Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 2161055
Aanvang-sluiting 09-05-2018 20:15 - 09-05-2018 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 09 mei 2018 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.15 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent en stelt de agenda vast; er zijn geen mededelingen.

2

min
Besluit

De commissie stemt in met de besluitenlijst.

3

min
Besluit

De commissie heeft geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Wethouders hebben gelegenheid de commissie te informeren over lopende zaken, recente overleggen en/of aanstaande overleggen.

min
Besluit

Wethouders hebben bij de griffie aangegeven dit keer geen gebruik te maken van de gelegenheid om terug te koppelen uit regionale overleggen.

5

Sprekersplein voor de agendapunten 5 t/m 8: vertegenwoordigers van de sportverenigingen zijn uitgenodigd om in gesprek te gaan met de commissie. Het betreft de verenigingen v.v. Dubbeldam, SC Movado, Tafeltennisvereniging Dordrecht, SC OMC, FC Dordrecht en SC Emma. Bedoeling is om het verhaal en de reactie van de verenigingen te horen. Op basis van de bespreking bepaalt de commissie wat het gewenste vervolg is.

min
Besluit

De commissie heeft vertegenwoordigers van diverse sportverenigingen uitgenodigd om te spreken over sportaccommodaties. Het college heeft de raad geïnformeerd met diverse brieven en het is nu de bedoeling om het verhaal van de verenigingen te horen. De brieven worden vanavond niet verder inhoudelijk behandeld.

Namens OMC en FC Dordrecht zijn resp. Goof Verspui en Hans de Zeeuw aanwezig. Gespreksonderwerpen zijn de zelfstandigheid van OMC, de toekomstige inrichting en benutting van het sportpark en de overgangssituatie van OMC (in het jeugdhonk van FC Dordrecht).

De insprekers gehoord hebbende, besluit de commissie de RIB te agenderen voor bespreking op 22 mei. De commissie spreekt af:
1. commissieleden kunnen uiterlijk dinsdag 15 mei aanvullende technische vragen stellen per mail, die voor 22 mei worden beantwoord;
2. op 22 mei krijgt de commissie ambtelijk informatie over de (beoogde) sportparkenvisie en evt. reactie op de insprekers dd 9 mei;
3. de commissie debatteert op 22 mei over de toekomstbestendigheid van de sportparkenvisie.

6

min
Besluit

De commissie heeft vertegenwoordigers van diverse sportverenigingen uitgenodigd om te spreken over sportaccommodaties. Het college heeft de raad geïnformeerd met diverse brieven en het is nu de bedoeling om het verhaal van de verenigingen te horen. De brieven worden vanavond niet verder inhoudelijk behandeld.

Namens vv Dubbeldam, Movado en TTVD zijn resp. Arie in 't Veld, Erik Hoffman en Mike Schram aanwezig. Gespreksonderwerpen zijn de beoogde eindsituatie, prioriteiten van de vereniging op korte termijn, de rol van de gemeente, financiële afspraken en alternatieve scenario's.

De insprekers gehoord hebbende, besluit de commissie de RIB te agenderen voor bespreking op 22 mei. De commissie spreekt af:
1. commissieleden kunnen uiterlijk dinsdag 15 mei aanvullende technische vragen stellen per mail, die voor 22 mei worden beantwoord;
2. op 22 mei krijgt de commissie ambtelijk informatie over de (beoogde) sportparkenvisie en evt. reactie op de insprekers dd 9 mei;
3. de commissie debatteert op 22 mei over de toekomstbestendigheid van de sportparkenvisie.

7

min
Besluit

De commissie heeft vertegenwoordigers van diverse sportverenigingen uitgenodigd om te spreken over sportaccommodaties. Het college heeft de raad geïnformeerd met diverse brieven en het is nu de bedoeling om het verhaal van de verenigingen te horen. De brieven worden vanavond niet verder inhoudelijk behandeld.

Namens vv Dubbeldam, Movado en TTVD zijn resp. Arie in 't Veld, Erik Hoffman en Mike Schram aanwezig. Gespreksonderwerpen zijn de beoogde eindsituatie, prioriteiten van de vereniging op korte termijn, de rol van de gemeente, financiële afspraken en alternatieve scenario's.

