Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2291498
Aanvang-sluiting 15-10-2019 20:15 - 15-10-2019 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 15 oktober 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.15 uur. 

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Wethouder Stam doet een mededeling over veiligheid van brugbedieningen in Dordrecht. Aanleiding is een ongeluk in 2015 met een brugbediening in Zaanstad. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft daar onderzoek naar gedaan. Naar aanleiding daarvan is in Dordrecht de veiligheid ook gecontroleerd. Daarbij zijn een aantal tekortkomingen geconstateerd. Die worden zo snel mogelijk opgelost. Als er kosten aan verbonden zijn komt de wethouder daarmee bij de raad terug.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de adviescommissie van 8 oktober 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

De heer Bakker (voorzitter Platform Spoor en Geluid Dordrecht) spreekt in over de recente uitspraak van de rechter over het parkeren van treinen langs de Crayensteynstraat.

min
Besluit

De heer Bakker (voorzitter Platform Spoor en Geluid Dordrecht) spreekt in over de recente uitspraak van de rechter over het parkeren van treinen langs de Crayensteynstraat.

4

min
Besluit

  • De heer Tutupoly (Beter voor Dordt) stelt vragen over de gevaarlijke kruising Van Eesterenplein en Groene Zoom nabij de HEMA. Wanneer wordt de kruising concreet aangepakt?
    Wethouder Van der Linden antwoordt dat de aanpak van de kruising volgend jaar wordt meegenomen bij de aanpak van het winkelcentrum. 

  • De heer Tutupoly (Beter voor Dordt) stelt vragen over het aanbieden van restafval in een milieustraat. Wat is status van de gesprekken met HVC?    
    Wethouder Van der Linden antwoordt dat er een omgevingsvergunning voor nodig is. Deze is momenteel in procedure.  

  • De heer Gündogdu (Beter voor Dordt) stelt vragen over signalen dat veelvuldig busritten van Qbuzz uitvallen en daar de passagiers de dupe van worden. Welke acties heeft het college genomen richting QBuzz en de provincie?  
    Wethouder Van der Linden antwoordt dat de provincie twee keer eerder met QBuzz heeft gesproken. Er zijn toen aanpassingen in de dienstregeling doorgevoerd. Daarna is het een stuk verbeterd. Hem zijn geen recente klachten bekend. De wethouder spreekt binnenkort de gedeputeerde hierover en zal het dan inbrengen.

STUKKEN TER BESPREKING

5

min
Besluit

De door het college voorgestelde maatregelen worden door de commissie besproken aan de hand van de raadsinformatiebrief Maatregelen verkeersveiligheid Merwedestraat en Oranjelaan (RIS-dossier 2477638)

De commissie adviseert de raad het burgerinitiatief 'Hantering van de maximaal toegestane snelheid op de Merwedestraat en naast gelegen Parallelweg' als hamerstuk te agenderen middels het ontwerp raadsbesluit dat door de griffier is opgesteld.

6

De agendapunten 5 en 6 worden gezamenlijk besproken. De fracties krijgen voor het geheel één 1e en één 2e termijn.
De raadsinformatiebrief komt voort uit het burgerinitiatief en de eerdere bespreking daarvan in de commissie. De centrale vraag is of met de voorgestelde maatregelen voldoende gehoor wordt gegeven aan het verzoek uit het burgerinitiatief en wat de commissie de raad adviseert over de afhandeling van het burgerinitiatief.

min
Besluit

De commissie kan zich in meerderheid vinden in de voorgestelde maatregelen. Alleen het CDA en GewoonDordt geven aan tegen het terugbrengen van het aantal rijstroken van twee naar een te zijn. Dit lost volgens deze fracties het probleem niet op. Alleen intensievere en structurelere handhaving op snelheid is de oplossing. De overige fracties vinden de vermindering van het aantal rijstroken ook niet de meest ideale oplossing, maar voor de korte termijn wel een relatief eenvoudige en kostenefficiënte die de verkeersveiligheid vergroot. Daarbij wordt ook verwezen naar het positieve advies van professionals, zoals de politie. 
Vragen zijn er nog over of het stuk Noordendijk - Prins Hendrikbrug ook één rijstrook kan worden, waarom niet voor extra zebrapaden wordt gekozen, hoe het zit met doorstroming ten tijde van werkzaamheden aan de N3, het oversteken van de busbaan en het fietspad door afslaand verkeer richting Stadswerven en de Jumbo en het gebrek aan instrumenten en bevoegdheden om als gemeente te kunnen handhaven. 

