Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2291417
Aanvang-sluiting 16-04-2019 20:30 - 16-04-2019 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 16 april 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 -Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.30 uur. 

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de adviescommissie van 9 april 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

STUKKEN TER BESPREKING

3

min
Besluit
De commissie spreekt haar zorgen uit over het dossier. Hoe meer info er naar buiten komt, hoe zorgwekkender de situatie lijkt te zijn. De commissie vraagt naar de rol van de Omgevingsdienst ZHZ en hoe het college ervoor gaat zorgen dat het dossier minimaal net zoveel aandacht krijgt bij nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Wethouder Van der Linden geeft aan dat de DCMR verantwoordelijk is, maar dat beide diensten goed met elkaar communiceren. Eis blijft minimalisatie van de uitstoot van gevaarlijke stoffen op basis van best beschikbare technieken. Dat geldt voor zowel Chemours als Dupont. Het college blijft de gedeputeerden aandacht vragen voor dit dossier.

De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.

4

min
Besluit

De commissie heeft vragen bij de doelstelling om het saneringsprogramma in 2030 af te ronden. Wethouder Van der Linden geeft aan dat er voor de gemeente nog een paar locaties resteren en dat de lijst grotendeels is afgewerkt. De doelstelling zal worden gehaald.

Het raadsvoorstel is op 26 maart 2019 al door de raad goedgekeurd ten behoeve van voortgang van de bouwprojecten. 

5

Agendapunten 3, 4 en 5 worden gezamenlijk besproken. De raad heeft op 26 maart al ingestemd met kredieten voor de bodemsanering en het geschikt maken van het Kildepot. Eerder is in de commissie afgesproken dat inhoudelijke aspecten uit beide voorstellen nog aan de orde kunnen worden gesteld bij de bespreking van de stand van zaken op het dossier Chemours-Dupont.

min
Besluit

De commissie is van mening dat de vervuiler moet betalen en dat de financiële risico's zo klein mogelijk gehouden moeten worden. Wethouder Van der Linden geeft aan dat de kosten in het aansprakelijkheidsdossier richting Chemours komen.

Het raadsvoorstel is op 26 maart 2019 al door de raad goedgekeurd ten behoeve van voortgang van de bouwprojecten. 

6

min
Besluit

De commissie is in grote lijnen content met het uitvoeringprogramma 2019. Veel fracties hebben wel bezwaren bij het investeren in het verlichten van de Bildersteeg omdat dit geen doorgaande fietsroute is. Bij de fietsapp willen diverse fracties weten wat dit voor effect heeft op de doorstroming van het autoverkeer. Veel fracties geven daarnaast ook aan dat de ambitie ten aanzien van het aandeel van fietsen in de 'modal split' in 2024 hoger mag dan de nu genoemde 30%. Bij de fietsvlonders wil een aantal fracties weten hoe de plaatsing hiervan wordt afgewogen tegen het hiervoor gebruiken van parkeergelegenheid voor auto's.

Wethouder Van der Linden antwoord dat in het vervolgprogramma 2020-2022 meer voorstellen volgen voor fietsinfrastructuur. Bij de fietsvlonders wordt per plek geëxperimenteerd. Als de parkeerplek veel wordt gebruikt ligt het niet voor de hand deze te onttrekken. Ten aanzien van de Bildersteeg geeft de wethouder aan dat de keuze aan de raad is. Er zijn geen cijfers over het gebruik van de route. De route is wel drukker geworden. Het is momenteel geen hoofdroute. Dit kan het wel worden in de toekomst. Voor deze plek is gekozen omdat het een rol speelt in de oostelijke route. Wat betreft de fietsapp: Er liggen nu lussen in het wegdek. Met de app kunnen we fietsers op langere afstand aan zien komen. VRI’s worden steeds slimmer. Zowel auto- als fietsverkeer wordt hiermee geholpen. De app is op termijn ook goedkoper dan het aanleggen van lussen.
De vragen van Fractie Jager worden technisch beantwoord. 

Diverse fracties geven aan een amendement te overwegen waarmee de investering in de Bildersteeg uit het programma wordt gehaald en het budget wordt toegevoegd aan het uitvoeringsprogramma 2020-2022.

De commissie adviseert de raad het voorstel als bespreekstuk te agenderen. Er wordt dan alleen gestemd over het eventuele amendement en het voorstel. Beide hoeven inhoudelijk niet meer besproken te worden. Als er geen amendement wordt ingediend adviseert de commissie de raad het voorstel als hamerstuk te agenderen.

