Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2291477
Aanvang-sluiting 17-09-2019 20:00 - 17-09-2019 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 17 september 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De commissie besluit de agendapunten 5 en 6 over de Parkrand vanavond niet te behandelen en terug te verwijzen naar de termijnagenda. De commissie wil eerst de beantwoording van de vragen van de VVD afwachten en wil dit onderwerp ook koppelen aan de ontsluiting van Amstelwijck en Wilgenwende. Met deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.

2

min
Besluit
De besluitenlijst van de adviescommissie van 10 september wordt gewijzigd vastgesteld met de volgende aanvulling bij agendapunt 7 over parkeerproblemen Oudelandshoek:

"Beter voor Dordt vraagt expliciet aan de wethouder of er al onderzoek is gedaan naar mogelijke parkeerplaatsen voor busjes. Dit omdat zij een oplossing wil voor alle bewoners en het niet een kwestie is van busjes wegpesten. Daarbij speelt ook veiligheid een belangrijke rol, nu kinderen achter de busjes vandaan komen en niet zichtbaar zijn voor het overige verkeer. Wethouder Van der Linden geeft aan dat hij de achterstand in informatieverstrekking richting de commissie zal inlopen binnen een termijn van drie weken."  

De VVD ziet een eerdere toezegging van wethouder Van der Linden over bedrijfsbusjes qua termijn graag gekoppeld aan de toegezegde termijn rondom Oudelandshoek. Andere fracties hebben daar bedenkingen bij. De griffier gaat na of deze koppeling in de vergadering van 10 september aan de orde is geweest.

3

min
Besluit

 • Mevrouw De Feo Dudok (SP) stelt vragen over zwerfafval in Crabbehof en het daarbij faciliteren van het buurtpreventieteam. Kan het buurtpreventieteam op korte termijn gefaciliteerd worden met een afgesloten ruimte/container in de directe buurt waar zij het zwerfafval kunnen opslaan en HVC het regelmatig komt legen? En zou er meer ingezet kunnen worden op handhaving in burger om mensen op heterdaad te betrappen bij het veelvuldig neergooien van afval/grofvuil en deze mensen fors te kunnen beboeten?
  Wethouder Stam antwoordt dat het college het probleem ook signaleert. Binnenkort is er een overleg over of er een andere aanpak mogelijk is. Als er duidelijkheid is na het overleg meldt het college dit aan de commissie.

 • De heer Van der Meer (GroenLinks) vraagt het college of zij wil toezeggen dat zij, alvorens tot kap van een monumentale Moerascypres aan de Achterhakkers/Sluisweg wordt overgegaan, eerst de artikel 40-vragen van GroenLinks beantwoordt en eventuele behandeling daarvan in de commissie/raad afwacht en eerst kennis neemt van de ingekomen bezwaren en deze serieus wil overwegen.
  Wethouder Sleeking antwoordt dat het college de grond op die locatie niet kan saneren zonder dat de boom verwijderd wordt. Het college gaat nog wel een keer goed kijken of andere oplossingen mogelijk zijn. Het college wacht sowieso de volledige bezwaarprocedure af omdat de boom op de monumentale bomenlijst staat.

 • De heer Soy (Beter voor Dordt) vraagt het college of zij de mogelijkheden voor een rookvrij busstation met een rookzone wil verkennen.
  Wethouder Sleeking antwoordt dat dit valt in de portefeuille van wethouder Van der Linden. Hij brengt het onder zijn aandacht. Alle betrokken partijen zullen hier samen afspraken over moeten maken.

STUKKEN TER BESPREKING

4

In de commissie van 10 september heeft het sprekersplein plaatsgevonden. Vanavond is de inhoudelijke behandeling van het voorstel aan de orde.

min
Besluit

De commissie stelt de nodige vragen bij de diverse onderdelen van de herziening van de structuurvisie: • Amstelwijck: Er zijn vragen over of de tekst in de herziening van de structuurvisie aansluit bij eerdere besluiten van de raad (CU-SGP, Beter voor Dordt, CDA).