De insprekers gehoord hebbende, besluit de commissie de RIBs over OMC/Krommedijk en de Paraplu te agenderen voor bespreking op 22 mei. De commissie spreekt af:
1. commissieleden kunnen uiterlijk dinsdag 15 mei aanvullende technische vragen stellen per mail, die voor 22 mei worden beantwoord;
2. op 22 mei krijgt de commissie ambtelijk informatie over de (beoogde) sportparkenvisie en evt. reactie op de insprekers dd 9 mei;
3. de commissie debatteert op 22 mei over de toekomstbestendigheid van de sportparkenvisie.

8

min
Besluit

De commissie heeft vertegenwoordigers van diverse sportverenigingen uitgenodigd om te spreken over sportaccommodaties. Het college heeft de raad geïnformeerd met diverse brieven en het is nu de bedoeling om het verhaal van de verenigingen te horen. De brieven worden vanavond niet verder inhoudelijk behandeld.

Namens sc Emma is Leo Teunissen aanwezig. Gespreksonderwerpen zijn het karakter van Emma, het toekomstperspectief (concurrentie door Paraplu, omni-vereniging) en de kwaliteit van de huidige accommodatie.

De insprekers gehoord hebbende, besluit de commissie de RIBs over OMC/Krommedijk en de Paraplu te agenderen voor bespreking op 22 mei. De commissie spreekt af:
1. commissieleden kunnen uiterlijk dinsdag 15 mei aanvullende technische vragen stellen per mail, die voor 22 mei worden beantwoord;
2. op 22 mei krijgt de commissie ambtelijk informatie over de (beoogde) sportparkenvisie en evt. reactie op de insprekers dd 9 mei;
3. de commissie debatteert op 22 mei over de toekomstbestendigheid van de sportparkenvisie.

9

Op verzoek van de commissie geeft wethouder Heijkoop een mondelinge toelichting op de mogelijke komst van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) naar Dordrecht. Een RIB hierover en beantwoording van art.40-vragen zijn versneld beschikbaar gekomen en ter informatie toegevoegd. Op basis van het gesprek met de wethouder kan de commissie bepalen of deze stukken op een ander moment nog verder moeten worden besproken in de commissie.

min
Besluit

Op verzoek van de commissie geeft wethouder Heijkoop een mondelinge toelichting op de mogelijke komst van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) naar Dordrecht. De wethouder geeft aan dat het gaat om publiek gefinancierd onderwijs, naast het bestaande commerciële hoger onderwijs. Werkgevers uit zorg en welzijn hebben hun steun voor CHE uitgesproken. CHE dient uiterlijk 1 juni de aanvraag in bij het ministerie van OCW; de minister besluit uiterlijk 1 oktober 2018. De gemeente betaalt opstart- en huisvestingskosten, waarvoor een bedrag wordt gereserveerd in de begroting 2019. Tegen die tijd zal het college een raadsvoorstel voorleggen aan de raad. Momenteel zoekt de gemeente ook naar een locatie voor CHE. Gezien de ligging tussen Rotterdam en Breda, en de christelijke identiteit van de regio Dordrecht, benadrukt de wethouder dat zijns inziens CHE de enige reële kans biedt op hoger onderwijs in Dordrecht.

De meeste fracties spreken (onder voorwaarden) steun uit voor meer hoger onderwijs in Dordrecht en voor de komst van CHE. Vragen zijn er over de mogelijke overlap met bestaande opleidingen, het mogelijke beperkte effect op de levendigheid van de (binnen)stad en het informatie- en besluitvormingsproces de komende maanden.

De commissie besluit de RIB voor kennisgeving aan de raad te sturen.