7

Bij vaststelling van het definitief ontwerp van de Oranjelaan (2017) heeft de raad in een amendement onder andere uitgesproken van mening te zijn dat met de auto over het fietspad rijden niet wenselijk is. Op verzoek van diverse bewoners van de Oranjelaan en ter bevordering van de verkeersveiligheid wil het college dit nu toch toestaan door het verkeersbesluit aan te passen. Dit betreft een collegebevoegdheid, maar gezien het eerder aangenomen amendement wil het college graag weten hoe de commissie hier tegenaan kijkt.

min
Besluit

Binnen de commissie leven verschillende meningen over het alsnog toestaan van het rijden over het fietspad met de auto door een aantal bewoners van de Oranjelaan. Wethouder Van der Linden neemt de opmerkingen van de commissie mee in zijn afwegingen en besluit over het al dan niet toestaan hiervan.

Agendadeel

8

min
Besluit
De heer Soy (Beter voor Dordt) stelt vragen aan wethouder Van der Linden over de proef met verschillende manieren van afvalinzameling. Zijn fractie ontvangt klachten uit verschillende wijken. Er is vaak geen ondergrondse containers op redelijke loopafstand. Is een tussenoplossing mogelijk door gedurende de proef bovengrondse containers op loopafstand bij te plaatsen? Wethouder Van der Linden antwoordt dat er eind dit jaar een rapportage komt over de proef. Hij zegt toe de commissie nog te laten weten wat aan tussenoplossingen mogelijk is.

10

De vraag aan de commissie is of zij op de uitnodiging in wil gaan.

min
Besluit

De commissie neemt de uitnodiging aan.

11

Vraag aan de commissie is of zij op de uitnodiging van Evides wil ingaan. Als het antwoord 'ja' is stelt de griffie voor dit bezoek te combineren (op dezelfde avond of zaterdag) met het werkbezoek aan HVC waarover de commissie zich in maart positief heeft uitgesproken. Dit bezoek moet nog worden gepland.

min
Besluit

De commissie neemt de uitnodiging van Evides aan. De commissiegriffier wordt gevraagd te bekijken of een combinatie met het werkbezoek aan HVC wel mogelijk is omdat beide bezoeken de nodige tijd zullen vergen. 

12

De vraag aan de commissie is zich uit te spreken over de commissieagenda van in elk geval 14 en 21 mei. Ook is er ruimte voor overige opmerkingen en suggesties bij de termijnagenda. Ook gezien de raadsvoorstellen die nog van het college worden verwacht (zie termijnagenda) ziet het er naar uit dat de agenda van de commissie tot het zomerreces meer dan goed gevuld zal zijn.

min
Besluit
De heer Van der Plas (PvdA) wil graag spreken over het proces van de groenblauwe zone in relatie tot de Omgevingswet. Suggestie is dit in de raadswerkgroep Omgevingswet te doen.

De heer Kuhlmann (VVD) verzoekt om de beantwoording van zijn technische vragen over parkeerregulering beschikbaar te hebben als het onderwerp wordt besproken in de commissie van 14 mei.

13

De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de moties waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder wordt de commissie gevraagd kennis te nemen van het overzicht. Verdere vragen over de stand van zaken van afzonderlijke moties kunnen per email bij de griffie worden ingediend.

min
Besluit

Vanwege het tijdstip van de vergadering wordt de commissie gevraagd eventuele opmerkingen bij het overzicht per email bij de commissiegriffier aan te leveren.

14

De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de toezeggingen waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder wordt de commissie gevraagd kennis te nemen van het overzicht. Verdere vragen over de stand van zaken van afzonderlijke toezeggingen kunnen per email bij de griffie worden ingediend.

min
Besluit

Vanwege het tijdstip van de vergadering wordt de commissie gevraagd eventuele opmerkingen bij het overzicht per email bij de commissiegriffier aan te leveren.

15

min
Besluit

De heer Kuhlmann (VVD) vraagt naar de procedure ten aanzien van het binnen de commissie delen van technische vragen en de beantwoording daarvan. De commissievoorzitter licht toe dat het gebruik is dat de vragensteller zelf aangeeft of de vragen en antwoorden met de hele commissie kunnen worden gedeeld. 

16

min
Besluit

De vergadering wordt om 23:06 gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: JD Veldman
Portefeuillehouder: H van der Linden
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.