Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2291381
Aanvang-sluiting 19-03-2019 20:00 - 19-03-2019 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 19 maart 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen mededelingen.

STUKKEN TER BESPREKING

2

Dit voorstel is voor de eerste keer inhoudelijk besproken in de commissie van 28 november 2018. Dit heeft geleid tot een aanvullende memo van de portefeuillehouder. In de commissie van 22 januari 2019 is hierover ingesproken door VvE Rivierstaete. Op basis van de aanvullende memo en de inspraakreactie dient de commissie nu tot een definitief advies aan de gemeenteraad te komen over het raadsvoorstel.

min
Besluit

De commissie besluit de bespreking van dit raadsvoorstel te verdagen omdat nog niet voldoende informatie beschikbaar is om de gemeenteraad te kunnen adviseren.

3

De motie wordt formeel ingediend in de raadsvergadering van 26 maart. Op verzoek van de VVD-fractie -en met instemming van de commissie- is de concept motie alvast voor de commissievergadering geagendeerd om over de inhoud van gedachten te wisselen.

min
Besluit
Na toelichting van de concept motie door de heer Kuhlmann (VVD) geven de andere fracties aan het een sympathieke motie te vinden. Maar zij willen, voordat de wethouder met een opdracht op pad wordt gestuurd, eerst inzicht in de kosten voor de gemeente, hoe dat in verhouding staat tot het gebruik van het nachtnet door Dordtenaren en welke rol de NS hierin speelt gezien het eerdere schrappen van een aantal treinen dat in Dordrecht stopt.
Wethouder Van der Linden is bereid eerst verkennende gesprekken met onder andere de NS en de Brabantse steden aan te gaan. Hij zegt toe dat hij hier in september op terug komt bij de commissie, of zoveel eerder als er nieuwe informatie is. Hij heeft geen bezwaar tegen een motie die hem hiertoe oproept. De VVD onderstreept dat zij het vooral belangrijk vindt dat Dordrecht niet de boot mist. De VVD zal de motie indienen tijdens de raadsvergadering van 26 maart. Wat de commissie betreft kan er dan gelijk over gestemd worden en hoeft geen inhoudelijke bespreking meer plaats te vinden. 

Agendadeel

4

min
Besluit

De besluitenlijst van de adviescommissie van 12 maart 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

6

Aan de commissie de vraag of zij interesse heeft in een werkbezoek aan HVC in Dordrecht en of de voorkeur dan uitgaat naar overdag, 's avonds of zaterdag.

min
Besluit
De commissie heeft interesse in een werkbezoek aan HVC onder de voorwaarde dat er ook ruimte is om actuele inhoudelijke thema's zoals voor- en nascheiding, warmtenet, energietransitie en circulaire economie te bespreken. De voorkeur gaat daarbij uit naar een avond of zaterdag. De commissiegriffier bekijkt op verzoek van de commissie of het werkbezoek is te combineren met een commissievergadering op locatie.

7

De vraag aan de commissie is of zij zich kan vinden in de voorgestelde agenda's voor 9 en 16 april en of zij zich kan vinden in de voorstellen uit de memo's over Qbuzz en het bomenbeleid.

min
Besluit

- De commissie stemt in met de voorgestelde agenda's voor 9 en 16 april.
- De commissie kan zich vinden in het voorstel uit de memo over Qbuzz met dien verstande dat eerst een informeel gesprek plaatsvindt waarna op korte termijn nog een formeel gesprek in de commissie moet volgen
- De commissie kan zich vinden in het voorstel uit de memo over het bomenbeleid met het verzoek te bekijken of de in het jaarverslag 2018 voor Q1 aangekondigde raadsinformatiebrief over boomziekten aan de actualiteitsbespreking kan worden toegevoegd. 

8

De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de moties waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder wordt de commissie gevraagd kennis te nemen van het overzicht. Verdere vragen over de stand van zaken van afzonderlijke moties kunnen per email bij de griffie worden ingediend.

min
Besluit

De commissie stemt in met het afvoeren van de moties waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld met uitzondering van 181113/M43 - Motie extra parkeerplaatsen (indieners: VVD, Beter voor Dordt). De commissie is van mening dat nog onvoldoende invulling is gegeven aan het verzoek in deze motie. Verder neemt de commissie kennis van het overzicht.


Bij 181113/M28 - Motie carpoolplaatsen N3 (indiener: CU/SGP) wordt verzocht deze toe te voegen aan de presentatie van Rijkswaterstaat over groot onderhoud N3 in de commissie van 9 april.

9

De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de toezeggingen waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder wordt de commissie gevraagd kennis te nemen van het overzicht. Verdere vragen over de stand van zaken van afzonderlijke toezeggingen kunnen per email bij de griffie worden ingediend.

min
Besluit

De commissie stemt in met het afvoeren van de toezeggingen waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder neemt de commissie kennis van het overzicht.

10

min
Besluit

  • Mevrouw Klein-Hendriks (CU-SGP) stelt vragen over een aanvraag van Chemours Netherlands B.V. om een derde bedrijf toe te voegen: DOW. Wethouder Van der Linden antwoordt dat de recent gepubliceerde aanvraag een misverstand heeft. Bedoeling was melding te doen van DOW als nieuwe drijver van de ECP-fabriek die valt onder de vergunning van Chemours. Chemours heeft de aanvraag ingetrokken en een melding gedaan van dezelfde strekking. De wethouder stuurt deze info nog na zodat het makkelijker is na te lezen. Het college brengt geen advies uit over splitsing en het bestemmingsplan. Dat is aan de raad.

  • De heer Oostenrijk (CDA) vraagt naar de aangekondigde asfaltering van het parkeerterrein van het Gezondheidspark gezien de voorgenomen bouwplannen op die plaats. Wethouder Van der Linden antwoordt dat het parkeerterrein veel wordt gebruikt voor zowel het ziekenhuis als de sportboulevard. Het terrein is echt versleten wat soms leidt tot gevaarlijke situaties. Als gemeente wil je een goed gastheer zijn. De wethouder zegt toe de commissie nog deze week te informeren over de kosten, of de andere helft van het terrein ook nog wordt geasfalteerd en hoe lang het parkeerterrein de huidige functie nog blijft houden.  

11

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

12

min
Besluit

De vergadering wordt gesloten om 22.30 uur.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: CM Jager
Portefeuillehouder: REC Reynvaan / H van der Linden
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.