Wethouder Van der Linden geeft aan dat de gemeente niet over flitspalen gaat. Het Openbaar Ministerie is zeer terughoudend in het plaatsen van flitspalen. Het Rijk ziet op dit moment geen aanleiding om de bevoegdheden van BOA’s uit te breiden. Meer gemeenten willen dat graag, maar dit is een langlopend dossier. Extra zebrapaden kan alleen samen met extra verkeerslichten. Daarom stelt het college dit nu niet voor. Het college gaat het effect van de maatregelen monitoren. De wethouder komt nog terug op de veiligheid van het bestaande zebrapad bij BOB Autowas en Struyk Verwo en het oversteken van de busbaan en het fietspad door afslaand verkeer bij Stadswerven en de Jumbo. Het aantal rijstroken voor het stuk Noordendijk - Prins Hendrikbrug gaat de wethouder nog bekijken. Als blijkt dat er hard wordt gereden en er veel in wordt gehaald kan het alsnog aanleiding zijn er één rijstrook van te maken.

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen en het burgerinitiatief 'Hantering van de maximaal toegestane snelheid op de Merwedestraat en naast gelegen Parallelweg' als hamerstuk te agenderen middels het ontwerp raadsbesluit dat door de griffier is opgesteld.

7

min
Besluit

De heer Verbakel spreekt in namens Stichting Drechtse Stromen en de Coöperatie Drechtse Energie. De heer Janssen spreekt in namens het Platform Duurzaam Dordrecht.

De commissie kan zich op hoofdlijnen vinden in de startnotitie. Wel zijn er nog vragen over de duurzaamheid en capaciteit van en gebrek aan concurrentie bij het warmtenet, de startnotitie over circulaire economie, de onderbouwing van de 1 miljoen euro voor de uitvoering van de prestatielijnen uit de startnotitie en de aangenomen motie over een revolving fund.

Wethouder Van der Linden geeft aan dat de startnotitie circulaire economie eind dit jaar komt. Er zijn veel landelijke financiële regelingen voor particulieren en bedrijven. Het college kijkt eerst of dat de boel afdekt. Als er dan nog iets mist gaat het college het zelf oppakken. Op dit moment mist het college niks. In de 1e kwartaal van 2020 moet het pallet aan landelijke regelingen wel duidelijk zijn. Dan komt college er bij de commissie op terug. Warmtenet en HVC: dit draait nu op afval. Geothermie is wel een duurzame bron. Onze bodem biedt daar voldoende ruime voor. Er wordt nu onderzoek gepleegd naar de beste plekken om aardwarmte naar boven te halen. Resterende technische vragen over onder andere het budget van 1 miljoen worden zo snel als mogelijk technisch beantwoord.

De commissie besluit de raad te adviseren de startnotitie als hamerstuk te agenderen. Als de beantwoording van de resterende technische vragen daar aanleiding toe geeft kan de raad er altijd nog een bespreekstuk van maken.

8

min
Besluit

De fractie van GroenLinks licht het initiatiefvoorstel toe. Het lange termijn perspectief ontbreekt nog te veel. We overtuigen ons onvoldoende dat we er in 2050 ook zijn met energieneutraal. We moeten dit tot 2030 concreter invullen en voor na 2030 een ruwe schets maken.

De commissie spreekt zich positief uit over het initiatiefvoorstel. De startnotitie Duurzame Stad en het initiatiefvoorstel versterken elkaar. Wel vindt de commissie het advies van het college bij het initiatiefvoorstel niet op alle punten duidelijk en is de houding van het college te afwachtend.

Wethouder Van der Linden geeft aan dat het een aardig initiatiefvoorstel is, maar dat het lastig is om verder te kijken dan 8 of 10 jaar. Daardoor is voorspellen voor 2030 en verder lastig. De in het initiatiefvoorstel gevraagde planning zal hij betrekken bij de update van de Regionale Energiestrategie.

De commissie besluit de raad te adviseren het initiatiefvoorstel als hamerstuk te agenderen.

9

De agendapunten 7, 8 en 9 worden gezamenlijk besproken in de vorm van een algemene bespreking over de energietransitie. De fracties krijgen voor het geheel één 1e en één 2e termijn.
Over de startnotitie en het initiatiefvoorstel is het aan de commissie om de raad te adviseren over de afhandeling hiervan.

min
Besluit

De commissie neemt de antwoordbrief van het college voor kennisgeving aan.

Agendadeel

10

min
Besluit

Vanwege het tijdstip wordt dit agendapunt doorgeschoven naar een volgende vergadering.

11

min
Besluit

Vanwege het tijdstip wordt dit agendapunt doorgeschoven naar een volgende vergadering.

13

De vraag aan de commissie is of zij behoefte heeft aan een bijpraatsessie en of dat dan binnen of buiten een formele commissievergadering plaats moet vinden, al dan niet op locatie.

min
Besluit

De commissie spreekt haar interesse uit voor een bijpraatsessie, bij voorkeur op locatie.

14

min
Besluit

GroenLinks stelt voor de bespreking van de concept motie over bodemsanering onderdeel te laten zijn van een brede discussie over bodemsanering en bodembeleid. Dit wordt op de termijnagenda geplaatst.
Voor het overige stemt de commissie in met de termijnagenda.  

15

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

16

min
Besluit

De vergadering wordt om 23.34 uur gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: O Soy
Portefeuillehouder: H van der Linden
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.