Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2291428
Aanvang-sluiting 21-05-2019 20:00 - 21-05-2019 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 21 mei 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de adviescommissie van 14 mei 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

De heer Soy (Beter voor Dordt) vraagt aan het college of zij de mogelijkheden wil onderzoeken naar een busverbinding naar Wilgenwende en of het college dit met Qbuzz wil bespreken. Omdat de portefeuillehouder niet aanwezig is wordt afgesproken dat de vragen schriftelijk worden beantwoord en worden gedeeld met hele commissie.

STUKKEN TER BESPREKING

4

De initiatiefnemers presenteren het burgerinitiatief aan de commissie. De commissie kan daarbij vragen stellen aan de initiatiefnemers. Inhoudelijke bespreking van het burgerinitiatief in de commissie vindt plaats op 18 juni.

min
Besluit
Namens de werkgroep Bankastraat Veilig licht de heer De Gruijter het burgerinitiatief toe. De heer Fraterman van de Fietsersbond en de heer Vennix van de werkgroep Reeweg Oost / Ceramstraat spreken vervolgens in. Vragen vanuit de commissie worden daarna beantwoord. De inhoudelijke behandeling van het burgerinitiatief vindt plaats in de commissie van 18 juni.

5

min
Besluit

De meeste fracties kunnen zich in grote lijnen vinden in de voorliggende verordening. In de commissie leeft wel een brede zorg over de huisvestingsmogelijkheden voor starters en studenten. De voorgestelde minimale omvang van 70 m2 per woning om een vergunning te krijgen voor woningvorming staat wat de commissie betreft op gespannen voet met de wens van de raad om starters en studenten meer kans te bieden op een woning in de stad. Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt ook toe. Deze huishoudens hebben geen 70 m2 nodig. Datzelfde vindt de commissie van de quoteringsregeling van 2% per straat voor het aantal in onzelfstandige woningen om te zetten woonruimten. Deze regeling geldt voor de hele stad. De commissie vraagt om meer maatwerk om bijvoorbeeld voor de binnenstad hiervan af te kunnen wijken. VVD en PVV zijn van mening dat de voorrangsregeling voor statushouders kan vervallen en dat statushouders ook in tijdelijke huisvesting kunnen worden gehuisvest. Gewoon Dordt wil personen bij co-ouderschap dezelfde voorrangsregeling geven als bij een vechtscheiding. Over standplaatsen van woonwagens vraagt Gewoon Dordt of de verordening voldoet aan de uitspraak van het College voor de rechten van de mens. Beter voor Dordt vraagt of het college een meldpunt voor huurders in de particuliere sector wil ondersteunen.

Wethouder Stam antwoordt dat het college wil vasthouden aan de voorrangsregeling voor statushouders. Alternatieven voor statushouders zijn lastig te realiseren. Het college vindt tijdelijke huisvesting ook niet humaan gezien de situatie waar ze uit komen. Het is ook niet bevorderlijk voor de integratie. Wat betreft wachtlijsten zit Dordrecht rond de norm van 2 jaar. De druk is niet zo groot als we soms denken. De 70 m2 is de uitkomst van een uitvraag naar wat prettig wonen is. Zit zijn externe landelijke cijfers, maar de wethouder zegt toe deze gegevens nog naar de commissie te sturen. Dordrecht heeft volgens de wethouder al voldoende kleine woningen. Door bouwen van grotere woningen komt de doorstroming op gang waardoor meer ruimte voor starters ontstaat. De quotering van 2% is tot stand gekomen op verzoek van de raad zelf om overlast tegen te gaan. De resultaten voor de leefbaarheid in wijken zijn ook goed. Daarom is dit nu gehandhaafd. Maatwerk is volgens de wethouder mogelijk voor andere doelgroepen binnen de verordening. De voorrangsregeling voor co-ouderschap is een punt van heroverweging. Dit is wel fraudegevoelig. Er is tijd nodig om onderzoek te doen naar alle voorrangsregelingen. De wethouder zegt toe daarmee terug te komen naar de commissie. Het college onderzoekt hoe het probleem van de standplaatsen voor woonwagens kan worden opgelost. De wethouder zegt toe dat het college na het zomerreces terugkomt op de ondersteuning van een meldpunt voor particuliere huurders. De wethouder komt daarnaast zo snel mogelijk terug op de effecten van de regels voor eenpersoonshoudens en studentenhuisvesting.

