Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2291374
Aanvang-sluiting 22-01-2019 20:10 - 22-01-2019 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 22 januari 2019 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.10 uur. 

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld met dien verstande dat bij agendapunt 4 (Afwijzen verzoek om herziening van het bestemmingsplan Willemsdorp) alleen de inspreker aan bod komt zodat de commissieleden deze inbreng vervolgens eerst mee terug kunnen nemen naar hun fracties. Het wordt dan op een later moment in de commissie besproken.

De heer Gündogdu (Beter voor Dordt) deelt mee dat hij, naar aanleiding van een ledenbrief van de VNG, behoefte heeft over de nieuwe rechtspositieregeling voor politieke ambtsdragers door te spreken met de griffie. De commissiegriffier bekijkt wat hiervoor de beste vorm is.


 

2

min
Besluit

De heer Van der Plas (PvdA) stelt voor om bij het advies van de commissie over het raadsvoorstel 'Vaststellen aanpassing geldigheidsperiode gebiedsaanwijzing Huisvestingsverordening Dordrecht' (agendapunt 3. Nieuwe behandelvoorstellen) de volgende tekst toe te voegen:

De PvdA-fractie geeft aan dat het wenselijk is om de op 9 oktober 2018 al gevoerde inhoudelijke discussie te betrekken bij de evaluatie van de huidige verordening. Hierop wordt door deze fractie mogelijk in de raad nog teruggekomen.  

Met deze aanvulling wordt de besluitenlijst van de adviescommissie van 16 januari 2019 vastgesteld.

3

min
Besluit

De heer Oostenrijk (CDA) stelt vragen over of er voor het Huis van de Stad en de Regio een Programma van Eisen bestaat en of dit nog met de commissie en/of raad wordt gedeeld. Dit naar aanleiding van een studieopdracht waarbij 20 studenten van de TU Eindhoven ontwerpen hebben gepresenteerd. Wethouder Sleeking antwoordt dat in december 2018 een ambitiedocument met de raad is gedeeld. Een samenvatting daarvan is gebruikt als uitvraag richting de studenten. Het Programma van Eisen als zodanig maakte onderdeel uit van de informatie die in december 2018 met de raad is gedeeld en wordt niet nog eens ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

De heer Oostenrijk (CDA) stelt vragen over de verhuizing van De Vrije Tuinder waarover nog steeds geen overeenstemming lijkt te zijn. Wethouder Sleeking antwoordt dat met De Vrije Tuinder nog geen overeenstemming is bereikt. De wensen van De Vrije Tuinder passen niet in financiële kader van de gemeente. Er lijkt sprake van een patstelling. Zij kunnen dit jaar nog wel blijven zitten. Het college is niet van plan zonder nieuwe opdracht van de raad een groter budget beschikbaar te stellen. Er komt op een later moment nog een specifiekere beantwoording van de gestelde vragen. 

STUKKEN TER BESPREKING

4

Dit voorstel is eerder aan de orde geweest in de commissie van 28 november 2018. Kern van de bespreking nu is in hoeverre de aanvullende memo van de portefeuillehouder zich verhoudt tot de conclusies en afspraken van 28 november 2018.

min
Besluit

De heer Beijer spreekt in namens de commissie permanente bewoning van VvE Rivierstaete. De commissie neemt kennis van de inspraakreactie. Het voorstel wordt op een later moment inhoudelijk in de commissie besproken.

5

min
Besluit

Voor de commissie is onduidelijk wat de raad nu precies vast gaat stellen en wat de consequenties daarvan zijn. Zo vindt de commissie het bijgevoegde kaartje onduidelijk en verwarrend en wordt de onderbouwing van bepaalde zones gemist. De commissie vraagt zich af waarmee en binnen welke kaders het college nu het gesprek met de stad aan wil gaan. Daarbij wordt de sociale kant gemist in het voorstel. De commissie wil wel voortgang houden en kan zich ook vinden in het voorgestelde vervolgproces.
Wethouder Burggraaf geeft aan dat het raadsbesluit anders geformuleerd had moeten worden in de zin van dat het de start van een proces is. Hij stelt voor met de raadswerkgroep Omgevingswet nog een keer bij elkaar komen om onder andere het kaartje nog een keer te bespreken voordat we de stad in trekken. Het kaartje is overigens bedoeld voor het bepalen van met wie in het vervolgproces wordt gesproken.

De commissie concludeert dat het raadsvoorstel eerst in de raadswerkgroep Omgevingswet nog een keer nader wordt doorgesproken en dat de opbrengst daarvan een plek krijgt in een aangepast raadsvoorstel. Dat komt dan opnieuw op de agenda van de commissie voordat het participatietraject met de stad start. Ondertussen kan dit traject wel verder door het college worden voorbereid.

6

min
Besluit

Initiatiefnemer GroenLinks geeft aan dat het college de opdrachten uit het initiatiefvoorstel nog niet geheel heeft afgehandeld. Zij kan in de raadsinformatiebrief ook geen enkele urgentie bij het college ontdekken over het oppakken van het initiatiefvoorstel. De fractie ziet de Kadernota als mogelijkheid om budget te regelen voor de begroting 2020.
Wethouder Stam ziet de urgentie van het voorstel. Het probleem voor het uitvoeren van alle voorstellen uit het initiatiefvoorstel is het ontbreken van budget. Realisatie van een extra openbaar toilet hangt af van het budget dat de raad beschikbaar wil stellen. Hij zegt toe:

-dat de signalering voor het komende zomerseizoen op orde moet zijn en dat onder andere vignetten worden aangebracht.
-te kijken naar de mogelijkheid van een commerciële uitbater voor openbare toiletten.
-de kosten van een extra openbaar toilet uiterlijk in het tweede kwartaal van 2019 voor de raad nader in beeld te brengen. Zorgvuldigheid is daarbij belangrijk dus daar wil hij de tijd voor nemen die nodig is. Dit lukt in de tijd niet voor het opstellen van de Kadernota 2020. Het is dan ook aan de raad om de Kadernota hierop te zijner tijd te amenderen.

De commissie adviseert de gemeenteraad het initiatiefvoorstel voor de eerstvolgende raadsvergadering als hamerstuk te agenderen.

7

Agendapunten 6 en 7 worden gezamenlijk besproken.

Het initiatiefvoorstel is in 2017 al ingediend, maar aangehouden in afwachting van de resultaten van het onderzoek van het college. Deze resultaten komen aan de orde in de raadsinformatiebrief. 

min
Besluit

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

8

min
Besluit

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

9

min
Besluit

De vergadering wordt gesloten om 22.59 uur.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: JD Veldman
Portefeuillehouder: PH Sleeking / MD Burggraaf / BCM Stam
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.