Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2291489
Aanvang-sluiting 08-10-2019 20:00 - 08-10-2019 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 08 oktober 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de adviescommissie van 17 september 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

 • De heer Kleinpaste (GewoonDordt) vraagt waarom de commissie en de raad niet actief zijn geïnformeerd over de maatregel om op de Merwedestraat één rijstrook als busbaan te gaan gebruiken.  
  Wethouder Van der Linden antwoordt dat de gewoonte is dat de raad vroegtijdig wordt geïnformeerd. De RIB is ook op het raadsinformatiesysteem  gepubliceerd voordat het in de krant kwam.    

 • De heer Van der Klaauw (Beter voor Dordt) vraagt of het klopt dat de Wantijbrug in een zorgwekkende staat van onderhoud verkeert en of de verkeersveiligheid daarmee in gevaar is.  
  Wethouder Van der Linden antwoordt dat de brug hard toe is aan groot onderhoud. Rijkswaterstaat heeft goed door hoe de staat van onderhoud is. Het zal niet zo zijn dat we hierop nog jaren wachten, het onderhoud moet snel opgepakt worden. De verkeersveiligheid is niet in het geding.    

 • Mevrouw Van den Bergh (PvdA) vraagt wat het college gaat doen na de uitspraak van de rechter dat er geen treinen meer mogen worden geparkeerd op de opstellocatie bij de Krommedijk.  
  Wethouder Van der Linden antwoordt dat hij eerst de de uitspraak van de rechter gaat bestuderen. Ook gaan er gesprekken met omwonenden worden gevoerd. Wanneer de commissie nader wordt geïnformeerd hangt van het voorgaande af.    

 • De heer Chapel (CDA) vraagt naar de stand van zaken m.bt. de aanpak van de rattenplaag in Crabbehof.  
  Wethouder Stam antwoordt dat HVC op pad is gestuurd. De laatste tijd zijn er geen meldingen van ratten meer binnen gekomen. Als dat wel het geval is moeten inwoners dat bij de gemeente melden.    

 • De heer Van den Assem (PVV) vraagt waarom het college de minister een brief over 80 op de N3 heeft gestuurd.
  Wethouder Van der Linden antwoordt dat hierover in 2017 een amendement is aangenomen door de raad. De vorige minister stond niet open voor aanpassing van de maximum snelheid. De actuele stikstofdiscussie is een goede aanleiding om het nog eens onder de aandacht te brengen.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Op 18 juni concludeerde de commissie in meerderheid dat het toen voorliggende raadsvoorstel niet naar de raad kon. Het is aan de commissie zich uit te spreken over het nu voorliggende raadsvoorstel en de raad te adviseren over het te nemen besluit.

min
Besluit

De heer Zevenhoven spreekt in namens De Vrije Tuinder.

Diverse fracties benadrukken dat de vereniging een zinvolle rol vervult en niet zelf om verhuizing heeft gevraagd. Zij worden daartoe gedwongen vanwege plannen voor woningbouw. Daarom moet de gemeente het netjes oplossen. Daarbij wordt verwezen naar de motie Flora & Fauna die de raad in 2015 heeft aangenomen. Er wordt ook verwezen naar de grondexploitatie die voldoende geld op zou brengen om de verhuizing goed te regelen. Is het niet eerlijker om wijkvoorzieningen niet ten laste te brengen van een verenging die gedwongen moet verhuizen? De voorkeur van diverse fracties gaat nog steeds uit naar verhuizing naar de Domela Nieuwenhuizenweg. Er wordt gevraagd naar welke afspraken er met De Vrije Tuinder zijn voor 2020 en hoe lang het college het budget van 260.000 euro beschikbaar wil houden voor De Vrije Tuinder.

Wethouder Stam geeft aan dat er na juni goede gesprekken met de vereniging zijn geweest. De marktontwikkeling gaat zo snel dat vastgestelde prijzen niet lang houdbaar zijn. Het college gaat de vereniging helpen bij het zoeken naar nieuwe plek. De bouwplannen komen niet in gevaar bij de verlenging van het contract met een jaar. De wethouder is bereid om 260.000 euro nog 8 of 9 maanden voor De Vrije Tuinder gereserveerd te houden tijdens het onderzoek naar een nieuwe locatie. Vanuit de grondexploitatie worden ook andere ontwikkelingen in Wielwijk gefinancierd.

De commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te agenderen. Politieke vragen: Is deze verhuizing nodig en wenselijk? Zo ja, willen we de verhuizing naar de Domela Nieuwenhuizenweg mogelijk maken door het extra benodigde budget daarvoor uit te trekken? Als spreektijd voor de raad voor 2 minuten per fractie afgesproken. De commissie verzoekt het ontwerp raadsbesluit aan te passen om onduidelijkheid over de vast te stellen vertrekdatum te voorkomen. 

5

Op 10 september hebben de initiatiefnemers hun burgerinitiatief in de commissie toegelicht. Het college heeft ook een advies uitgebracht. Het is nu aan de commissie zich over het burgerinitiatief uit te spreken en de raad te adviseren over het te nemen besluit.

min
Besluit

De commissie is positief en enthousiast over het burgerinitiatief, ondanks een aantal risico's die er voor de gemeente en de initiatiefnemers zijn op het gebied van de financiën.

De commissie adviseert de raad het als hamerstuk te agenderen.

6

min
Besluit

Diverse fracties geven aan dat zij nog de nodige informatie en cijfermateriaal missen. Het college moet niet alleen bouwen op metingen van Rijkswaterstaat, maar ook zelf regelmatig metingen verrichten. Ook in de woningen omdat er, ondanks alle voorzieningen die er zal zijn, toch geluidsbelasting wordt ervaren. Het college wordt verzocht om richting Rijkswaterstaat te lobbyen voor een bijdrage aan de oplossing van het probleem. Bij het groot onderhoud aan de N3 moet ook rekening worden gehouden met de mogelijkheid van het realiseren van een geluidsscherm. Ook wordt verzocht te monitoren in hoeverre het dubbellaags ZOAB, de extra bomen en een eventuele verlaging van de maximum snelheid op de N3 het geluidsprobleem oplossen.

Omdat de portefeuillehouder vanuit het college niet aanwezig is wordt afgesproken alle vragen en opmerkingen van de commissie te bundelen en deze met verzoek om reactie aan de portefeuillehouder voor te leggen, inclusief de opdracht om de lobby richting Rijkswaterstaat op te pakken. In afwachting daarvan wordt het burgerinitiatief terug verwezen naar de termijnagenda van de commissie.

8

min
Besluit

De commissie stemt in met het verzoek van de heer Oostenrijk (CDA) om het gewijzigde initiatiefvoorstel Parkeerproblematiek en fietsveiligheid Oranje Wit in november in de commissie te bespreken.
De commissie stemt voor het overige in met de voorliggende termijnagenda.

9

min
Besluit

De heer Gündogdu (Beter voor Dordt) stelt de vervaging van de grenzen en afbakening tussen de commissies Fysiek en Grote Projecten aan de orde. De commissie herkent deze vervaging. De commissiegriffier wordt verzocht een evaluatiemoment en/of voorstel over de afbakening tussen de commissies te arrangeren om dat scherper te krijgen. Dat zou in beide commissies op tafel moeten komen.

10

min
Besluit

De vergadering wordt om 22.44 uur gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: JD Veldman
Portefeuillehouder: BCM Stam / PH Sleeking / H van der Linden
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.