveau.
  Wethouder Van der Linden antwoordt dat hij zeker voldoende betrokken is geweest via de regio. Er is overleg met de heer Vat (portefeuillehouder regio) die overleg met provincie heeft. De wethouder blijft het volgen.    

 • De heer Kuhlmann (VVD) stelt vragen over het oneigenlijk gebruik van laadpalen voor elektrische auto's.
  Wethouder Van der Linden antwoordt dat hij kan bijhouden of laadpalen voldoende wordt gebruikt. Het college heeft een aantal keer ook een app-groep van gebruikers georganiseerd. Er is een landelijke pilot met sensors. In de toekomst wordt smart charging ook mogelijk, dan kan er beter op oneigenlijk gebruik gehandhaafd worden. Volgens het verkeersbesluit kan er nu ook al gehandhaafd worden, maar dit heeft nu geen prioriteit bij handhaving. Daarnaast is nu nog moeilijk vast te stellen of oneigenlijk gebruik plaatsvindt.

 • De heer Oostenrijk (CDA) stelt vragen over wanneer betaling per minuut in gemeentelijke parkeergarages wordt ingevoerd.
  Wethouder Van der Linden antwoordt dat het pas ingevoerd kan worden als het technisch mogelijk is. Daar is een investering voor nodig in de apparatuur. De verwachting is dat het in het 2e of 3e kwartaal van 2020 is geregeld.

 • De heer Oostenrijk (CDA) stelt vragen over het niet functioneren van de verkeerslichten en de straatverlichting op de kruising Crayensteynstraat en spoorwegovergang.
  Wethouder Van der Linden komt hier schriftelijk op terug.

 • De heer Van der Klaauw (Beter voor Dordt) stelt vragen over de langslepende discussie over de moerascipres aan de Sluisweg. Deze vragen worden schriftelijk beantwoord.

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit
De commissie bespreekt de thema's kappen, vergunningprocedures, bomenlijst, herplantplicht, communicatie, onveilige bomen, monumentale bomen, bomendepot en bomenfonds.

Wethouder Stam concludeert dat een meerderheid van de fracties voor een bomenfonds is. Er zitten wel risico’s aan vast, dat moet goed afgewogen worden. Hij gaat bekijken of communicatie anders vorm gegeven kan worden. Bij bouwplannen moet ervoor gezorgd worden dat er voldoende groen in de wijk komt. De raad kan zelf in de Omgevingsvisie waarborgen daarvoor opnemen.

Wethouder Stam gaat met de opmerkingen aan de slag en komt later met concrete voorstellen over een bomenfonds, de bomenlijst en de APV.

5

Agendapunten 4 en 5 worden gezamenlijk besproken. De vraag aan de commissie is richtinggevende uitspraken te doen over onder andere de actualisatie van de bomenlijst, het bomenfonds, (op te leggen) herplant en kapvergunningen. Op basis daarvan komt het college later met uitvoeringsvoorstellen.

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.

6

De bouwenvelop wordt aan de hand van een presentatie toegelicht. De commissie kan hier vervolgens vragen bij stellen, suggesties bij meegeven en zich uitspreken over welke sturingsbehoefte zij heeft in het vervolgproces.

min
Besluit

Projectleider mevrouw Irvani, stedenbouwkundige mevrouw Bollen en beleidsadviseur Gersonius geven een presentatie over de bouwenvelop scholenlocatie Noordendijk.

De commissie reageert over het algemeen positief op de geschetste randvoorwaarden en de participatie-aanpak via een bewonerscommissie. Er worden opmerkingen gemaakt en vragen gesteld over parkeernormen, doelgroepen, de verbinding met andere wijken, randvoorwaarden voor de marktpartijen,  kindvriendelijkheid van de wijk en de verhuizing van verenigingen. Verschillende partijen hechten eraan de zuidoever van de Vlij volledig toegankelijk te houden.

Wethouder Sleeking geeft aan dat alle opmerkingen worden gespiegeld aan de stukken die er liggen. De planning is dat begin 2022 wordt gestart met de bouw. In de commissie Fysiek wordt de voortgang bewaakt en besproken. De scouting krijgt een plek binnen het plangebied. De kosten daarvan worden binnen de grondexploitatie verwerkt. De bouwenvelop wordt in januari in de markt gezet.

7

min
Besluit

Er wordt ingesproken door de heer Schaap (bewoner Sterrenburg), mevrouw Havers (namens buurtbewoners omgeving Vlietweg), de heer Heuseveldt (bewoner Nagtegaalplaats) en de heer Versloot (uit gebied H). De commissie stelt de insprekers de nodige vragen die door de insprekers worden beantwoord.

Ten aanzien van het vervolg besluit de commissie een knip te maken. Voor de voorstellen over de tarieven is brede steun. Dat kan wat de commissie betreft in de hamerraad van 26 november worden afgehamerd zodat de nieuwe tarieven per 1 januari 2020 ingevoerd kunnen worden. De commissie besluit om in de commissie van 26 november nog inhoudelijk te spreken over de uitbreiding van gereguleerde gebieden.

Agendadeel

8

De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de moties waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder wordt de commissie gevraagd kennis te nemen van het overzicht. Verdere vragen over de stand van zaken van afzonderlijke moties kunnen per email bij de griffie worden ingediend.

min
Besluit

Vanwege het late tijdstip wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de vergadering van 26 november.

9

De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de toezeggingen waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder wordt de commissie gevraagd kennis te nemen van het overzicht. Verdere vragen over de stand van zaken van afzonderlijke toezeggingen kunnen per email bij de griffie worden ingediend.

min
Besluit

Vanwege het late tijdstip wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de vergadering van 26 november.

10

min
Besluit
Vanwege het late tijdstip worden de nieuwe behandelvoorstellen in de commissie van 26 november afgehandeld.

11

min
Besluit

De commissie besluit de presentatie naar aanleiding van de motie Bereikbaar Dordrecht te agenderen voor 10 december. De inhoudelijke behandeling van het onderdeel 'gebieden' uit het voorstel over parkeerregulering wordt toegevoegd aan de agenda van 26 november.

Voor het overige stemt de commissie in met de termijnagenda.

12

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

13

min
Besluit

De vergadering wordt om 23.55 uur gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: MG Stolk
Portefeuillehouder: BCM Stam / PH Sleeking / H van der Linden
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.