Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 218515
Aanvang-sluiting 13-10-2009 20:00 - 13-10-2009 20:45
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die op dinsdag 13 oktober 2009 zal plaatsvinden in vergaderkamer 2 van het Stadskantoor aan de Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.

De Voorzitter,
R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
Aanwezig zijn de heren Van Verk, Pols, Schalken-den Hartog, Van der Kruijff, Hoogerduijn, Tazelaar en Bandell (voorzitter) en de dames De Smoker, Koppens en Van Hall (griffier). Afwezig is de heer Karapinar.
De voorzitter roept de aanwezigen op het Drechtraadlid uit hun fractie aan te sporen op 14 oktober 2009 aanwezig te zijn bij de vergadering van de Drechtraad i.v.m. het quorum. Ook wijst hij op de interessante informatiebijeenkomst over de Pieken in de Drechtsteden en de bijeenkomst om input te genereren vanuit de raad voor de Commissie Scholten II, beiden eveneens op 14 oktober 2009.

2

min
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van:

3

4

min
Besluit
De Voorraadlijst wordt voor kennisneming aangenomen.

5

min
Besluit
Op verzoek van het Presidium heeft de Griffie per programmakamer een behandelsuggestie gedaan met de (actuele) thema's en projecten die in de kamer aan de orde kunnen komen. De Agendacommissie neemt hier met dank kennis van en besluit deze opsomming als suggesties mee te nemen. Er is geenszins bedoeld dit als dwingend keurslijf op te leggen aan fracties maar als hulpmiddel wordt het op prijs gesteld.

6

min
Besluit
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Mevrouw Koppens geeft aan dat mevrouw Ruisch als kamervoorzitter voor Ondernemerschap en Bereikbaarheid een dubbele verplichting heeft vanwege de commissie WZI. De Griffie zal hierover contact met mevrouw Ruisch opnemen. Mocht een vervanger nodig zijn dan zal de heer Van der Kruijff kijken of het CDA de heer Bruggeman vrij kan maken. In uiterste nood biedt de heer Van Verk aan mevrouw Rusinovic of mevrouw Van de Bergh vrij te maken, maar gelet op de grote inzet van de PvdA op voorzittersgebied die avond geeft de voorzitter de voorkeur aan een voorzitter van een andere fractie.

7

min
Besluit
De agenda voor de Adviescommissie van 28 oktober 2009 wordt ongewijzigd vasgesteld. De heer Van Dongen zal de kamer Werk en Scholing voorzitten, de heer van Verk Wonen en Leefbaarheid en de heer Merx Cultuur en Sport.

8

min
Besluit
De Agendacommissie neemt kennis van de memo over Stedenbeleid en het Meerjarenontwikkelingsplan 2010-2014 en stemt in met het voorstel deze stukken te betrekken bij de Programmakamer Wonen en Leefbaarheid op 28 oktober 2009. De bijbehorende stukken zullen naar verwachting in week 43 aan de Raad worden verzonden.

9

min
Besluit
De Agendacommissie stelt de agenda voor de Adviescommissie op 3 november 2009 gewijzigd vast. Wijzigingen betreffen de toevoeging van het onderwerp Vrouwenopvang van 21.15 - 22.00 uur (op initiatief van de Agendacommissie), gevolgd door het bespreking van de raadsinformatiebrief notitie over onderzoek leegstand en verwaarlozing historische binnenstad Dordrecht (249678).
Daarnaast zal het onderwerp RTV Dordrecht voor het onderwerp Maasterras worden geagendeerd. Dit wordt mogelijk gemaakt door mevrouw De Smoker als voorzitter van IDvoorderaad af te halen en te plaatsen als voorzitter van de kamer over Vrouwenopvang. De Griffie zal andere leden benaderen voor het voorzitterschap van de kamers IDvoorderaad en Leegstand.
Op verzoek van de heer De Kruijff zal de gewijzigde agenda voor 3 november 2009 in de eerstvolgende woensdagzending worden verspreid onder alle raadsleden.

10

min
Besluit
Voor de Programmakamer Sociale Infrastructuur op 3 november 2009 over RTV Dordrecht heeft de heer Peereboom, directeur, zich gemeld.

 

11

min
Besluit
De heer Hoogerduijn geeft aan dat zijn fractie graag een voorstel zou willen ontvangen van het College als vervolg op de presentatie over het Grondbedrijf in de Auditcommissie enkele weken geleden. Hij vindt het prettig geïnformeerd te zijn, maar zou ook graag een politiek oordeel willen geven over zaken als: welke consequenties heeft de economische situatie voor de projecten, wanneer grijp je als gemeente in, welke maatregelen moet je nemen bijvoorbeeld in een aanpassing van planning van projecten. De Raad dient op dit onderwerp het College richting te geven. De Agendacommissie sluit zich unaniem bij deze oproep aan en de griffier krijgt de opdracht aan de portefeuillehouder te verzoeken aan deze wens invulling te geven en aan te geven op welke termijn de Raad dit stuk kan verwachten.
De heer Schalken-Den Hartog spreekt het verzoek uit na de begrotingsbehandeling eens met elkaar van gedachten te wisselen over de tussenevaluatie van het stationsgebied. Hij zal hier in een agendacommissie na 11 november 2009 op terug komen.
Ook geeft de heer Schalken-Den Hartog aan dat zijn fractie de lijst met een verklaring van gebruikte afkortingen heeft gemist als bijlage bij de begroting. De griffier zal dit verzoek doorspelen naar de betreffende sector.
Mevrouw De Smoker geeft aan dat haar fractie graag nader geïnformeerd wil worden door de portefeuillehouder over de 3e Merwedehaven en het storten van het afval. De Agendacommissie ondersteunt dit verzoek en op voorstel van de voorzitter wordt afgesproken dat in de commissie Wonen en Leefbaarheid van 28 oktober 2009 hiervoor een kwartier zal worden ingeruimd.

 


Voorzitter: R.J.G. Bandell
Griffier: M. van Hall