Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2291441
Aanvang-sluiting 11-06-2019 20:00 - 11-06-2019 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 11 juni 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

Aan de agenda wordt agendapunt 1.a. toegevoegd: insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen.
De heer Zevenhoven spreekt bij dit agendapunt in namens volkstuinvereniging De Vrije Tuinder.  

2

min
Besluit

De heer Kleinpaste (Gewoon Dordt) stelt naar aanleiding van een brief van Stichting Bunkerbehoud Dordrecht vragen over Bunker 622. Wat is het college van plan aan deze bunker te doen en te antwoorden aan deze stichting? Wethouder Reynvaan antwoordt dat de jaarlijkse inspectie naar de staat van onderhoud moet nog plaatsvinden. Zodra dat is gebeurd wordt de commissie hierover geïnformeerd. 

STUKKEN TER BESPREKING

3

De commissie heeft eerder verzocht om een gesprek met de WMC. De commissie kan de WMC vragen stellen over hun adviesrol bij grote en kleine (particuliere) bouwplannen.
Namens de WMC zijn aanwezig: Matthijs de Boer (voorzitter/stedenbouwkundige), Ineke de Visser (bouwhistoricus), Gerrit van Es (architect) en Peter Verstraten (burgerlid).

min
Besluit

Namens de Welstands- en Monumentencommissie (WMC) zijn aanwezig: Matthijs de Boer (voorzitter/stedenbouwkundige), Ineke de Visser (bouwhistoricus), Gerrit van Es (architect) en Peter Verstraten (burgerlid).
De commissie stelt diverse vragen aan de WMC die door de diverse WMC-leden worden beantwoord. Wat de commissie betreft is het goed het gesprek een vervolg te geven, zij het op andere wijze. De WMC organiseert een keer per jaar een fietstocht langs diverse locaties. De WMC nodigt commissieleden uit daarbij aan te sluiten. Daarnaast zijn commissieleden ook van harte welkom bij de openbare vergaderingen van de WMC. Deze worden op de website van de gemeente en in Dordt Centraal aangekondigd.

4

De commissie kan tijdens de consultatie een eerste reactie op het concept van de Lokale paragraaf van de Woonvisie geven langs 2 vragen:

  1. Steunt de commissie de inhoudelijke lijn zoals in het concept van de lokale paragraaf is verwoord?
  2. Wordt voldoende ingegaan op de diverse moties die het afgelopen jaar op het thema 'wonen' zijn aangenomen?

Het college zal tijdens de consultatie alleen toehoren. Op basis van de reactie van de commissie komt het college tot een definitieve lokale paragraaf die na het zomerreces inhoudelijk in de commissie wordt behandeld.

min
Besluit

De commissie is over het algemeen positief over het concept van de lokale paragraaf. De commissie geeft het college diverse vragen en punten mee waarop in de definitieve versie van de lokale paragraaf nader in gegaan moet worden. Deze definitieve versie wordt na de zomer verwacht. Wethouder Stam geeft aan dat ook de andere gemeenten in de Drechtsteden bezig zijn met hun lokale paragraaf. Deze gaan ook veelal in het 3e kwartaal ter besluitvorming naar de colleges en gemeenteraden.

5

min
Besluit

De commissie betrekt de raadsinformatiebrief bij de consultatie over de lokale paragraaf van de Woonvisie. De raadsinformatiebrief wordt wederom toegevoegd bij de bespreking van de definitieve versie van de lokale paragraaf.

6

De agendapunten 4, 5 en 6 worden gezamenlijk besproken.

De raadsinformatiebrief over Lokale Prestatieafspraken 2019 en de beantwoording van artikel 40-vragen over belemmering voor bouw van woningen voor jongeren zijn aan de agenda toegevoegd als input voor de consultatie over de lokale paragraaf van de Woonvisie. Als de commissie dat wenst kunnen deze eveneens ter bespreking worden toegevoegd als de definitieve lokale paragraaf op de agenda staat.

min
Besluit

De commissie betrekt de antwoordbrief bij de consultatie over de lokale paragraaf van de Woonvisie. De antwoordbrief wordt wederom toegevoegd bij de bespreking van de definitieve versie van de lokale paragraaf.

7

Het initiatiefvoorstel is aan de orde geweest in de commissie van 19 februari 2019. Het CDA heeft toen aangegeven dat de fractie bereid is nog een keer goed te kijken naar de scenario’s voor het verbeteren van de fietsveiligheid. De fractie heeft het voorstel aangepast.

min
Besluit

Er zijn drie insprekers die het woord tot de commissie richten: de heer Bozuwa (voorzitter voetbalvereniging Oranje Wit), de heer Seevinck (penningmeester korfbalvereniging Oranje Wit) en mevrouw Langerak (namens ouders van sportende kinderen op het sportpark).

Het CDA heeft als initiatiefnemer nog een keer goed gekeken naar de omvang van de kosten met behoud van de noodzakelijke onderdelen van het plan. Het initiatiefvoorstel lost het probleem volgens het CDA niet op, maar levert wel bijdrage aan fietsveiligheid. Niets doen is geen optie. De overige fracties onderschrijven het verkeersveiligheidsprobleem. Een aantal fracties geeft aan blij te zijn met de lagere kosten ten opzichte van het eerdere plan, maar het nog steeds een fors bedrag te vinden. Zij vragen zich af hoe reëel de inschatting van de kosten is en of het nog goedkoper kan. Ook heeft een aantal fracties nog twijfels bij het effect van onderdelen van het plan, zoals een gescheiden rijbaan en extra parkeerplaatsen.

Wethouder Van der Linden geeft aan dat het college twijfels heeft bij de raming in het initiatiefvoorstel en het voorgestelde plan niet te kunnen realiseren voor het genoemde bedrag van 220.000 euro. De wethouder biedt aan de raming nog een keer tegen het licht te houden zodat er zekerheid komt over de kosten van het initiatiefvoorstel. De wethouder wil proberen het zo te presenteren dat de commissie een scheiding kan aanbrengen tussen parkeren en fietsen zodat daar het politieke debat over plaats kan vinden. Hij geeft aan dit over een week of twee aan te kunnen bieden zodat de commissie er dan nog een keer over kan spreken. De commissie kan zich hierin vinden.

Agendadeel

8

min
Besluit

De besluitenlijst van de adviescommissie van 21 mei 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

10

min
Besluit

De VVD-fractie verzoekt de VVD als verzoeker toe te voegen bij het onderwerp 'Fundamenteel debat over parkeerbeleid langere termijn'. Verder neemt de commissie de termijnagenda voor kennisgeving aan. 

11

min
Besluit

De heer Kleinpaste (Gewoon Dordt) verzoekt een keer na te denken over de afspraak om insprekers en inhoudelijke behandeling te scheiden omdat dit in de praktijk toch niet gebeurt.

12

min
Besluit

De vergadering wordt om 23.06 uur gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: BCM Stam / H van der Linden
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.