Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 2291362
Aanvang-sluiting 16-01-2019 20:00 - 16-01-2019 20:30
Hoofdvergadering Commisses 'Agendadeel' en Raadsbrede vergadering 'Commissie Deetman'

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 16 januari 2019 zal plaatsvinden in Vergaderkamer 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

Aansluitend om 20.30 uur in vergaderkamer 1 - Johan de Witt de themabijeenkomst raadsbreed over het concept-rapport van de commissie Deetman

De Commissiegriffier,

M. den Boer

1

min
Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de adviescommissie van 11 december 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

De commissie staat open voor een kennismakingsbijeenkomst met de corporaties op woensdagavond 13 februari 2019. Als bespreekthema's worden de volgende suggesties gedaan:

-Eigen ambities van de corporaties zelf: wat willen en kunnen ze voor welke doelgroepen?
-De rol van de corporaties in relatie tot de lokale paragraaf van de woonvisie.
-Sloop en verkoop van woningen (in relatie tot de door de raad aangenomen motie)

5

min
Besluit

De commissie stemt in met het verzoek van wethouder Van der Linden en is akkoord met agendering voor de commissie van 29 januari 2019.

6

De vraag aan de commissie is of zij zich kan vinden in de voorgestelde agenda's voor 22 en 29 januari en 12 februari en of zij nog andere opmerkingen of suggesties bij de termijnagenda heeft.

min
Besluit

De commissie kan zich vinden in de voorgestelde agenda's voor 22 en 29 januari en 12 februari met de kanttekening dat het voorstel 'Afwijzen verzoek om herziening bestemmingsplan Willemsdorp' aan de agenda van 22 januari wordt toegevoegd.

Ten aanzien van het gevraagde gesprek met QBuzz en de gedeputeerde verzoekt de fractie van Beter voor Dordt dit uiterlijk in het eerste kwartaal van 2019 plaats te laten vinden.

7

De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de moties waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder wordt de commissie gevraagd kennis te nemen van het overzicht. Verdere vragen over de stand van zaken van afzonderlijke moties kunnen per email bij de griffie worden ingediend.

min
Besluit

De commissie is het eens met het afvoeren van de moties waarbij "afvoeren" is voorgesteld en neemt verder kennis nemen van het overzicht.
De VVD-fractie verzoekt om actualisatie van 180220/M1a 'Motie ontsluiting Parkrand.' De commissiegriffier neemt dit mee in het volgende overzicht.

8

De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de toezeggingen waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder wordt de commissie gevraagd kennis te nemen van het overzicht. Verdere vragen over de stand van zaken van afzonderlijke toezeggingen kunnen per email bij de griffie worden ingediend.

min
Besluit

De commissie is het eens met het afvoeren van de toezeggingen waarbij "afvoeren" is voorgesteld en neemt verder kennis nemen van het overzicht.

9

min
Besluit

De heer Van der Plas (PvdA) vraagt of de commissie in het vervolg het totaaloverzicht van de vergaderingen van de drie commissies kan ontvangen. De commissiegriffier zegt dit toe.

10

min
Besluit

De vergadering wordt om 20.20 uur gesloten.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: MG Stolk
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.