GroenLinks kondigt aan een motie te overwegen over de 70 m2 en quoteringsregeling in relatie tot starters en studenten. VVD kondigt aan een amendement te overwegen over de voorrangsregeling voor statushouders.

De commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te agenderen waarbij de bespreking gaat over eventuele moties en amendementen.

6

min
Besluit
GroenLinks, CU-SGP en D66 zijn van mening dat het college het belang van natuurwaarden ontkent en niet open staat voor een natuurvriendelijk alternatief. Zij vinden dat een andere houding van het college nodig is. GroenLinks vraagt of met toekomstige bewoners ook over een natuurvriendelijke oever is gesproken. CU-SGP wil meer meegenomen worden in ecologische verbindingszone in het algemeen. D66 wil een toezegging van de wethouder dat tijdens de broedperiode bomen met rust worden gelaten.

Wethouder Reynvaan geeft aan dat de raad lange tijd geleden heeft besloten tot deze inrichting. Het landschapsplan is onderdeel van de omgevingsvergunning. Dat geeft verplichtingen; bewoners moeten er op kunnen rekenen dat wordt uitgevoerd wat is beloofd toen zij een woning kochten. Wat het college gaat realiseren heeft een veel grotere ecologische waarde dan de huidige situatie. Het college kijkt altijd of zich nesten in of bij bomen bevinden. Als dat zo is dan worden bomen niet gekapt. Het college is bereid in gesprek te gaan met de commissie over het getijdegebied in het algemeen. 

De commissie besluit de antwoordbrief voor kennisgeving aan te nemen tenzij GroenLinks de motie die zij overweegt indient. Dan wordt het een bespreekstuk tijdens de eerstvolgende raadsvergadering.

7

De agendapunten 6 en 7 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

De commissie neemt deze brief voor kennisgeving aan. De brief is in de commissie besproken in combinatie met de beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fracties GroenLinks, D66 en CU/SGP inzake Natuurvriendelijke Wantijoever bij Schaerweide (RIS 2389298)

Agendadeel

8

De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de moties waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder wordt de commissie gevraagd kennis te nemen van het overzicht. Verdere vragen over de stand van zaken van afzonderlijke moties kunnen per email bij de griffie worden ingediend.

min
Besluit

De commissie stemt in met het afvoeren van de moties waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld en neemt verder kennis nemen van het overzicht.

9

De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de toezeggingen waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder wordt de commissie gevraagd kennis te nemen van het overzicht. Verdere vragen over de stand van zaken van afzonderlijke toezeggingen kunnen per email bij de griffie worden ingediend.

min
Besluit

De commissie stemt in met het afvoeren van de toezeggingen waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld en neemt verder kennis nemen van het overzicht.

11

De vraag aan de commissie is of zij zich kan vinden in de voorgestelde agenda's voor 11 en 18 juni en of zij op 13 juni een extra commissievergadering wil inlassen om voor het zomerreces zoveel mogelijk voorstellen af te kunnen handelen.

min
Besluit

De commissie kan zich vinden in de voorgestelde agenda's voor 11 en 18 juni. De commissie besluit, gezien de termijnagenda, voor het zomerreces vooralsnog geen extra vergadering in te lassen.

12

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

13

min
Besluit

De vergadering wordt om 23.10 uur gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: JD Veldman
Portefeuillehouder: BCM Stam / REC Reynvaan
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.