Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2291398
Aanvang-sluiting 12-02-2019 19:30 - 12-02-2019 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 12 februari 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.30 uur. 

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

Na agendapunt 1 worden, vanwege de beschikbaarheid van wethouder Van der Linden eerst de agendapunten 9 en 8 behandeld. Het agendadeel komt daarna aan de orde. Met deze gewijzigde volgorde wordt de agenda vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de adviescommissie van 29 januari 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

Het voorstel vanuit de griffie is op dinsdag 12 maart tussen 21.00 en 23.00 uur de presentatie en het gesprek tussen commissieleden en uit te nodigen stakeholders bij de visie binnenhavens te laten plaatsvinden via een aantal thematafels.

min
Besluit

De commissie stemt in met het agenderingsverzoek om op dinsdag 12 maart tussen 21.00 en 23.00 uur de presentatie en het gesprek tussen commissieleden en uit te nodigen stakeholders bij de visie binnenhavens te laten plaatsvinden via een aantal thematafels. De commissiegriffier zegt toe het doel en de opzet van de thematafels nog uit te werken en aan de commissie voor te leggen. 

5

Kan de commissie instemmen met de voorlopige agenda's voor de commissievergaderingen van 12 en 19 maart? Heeft de commissie nog overige opmerkingen en suggesties bij de termijnagenda?

min
Besluit

De commissie stemt in met de voorgestelde agenda's voor 12 en 19 maart 2019.

6

De commissie wordt gevraagd kennis te nemen van het overzicht. Verdere vragen over de stand van zaken van afzonderlijke moties kunnen per email bij de griffie worden ingediend.

min
Besluit

De commissie stemt in met het afvoeren van de moties waarbij "afvoeren" is voorgesteld. Verder neemt de commissie kennis nemen van het overzicht.

7

De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de toezeggingen waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder wordt de commissie gevraagd kennis te nemen van het overzicht. Verdere vragen over de stand van zaken van afzonderlijke toezeggingen kunnen per email bij de griffie worden ingediend.

min
Besluit

De commissie stemt in met het afvoeren van de toezeggingen waarbij "afvoeren" is voorgesteld. Verder neemt de commissie kennis nemen van het overzicht.

8

min
Besluit

  • De heer Van der Klaauw (Beter voor Dordt) stelt vragen aan wethouder Van der Linden over oplaadpalen voor elektrische voertuigen. Wethouder Van der Linden antwoordt dat er meer behoefte gaat komen aan een goede laadpaal-infrastructuur. Het college moet op dit punt met aangepast beleid komen. Hij komt schriftelijk uitgebreider terug op de gestelde vragen. 

  • De heer Kuhlmann (VVD) stelt vragen aan wethouder Van der Linden over waarom het college, gezien de succesvolle handtekeningenactie, wil wachten met een besluit over vergunningparkeren in 'gebied H' (driehoek Groenedijk-Noordendijk-Oranjelaan) tot nieuw beleid is vastgesteld. Wethouder Van der Linden antwoordt dat dit kwartaal er een voorstel komt voor een andere methodiek om wel of niet tot vergunningparkeren over te gaan. Voor het college is het lastig de lijst met handtekeningen eerlijk te beoordelen omdat er signalen zijn van inwoners aan wie niet om een handtekening is gevraagd. De wethouder zegt toe te checken of inderdaad alle inwoners van het gebied zijn benaderd. 

STUKKEN TER BESPREKING

9

Het college is, nadat het initiatiefvoorstel is ingediend (november 2018), in de gelegenheid gesteld haar wensen en bedenkingen bij het initiatiefvoorstel kenbaar te maken. Het college heeft hier nog niet formeel op gereageerd. Zij zal tijdens de commissievergadering in de gelegenheid worden gesteld dit mondeling nog te doen. Verder is het aan de CDA-fractie om vragen vanuit de commissie te beantwoorden en haar initiatiefvoorstel te verdedigen.

min
Besluit

Bij aanvang geeft wethouder Van der Linden aan dat de formele, schriftelijke reactie van het college op het initiatiefvoorstel nog volgt. Hij geeft mondeling aan dat er eerder een gesprek is geweest met de voetbalvereniging om fietsen te stimuleren om zo de parkeerderdruk te verlagen. Daar is ook nog steeds een budget van 5.000 euro voor beschikbaar. Dit is nog niet van de grond gekomen. Voor de wethouder is de noodzaak iets aan het parkeren te doen groter dan het verbeteren van de fietsbereikbaarheid. De voorgestelde oplossing vindt de wethouder een dure oplossing. Ook is hij voorstander van een andere dekking dan is voorgesteld in het initiatiefvoorstel.

Nagenoeg alle fracties herkennen en erkennen de parkeerproblemen en vinden dat een verbetering nodig is. Beter voor Dordt stelt nog een alternatief fietstracé voor. De fracties van VVD, CU-SGP, PvdA, GroenLinks, D66 en SP geven aan de kosten hoog of zelfs té hoog te vinden voor de oplossing van een probleem dat zich alleen op piekmomenten in de week voordoet. Initiatiefnemer CDA geeft daarbij aan dat er meerdere verenigingen op het sportpark zitten. Het is daarmee niet alleen een zaterdagverhaal. Het aantal ongevallen vindt het CDA niet relevant. Parkeerregelaars inzetten werkt volgens het CDA niet in de huidige complexe situatie. En dat zou een beroep doen op vrijwilligers die toch al moeilijk te vinden zijn.
Wethouder Van der Linden geeft aan dat er goedkopere oplossingen denkbaar zijn voor het voorstel wat er nu ligt. Hij zegt toe het aantal ongevallen op het sportpark na te gaan. 

Het CDA geeft aan dat de fractie bereid is om nog een keer goed te kijken naar de scenario’s voor het verbeteren van de fietsveiligheid. Daarbij staat zij open voor inbreng van andere fracties. Het CDA komt later met een aangepast voorstel dat opnieuw in de commissie aan de orde zal komen.

10

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

11

min
Besluit

De vergadering wordt om 21.05 uur gesloten.

21:15 uur: Informatiesessie op locatie bij het Spuilab (Spuiboulevard 210)

12

Cok Sas (heemraad Waterschap Hollandse Delta) en Ellen Kelder (gemeentelijk opgavemanager groen-blauwe stad) nemen de commissie via een presentatie mee in het onderwerp 'klimaatadaptatie' en wat dat concreet voor de inwoners van Dordrecht gaat betekenen. Daarbij is er ruimte voor het stellen van vragen en voeren van discussie. 

min
Besluit

De heer Cok Sas (heemraad Waterschap Hollandse Delta) en mevrouw Ellen Kelder (opgavemanager Groen Blauwe Stad) geven via een presentatie een toelichting op de opgave ten aanzien van klimaatadaptatie en hoe dat in Dordrecht wordt aangepakt.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: H van der Linden
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.