 • Sportpark Corridor: Er is verwondering dat het minimum van 20 meter als afstand tussen de huidige en nieuwe woningen in de structuurvisie staat. Hoort dit niet thuis in een bestemmingsplan? (CU-SGP, Beter voor Dordt, CDA, PvdA)

 • Krommedijk: Er zijn nog veel onduidelijkheden voor dat gebied. Is het niet te prematuur om dat in herziening van de structuurvisie op te nemen? (CDA)

 • Noordendijk: Waarom de invulling met vooral luxe woningen? Waarom ontwikkelaars niet iets meer ruimte geven voor een gemengde invulling? (GroenLinks)

 • Zonnecentrales: Gemeente komt er niet met alleen binnenstedelijke oplossingen. Wat betekent dat dan voor buitengebied op lange termijn (GroenLinks)? Moeten we in de structuurvisie eisen opnemen ten aanzien van de mogelijkheid voor zonnepanelen op daken (GewoonDordt)? Er is de wens eerst een bredere discussie over de inrichting van het buitengebied te voeren (Beter voor Dordt, CDA, PvdA)

  Wethouder Sleeking geeft aan dat de procedure rondom de structuurvisie behoorlijk is vertraagd en is ingehaald door concrete planvorming. Er wordt al gewerkt aan een 4e herziening van de structuurvisie. Daarin krijgen onder andere duurzaamheidsmaatregelen een plek. Zonnecentrales: In de provinciale structuurvisie wordt uitgesloten dat op landbouwgronden zonneweides worden gerealiseerd. Er is dus stringent beleid vanuit de provincie. Dit is ook niet toegestaan in de Biesbosch. Afstandscriterium van 20 meter: Dit is maatwerk omdat is voorzien dat de omgeving gaat reageren op de plannen. Dit is er naar aanleiding van zienswijzen er in gekomen. De wethouder zegt toe dat hij nog een korte toelichting naar de commissie stuurt over waarom dit criterium is opgenomen en wat de juridische aspecten daarbij zijn.

  De commissie besluit de raad te adviseren het voorstel als hamerstuk te agenderen. Als er amendementen worden ingediend wordt het automatisch een bespreekstuk.

5

min
Besluit

Dit agendapunt is niet behandeld en door de commissie terug verwezen naar de termijnagenda. De commissie wil eerst de beantwoording van de vragen van de VVD afwachten en wil dit onderwerp ook koppelen aan de ontsluiting van Amstelwijck en Wilgenwende.

6

De agendapunten 5 en 6 worden gezamenlijk besproken. Het is geagendeerd op verzoek van Beter voor Dordt en de VVD. Bespreekpunt is of in voldoende mate met omwonenden is afgestemd, wat het gewenste vervolg is en hoe de fasering er uit ziet.

min
Besluit

Dit agendapunt is niet behandeld en door de commissie terug verwezen naar de termijnagenda.

8

min
Besluit

Beter voor Dordt verzoekt het onderwerp zwerfafval op korte termijn te agenderen. De commissie ziet wel graag een combinatie met het Rekenkamerrapport over afvalbeheer omdat deze ook op dit onderwerp in gaat. Het rapport wordt in november of december verwacht. De griffier gaat bij de Rekenkamercommissie na of het rapport wellicht eerder aan de raad kan worden aangeboden.

De commissie neemt verder kennis van de termijnagenda.

9

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

10

min
Besluit

De vergadering wordt om 22.11 uur gesloten.

11

Besloten bespreking over de stand van zaken op dit dossier.

min
Besluit
De raadsinformatiebrief wordt in beslotenheid besproken. Nadat het college nadere informatie heeft verstrekt wordt de raadsinformatiebrief nog een keer voor een besloten bespreking in de commissie geagendeerd.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: CM Jager
Portefeuillehouder: PH Sleeking / BCM Stam
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.