10

min
Besluit

Op verzoek van de commissie geeft wethouder Heijkoop een mondelinge toelichting op de mogelijke komst van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) naar Dordrecht. De wethouder geeft aan dat het gaat om publiek gefinancierd onderwijs, naast het bestaande commerciële hoger onderwijs. Werkgevers uit zorg en welzijn hebben hun steun voor CHE uitgesproken. CHE dient uiterlijk 1 juni de aanvraag in bij het ministerie van OCW; de minister besluit uiterlijk 1 oktober 2018. De gemeente betaalt opstart- en huisvestingskosten, waarvoor een bedrag wordt gereserveerd in de begroting 2019. Tegen die tijd zal het college een raadsvoorstel voorleggen aan de raad. Momenteel zoekt de gemeente ook naar een locatie voor CHE. Gezien de ligging tussen Rotterdam en Breda, en de christelijke identiteit van de regio Dordrecht, benadrukt de wethouder dat zijns inziens CHE de enige reële kans biedt op hoger onderwijs in Dordrecht.

De meeste fracties spreken (onder voorwaarden) steun uit voor meer hoger onderwijs in Dordrecht en voor de komst van CHE. Vragen zijn er over de mogelijke overlap met bestaande opleidingen, het mogelijke beperkte effect op de levendigheid van de (binnen)stad en het informatie- en besluitvormingsproces de komende maanden.

De commissie besluit de RIB voor kennisgeving aan de raad te sturen.

11

min
Besluit

Op verzoek van de commissie geeft wethouder Heijkoop een mondelinge toelichting op de mogelijke komst van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) naar Dordrecht. De wethouder geeft aan dat het gaat om publiek gefinancierd onderwijs, naast het bestaande commerciële hoger onderwijs. Werkgevers uit zorg en welzijn hebben hun steun voor CHE uitgesproken. CHE dient uiterlijk 1 juni de aanvraag in bij het ministerie van OCW; de minister besluit uiterlijk 1 oktober 2018. De gemeente betaalt opstart- en huisvestingskosten, waarvoor een bedrag wordt gereserveerd in de begroting 2019. Tegen die tijd zal het college een raadsvoorstel voorleggen aan de raad. Momenteel zoekt de gemeente ook naar een locatie voor CHE. Gezien de ligging tussen Rotterdam en Breda, en de christelijke identiteit van de regio Dordrecht, benadrukt de wethouder dat zijns inziens CHE de enige reële kans biedt op hoger onderwijs in Dordrecht.

De meeste fracties spreken (onder voorwaarden) steun uit voor meer hoger onderwijs in Dordrecht en voor de komst van CHE. Vragen zijn er over de mogelijke overlap met bestaande opleidingen, het mogelijke beperkte effect op de levendigheid van de (binnen)stad en het informatie- en besluitvormingsproces de komende maanden.

De commissie besluit de RIB voor kennisgeving aan de raad te sturen.

12

Op basis van de ervaringen de afgelopen vier jaar heeft de vorige commissie Sociaal in december en januari gesproken over sturing op het sociaal domein. Bijgevoegd memo is het resultaat. Concrete adviezen aan de nieuwe commissie zijn: 1. doe periodiek een mondelinge terugkoppeling door het college uit regionale overleggen, 2. stel een werkgroep in (wisselend van samenstelling) die verantwoordelijk is voor 'informatie uit de stad' en 3. spreek af hoe de raad geïnformeerd wil worden over het jeugddomein.
De commissie wordt voorgesteld de adviezen over te nemen, desgewenst te verrijken, en de adviezen 2 en 3 verder in te vullen.

min
Besluit

De commissie:
1. continueert de periodieke terugkoppeling
2. stelt een werkgroep in, bestaande uit Karin Castelijn, John van der Net en Loudy Nijhof
3. bespreekt de informatievoorziening over jeugdhulp in de themabijeenkomst op 15 mei

13

min
Besluit

Op voorstel van de commissiegriffier spreekt de commissie af:
- het voornemen voor sprekerspleinen in te brengen in het agendadeel (en niet per mail)
- antwoorden op technische vragen commissiebreed te delen, behalve wanneer een commissielid expliciet aangeeft dit niet te willen

Fractie Gewoon Dordt brengt het regenboogakkoord uit de verkiezingscampagne in herinnering. Voorgesteld is toen om de commissie door het college periodiek te laten informeren over LHBTI-beleid, vergelijkbaar met de terugkoppeling uit regionale overleggen. De commissie spreekt af om op 15 mei te besluiten of fracties dit willen invoeren.

14

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: PJ Heijkoop / REC Reynvaan
Commissiegriffier: D Coenen